GDELS: počítáme s výrobou všech verzí vozidla ASCOD 2 v České republice

GDELS: počítáme s výrobou všech verzí vozidla ASCOD 2 v České republice
Popisek: Jens Bauer
05 / 07 / 2019, 09:00

Jednou ze společností, která se účastní výběrového řízení na nová pásová vozidla pro českou armádu je i General Dynamics European Land Systems (GDELS). Tato evropská odnož General Dynamics má dlouholeté zkušenosti se spoluprací s lokálními firmami v mnoha zemích v rámci výzbrojních projektů pro armády NATO i mimo alianci. Příkladem z poslední doby může být projekt obrněných vozidel Ajax ve Velké Británii či výroba a dodávky kolových vozidel Piranha 5 v Rumunsku. V obou případech GDELS nejen že zvítězila ve výběrových řízeních na novou výzbroj pro tamní armády, ale také v široké míře převedla její výrobu a s ní spojené technologie a know-how do lokálních podniků.

Stejnou zkušenost má s GDELS i Česko, resp. český obranný a strojírenský průmysl. GDELS v rámci projektu Pandur II CZ 8x8 úzce spolupracovala, a i nadále spolupracuje s českými firmami na vývoji, výrobě vozidel a servisním i logistickém zabezpečení jejich provozu v armádě. S přenosem výroby, technologií, know-how i technickým zabezpečením a podporou po celou dobu životnosti společnost GDELS počítá i v rámci projektu nových pásových vozidel pro AČR, ve kterém nabízí nejnovější provedení vozidel ASCOD 2. Záměry a plány společnosti GDELS týkající se největšího českého armádního tendru za poslední dekády v rozhovoru přiblížil Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní obchod a služby GDELS.

GDELS v rámci projektu ASCOD pro AČR nabízí transfer výroby a technologií do Česka. Máte už s těmito procesy zkušenosti z minulosti? Můžete uvést příklady?

Společnost GDELS se plně zavázala k průmyslové spolupráci, účasti českých společností na projektu a k transferu technologií do Česka. Jako neodmyslitelnou součást svého obchodního modelu společnost GDELS realizuje po celém světě vlastní dlouhodobou strategii průmyslového rozvoje, která je úzce spojená s činností mateřské firmy General Dynamics (GD), což vytváří jednu z největších sítí spolupráce různých společností v oblasti obranných technologií na světě.

Perspektiva spolupráce místních průmyslových podniků s globálním hráčem, jakým je GD, otevírá možnosti výrazně se zapojit do velkých exportních projektů a nabízí příležitosti těžit z mezinárodní i mezioborové výměny know-how a získávat nejnovější poznatky a technologické znalosti. Tento makroekonomický efekt přispívá k dlouhodobému rozvoji ekonomiky v zemích zákazníka.

Dlouhodobá strategie růstu českého průmyslu společnosti GDELS spočívá v tom, že nejdříve své místní partnery a dodavatele plně zapojí do konkrétního programu. Ti nejvhodnější a nejúspěšnější pak mají možnost dostat se i na další úroveň a zapojit se do jiných programů společnosti GDELS nebo dokonce GD. Dále se může jednat o vytvoření společných projektů v rámci výzkumu a vývoje, které by zajistily pro partnerské společnosti výhody nad rámec původního dodavatelsko-zákaznického vztahu.

Naše budoucí průmyslová spolupráce a zapojení místních podniků do projektu GDELS se může opírat o dosavadní více než deset let trvající kooperaci a vztahy s českými podniky. Jde především o spolupráci a zapojení českého průmyslu do výroby a dodávek vozidel Pandur II CZ pro českou armádu, jež začaly v roce 2009 a byly úspěšně završeny v roce 2013. Pro projekt byl vybrán státní podnik VOP CZ a ten se stal strategickým partnerem pro výrobu vozidel Pandur II CZ.

GDELS uplatňuje svou strategii průmyslové spolupráce v různých zemích po celém světě. Příkladem jsou projekty Pandur II 8x8 pro Portugalsko, Piranha 3 a Piranha 5 pro Rumunsko, Piranha 5 pro Dánsko, Piranha 3 pro Belgii nebo Pandur 6x6 pro Slovinsko a Rakousko. V oblasti pásových vozidel je nejnovější referencí program výroby vozidel rodiny Ajax ve Spojeném království určených pro britskou armádu.

Jak lze chápat z hlediska obchodních aktivit GDELS pojmy přenesení výroby a technologií? Existuje něco jako metodika měření? Je procentuální vyjádření z celkové hodnoty zakázky transparentní a relevantní?

Společnost GDELS už je v České republice zapojená do průmyslové spolupráce s místními firmami. Konkrétně to obnáší přesun technologií i výrobního a technického know-how k strategickým partnerům společnosti GDELS v České republice.

