Slovensko vyberá pásové BVP - podľa štúdie uskutočniteľnosti uspelo švédske CV90

Slovensko vyberá pásové BVP - podľa štúdie uskutočniteľnosti uspelo švédske CV90
Autor fotografie: foto: MO SR|Popisek: CV90
26 / 05 / 2022, 16:45

Podľa dnes na webových stránkach slovenského Ministerstva obrany zverejnenej "Štúdie uskutočniteľnosti na obstaranie pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV)" najlepšie v súčte hodnotení všetkých kritérií uspel švédsky typ CV9030SK od spoločnosti BAE Systems; na druhom mieste bol rovnaký typ s 35mm kanónom (CV9035SK), nasledovaný španielskym vozidlom ASCOD od spoločnosti GDELS a nemeckým vozidlom LYNX od spoločnosti Rheinmetall, ktoré Slovensku ponúkla maďarská vláda. Poľské vozidlo Borsuk od PGZ bolo prakticky vyradené.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) obstarávanými vozidlami nahrádzajú zastarané typy BVP-1, BVP-2, BPsVSvatava - BPsV-ISTAR (prieskumná), VPV (vyslobodzovacie) a ich modifikácia OT-90 (obrnený transportér), SVO (samo odmínovač) a MU-90 (mínový pokladač). Súčasne má byť tiež zhotovený variant, ktorý doposiaľ OS SR nedisponujú - 120mm samohybný mínomet.

Nové vozidlá chce vláda Slovenskej republiky zaobstarať formou medzivládnej dohody (G2G). Pre vyhodnotenie ponúk sa MO SR zaoberalo celkovou cenou vozidla, celkovou cenou integrovanej logistickej podpory, prevádzkovými nákladmi, a ďalej percentom zapojenia slovenského obranného priemyslu, splnením technických požiadaviek, termínmi dodávok, interoperabilitou s NATO a zárukou dodávok náhradných dielov a poskytovania opráv v krízových a mimoriadnych situáciách. Pritom splnenie technických kritérií malo v celkovom hodnotení váhu 30 %, logistické 10 %, miera zapojenia slovenského priemyslu 25 % a cena 35 %.

V prvej fáze Slovensko nakupuje celkom 152 kusov a vyberá sa piatich typov od štyroch výrobcov podľa ponúk zo štyroch krajín: LYNX KF41, nemecký Rheinmetall, Maďarsko; CV9030 IV a CV9035 IV od švédskej spoločnosti BAE Systems; ASCOD od španielskej spoločnosti GDELS; a BORSUK od poľskej spoločnosti PGZ.

"Systém vyhodnotenia spočíval vo vyhodnotení 4 hlavných oblastí, z ktorých boli vytvorené čiastkové vyhodnotenia. Čiastkové vyhodnotenia jednotlivých skupín určili poradie krajín s dosiahnutými bodmi, podľa modelu v každej zo 4 oblastí (technická, logistická, finančná, zapojenie SVK priemyslu). Krajina s najvyšším počtom bodov v príslušnej oblasti získala maximálny vládou SR schválený počet % (technická 30 %, logistická 10 %, zapojenie SVK priemyslu 25 %), rozdiel bol vo finančnej skupine, v ktorej ponuka s najnižšou cenou získala maximálny počet 35 %,“ uvádza štúdia uskutočniteľnosti , na ktorej sa, rovnako ako na štúdii uskutočniteľnosti na kolesové vozidlá 8x8, malo podieľať 60 odborníkov MO SR a OS SR.

V technickej časti bolo bodové hodnotenie a poradie následné:

1. Švédsko, CV90 (obe varianty), 292 bodov: "Napriek tomu, že nedosiahlo niektoré požadované parametre (elevácia kanóna, prekonanie kolmého okopu) so svojou konštrukciou, technickými parametrami, ako aj ďalšími možnosťami ponúkanými výrobcom najviac približuje požiadavkám OS SR," píšu autori štúdie.

2. Maďarsko, LYNX KF41, 257 bodov: "Nedostatkom sú celkové rozmery, silueta vozidla a skutočnosť, že vozidlo nie je doposiaľ zavedené ani v krajine pôvodcu."

3. Španielsko, ASCOD, 279 bodov: "Uvedený posun bol realizovaný na základe informácií poskytnutých výrobcom, v súvislosti s nežiaducimi vibráciami vozidla. Problémy sú spojené s terajším konštrukčným vývojom vozidla, konkrétne s rezonanciou konštrukcie vozidla pri jazde po tvrdom povrchu." - ide o problém konštatovaný doteraz u príbuzných vozidiel AJAX, ktoré kupuje britská armáda. Vo vozidlách ASCOD ešte nebol zdôrazňovaný.

4. Poľsko, BORSUK, 30 bodov: "Umiestnenie bolo oplyvnené skutočnosťou, že výrobca nevyplnil RfGP v rozsahu podľa požiadavky OS SR."

Do celkového poradia v tejto časti prehovorilo hodnotenie za podskupinu pre bezpečnosť a ochranu informácií a komunikačných a informačných systémov:

1. Švédsko, CV90, celkom 375 bodov

2. Španielsko, ASCOD, celkom 362 bodov

3. Maďarsko, LYNX, celkom 337 bodov

4. Poľsko, BORSUK, celkom 30 bodov.

Vo finančnej časti, ktorej podrobnosti štúdia nezverejňuje, bolo poradie nasledujúce:

1. Švédsko, CV9030SK

2. Švédsko, CV9035SK

3. Španielsko, ASCOD

 4. Maďarsko, LYNX

Zdroj: MO SR

V logistickej skupine dosiahol najvyššie hodnotenie LYNX (10 %), CV90 na druhom mieste (9,67 %) nasledované ASCODom (9,47 %) a vozidlom BORSUK (1,13 %).

Švédsko uspelo aj ohľadom miery zapojenia domáceho priemyslu, ktorá má po konzultáciách a spresnení ponúk predstavovať 34,6 % v prípade CV9030, 32,5 % v prípade CV9035, 31,6 % v prípade vozidiel LYNX a 24,8 v prípade vozidiel ASCOD. Poľská ponuka nebola hodnotená.

Nabídky Španielskeho a Švédskeho kráľovstva možno charakterizovať ako tzv. „umbrella“ modely G2G, pri ktorých sa předpokládá uzavretie smluvního dokumentu medzi ministerstvami obrany týchto krajín zastrešujúceho všetky aspekty spolupráce. Nabídku Maďarskej republiky možno charakterizovať ako takzvané „klasické“ G2G.

Zhrnutie uvádza štúdie uskutočniteľnosti na s. 102, pričom na 1. a 2. mieste sú švédske typy CV9030 (99,67 %) a CV9035 (98,46 %), s veľkým odstupom nasleduje španielsky ASCOD (88,10 %) a ďalej LYNX KF41 (76,66%). Poľské vozidlo bolo prakticky diskvalifikované.

Zdroj: MO SR

Ministerstvo obrany chce do konca júna informovať o zvolenom riešení vládu, a do konca roka potom uzavrieť medzivládnu dohodu o obstaraní vozidiel. S ich zavedením do výzbroje OS SR sa počíta v rokoch 2025-2028.

Zdroj: MO SR

Tagy článku