Rozměr aktivit v rámci průmyslové spolupráce může být rozmanitý, proto je potřebná důkladná a přesná definice těchto aktivit mezi potenciálními smluvními stranami:

Za prvé jde o stanovení přesného počtu vozidel, které budou vyrobeny v České republice. Společnost GDELS bude chtít vyrobit co nejvíce vozidel zde, v České republice.

Za druhé je možné měřit lokální přidanou hodnotu odvozenou z přímých zakázek v České republice. To zahrnuje hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených v českých podnicích, které budou přímo využity v programu vozidla ASCOD 2 a při jeho produkci. GDELS chce, na základě předcházející zkušenosti z programu vozidel Pandur II pro AČR, dosáhnout co nejvyšší lokální přidané hodnoty, která by byla prospěšná pro český obranný průmysl. Mimo jiné by to mělo také pozitivní vliv na českou ekonomiku jako celek.

Co znamená převod výroby do českého průmyslu? Je realistické říci, že český průmysl dokáže vyrobit vše potřebné?

Společnost GDELS bude usilovat v rámci programu ASCOD o získání co největšího počtu subsystémů a hlavních komponentů v České republice. Český obranný průmysl samozřejmě sdružuje velký počet schopných výrobců, kteří už mají mnoho zkušeností získaných v rámci spolupráce s GDELS. Jde například o výrobu a montáž vozidel ve VOP CZ a dodávky hlavních subsystémů.

Uveďme některé příklady. Společnost Ray Service dodává kabelové svazky a elektrické rozvodné jednotky pro v Česku vyráběná vozidla Pandur II a nedávno je dodala i pro jiné programy našich společností, např. pro dánský program Piranha 5 společnosti GDELS-Mowag. Další příkladem je přerovská Meopta, ta dodala systémy denního a nočního vidění pro české Pandury II, ale také pro program Pandur v Kuvajtu realizovaný GDELS-Steyr. Tyto dva příklady dokazují, že pokud je nějaká společnost zařazena na dodavatelského řetězce GDELS, dává to realistické šance na průběžnou účast na exportních zakázkách. Ukazuje to také, že je naše společnost v České republice stále aktivní i bez nutnosti plnění předešlých offsetových programů nebo jen v rámci oficiální průmyslové účasti na státních projektech.

Subsystémy, jejichž dodavatelé jsou vybráni přímo zákazníkem (například radiostanice) a komponenty, které jsou dány původní konstrukcí vozidla vyvinutého v rámci podniků spadajících pod GDELS, budou lokalizovány v České republice i když jsou zahraničního původu.

Na jaké úrovni je podle vás český speciální strojírenský průmysl jako celek. Má spolupráce s českými podniky nějaká specifická úskalí nebo naopak výhody.

Technické kapacity v České republice jsou na vysoké úrovni. GDELS se s těmito kapacitami a jejich kvalitou mohla seznámit už v rámci programu Pandur II 8x8 pro AČR, kdy byly dokonce některé verze tohoto vozidla vyvíjeny a konstruovány v České republice. Během příprav na tendr na pásová vozidla pro AČR zástupci naší společnosti absolvovali diskuze s představiteli několika akademických institucí s cílem připravit společné programy výzkumu a vývoje, resp. projekty v této oblasti. Výhodou těchto institucí je flexibilita, vysoká úroveň know-how a jejich snaha stát se součástí vývojové a výzkumné komunity, která je na světové špičce.

AČR bude poptávat několik verzí pásových vozidel. Vy nabízíte vozidlo ASCOD 2, které již existuje v několika verzích. Pokud ASCOD uspěje v tendru, plánujete výrobu všech verzí v Česku?

Na základě informací, které jsme obdrželi od ministerstva obrany, je naše společnost připravena vyrábět všechny verze v České republice.

Jaké verze vozidla ASCOD máte vyvinuté a vyrábíte? Česká armáda požaduje bojové vozidlo pěchoty a dále variantu velitelskou, průzkumnou, ženijní, zdravotnickou, vyprošťovací a pro dělostřelecký průzkum. Má je GDELS připraveny, nebo budou muset být nově vyvinuty?

Vozidlo ASCOD využívá rakouská armáda (Ulan) a španělská armáda (Pizzaro). V současnosti už běží i sériová výroba britské varianty (Ajax) a v rámci naší strategie průmyslového rozvoje bude většina z celkového počtu 589 vozidel pro britskou armádu vyrobena na základě kontraktu v zemi zákazníka, to znamená ve Spojeném království.

Verze, které požaduje česká armáda, budou vyvinuty přesně podle jejích specifikací. Při vývoji využijeme i zkušenosti a know-how, které máme díky britskému programu Ajax, ale i produkci vozidel ASCOD pro rakouskou a španělskou armádu.

Pokud by v budoucnu česká armáda potřebovala další verze, jak by vypadal jejich vývoj a výroba? V budoucnu by například mohla vzniknout potřeba minometných vozidel či nosičů protiletadlových systémů pro ochranu mechanizovaných jednotek. Mohou být české podniky do vývojového procesu těchto vozidel zapojeny?

Naše společnost plánuje českou armádou požadované verze vozidel vyvinout v České republice, což znamená, že i budoucí verze vozidel bude možné vyvíjet v Česku. Obecně, design nových verzí bude vycházet z takticko-technických zadání a dat pro bojová vozidla pěchoty. GDELS pak bude s českými podniky na těchto modifikacích spolupracovat. Taktéž i produkce nových verzí pak bude probíhat v České republice.

Pokud by byl ASCOD vybrán pro českou armádu, nabízí se analogie s britským programem Ajax. Jak je v tomto případě řešen přenos výroby a technologií? Kdo je držitelem práv na technologická i duševní řešení?

Co se týče průmyslové spolupráce je britský program Ajax srovnatelný se strategií společnosti GDELS v programu ASCOD pro Armádu České republiky. Oba projekty obnášejí transfer technologií, školení pro zaměstnance ve společnosti GDELS a přesun výroby do země zákazníka. Takovýto proces zaručuje vytvoření kvalifikovaného personálu v českých podnicích, vysokou kvalitu výroby a vysokou míru lokální přidané hodnoty, která je přínosem pro místní ekonomiku. Co se týče duševního vlastnictví k technologiím a konstrukci u všech verzí vozidla ASCOD, ty jsou v držení společnosti GDELS. 

Je možné přenést technologická řešení nebo dokonce celé verze vozidel z programu Ajax do projektu ASCOD pro českou armádu?

Z hlediska cenově efektivního inženýrství a udržení nízkých jednorázových nákladů se naše společnost bude snažit uplatnit a využít subsystémy již ověřené v projektu Ajax do takové míry, jak jen to bude možné. Obecně vzato ale vozidla pro českou armádu budou vyprojektována a vyráběna přesně podle jejích požadavků, je tedy nepravděpodobné, že by se verze vozidel vzniklých v rámci programu Ajax mohly s nimi stoprocentně shodovat.

Máte už vyhlédnuté potenciální partnery mezi českými strojírenskými podniky pro případnou výrobu vozidel ASCOD? Nebo již máte uzavřeny i nějaké memoranda či smlouvy o výrobě a vývoji vozidel?

Podnik VOP CZ patří v programu vozidel ASCOD mezi strategické partnery společnosti GDELS, společná dohoda je tedy samozřejmostí. GDELS už před několika lety intenzivně spolupracovala s podnikem VOP CZ na výrobě vozidel Pandur II pro českou armádu. To jen dokazuje, že GDELS a VOP CZ jsou partnery už léta a doufáme, že s projektem ASCOD pro českou armádu uspějeme a spolupráce bude pokračovat i nadále. Na letošním veletrhu IDET jsme například podepsali memoranda o porozumění se společnostmi RETIA a VR Group.

Ministerstvo obrany právě nedávno deklarovalo, že se zapojením VOP CZ do celého projektu počítá. Jak by mohla vypadat vaše spolupráce s tímto státním podnikem?

GDELS plánuje uplatnit svou strategii průmyslového rozvoje, na začátku by byl personál VOP CZ vyškolen na sváření, montáž a testování nových vozidel ASCOD. Po absolvování této přípravné a školící fáze by byla ve VOP CZ zahájena sériová výroba. Je tu také možnost, že by VOP CZ dostal za úkol vývoj a konstrukci dalších verzí. Jak již bylo řečeno, VOP CZ má mnoho zkušeností získaných v rámci spolupráce s GDELS, a to díky úspěšnému programu Pandur II CZ 8x8 pro AČR. Podnik VOP CZ navíc přispěl k dalším projektům GDELS na mezinárodní úrovni, jako je například program Pandur pro Kuvajt, v rámci kterého jeho specialisté obráběli korby vozidel a aplikovali finální barevný nástřik strojů.

Jak by vypadala technická a servisní podpora vozidel během celého životního cyklu, kdyby si česká armáda zvolila platformu ASCOD? Může být česká armáda nebo Česká republika soběstačná z hlediska technické či servisní podpory a později i v rámci modernizačních procesů?

Pokud česká armáda zvolí vozidlo ASCOD, pro GDELS bude VOP CZ hlavním partnerem odpovědným za údržbu a servis vozidel. Co se týče podpory životního cyklu vozidel, bude Česká republika fungovat soběstačně. To znamená, že bude zajištěno školení pracovníků, logistika i dodávky náhradních dílů. Co se týče pozdějších modernizací nebo generálních oprav, GDELS může dodat technické expertízy a know-how.

Tagy článku