Stát si vydržuje dva ředitele neefektivního VOP CZ. Post obsadili bez výběrového řízení. Realizují zakázky se ztrátou

Stát si vydržuje dva ředitele neefektivního VOP CZ. Post obsadili bez výběrového řízení. Realizují zakázky se ztrátou
Autor fotografie: VOP CZ
27 / 07 / 2023, 11:00

Výroční zpráva státního podniku VOP CZ odhaluje či připomíná zvláštní organizační strukturu státního podniku, která byla obnovena po jmenování Marka Špoka ředitelem v srpnu 2022, ale která platila již v letech 2016-2020. V roce 2018 přitom podnik zaznamenal svou největší roční ztrátu ve výši více než 148 milionů korun. V čele VOP CZ stojí ve funkci ředitele státního podniku Marek Špok, který má fakticky jediného podřízeného, jímž je výkonný ředitel Kamil Kučera. A teprve k němu se sbíhá podřízenost všech dalších složek v rámci organizační struktury. V donedávna ztrátovém a v loňském roce ekonomicky nevýkonném státním podniku tak stát platí dva platy vrcholových ředitelů. Jeden ředitel řídí druhého, a ten pak řídí celý podnik. Oba ředitelé přitom nesou odpovědnost za obrovské ztráty podniku v předchozích letech.

Ředitele Špoka odvolal v dubnu 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar, který nebyl spokojen s fungováním managementu podniku a jeho interní a externí komunikací: "Věřím, že změna ve vedení jeho pozici v rámci českého obranného průmyslu dále posílí, a podnik zvládne náročné úkoly, které před ním stojí." Kamil Kučera, součást "ředitelského tandemu" od roku 2016 byl z pozice výkonného ředitele odvolán v roce 2020.

V červenci 2022 se uskutečnil před výborem pro personální nominace pohovor, kde první náměstek ministryně obrany František Šulc představil jako nominovanou osobu na pozici ředitele státního podniku VOP CZ opět Marka Špoka. V zápise z pohovoru, který je veřejný, se lze mj. dočíst: "V rámci hodnotícího pohovoru byly nominované osobě položeny otázky směřující do oblasti personální. Konkrétně, jaký manažerský styl preferuje, zda řízení či vedení." Odpovědi součástí zápisu nejsou. Nedlouho po jmenování Špoka ředitelem VOP CZ se do funkce výkonného ředitele vrátil, z rozhodnutí Marka Špoka, také Kamil Kučera, a ředitelský tandem z let 2016-2019 byl obnoven.

Z organizační struktury prezentované na webu a explicitnější formou také ve výroční zprávě vyplývá, že ředitel státního podniku řídí jen výkonného ředitele, pod kterého spadá vše ostatní. Pokud tuto zvláštní strukturu srovnáme například s jiným státním podnikem zřizovaným Ministerstvem obrany, VTÚ, vidíme zřejmý rozdíl. Ve VTÚ ředitel státního podniku pod sebou žádného výkonného ředitele, k němuž by se sbíhala podřízenost všech složek, nemá, a podnik skutečně řídí, a podobně je na tom také VVÚ.

 (zdroj: VTÚ)

 zdroj: VVÚ

 

(zdroj: VOP)

Dvojice Marek Špok a Kamil Kučera je podepsána pod katastrofálními výsledky let 2016-2019, kdy se podnik ještě ve svých výročních zprávách ve věci hospodaření nemohl vymlouvat ani na důsledky pandemie COVID, ani na drahé energie coby důsledku války na Ukrajině.

V tiskové zprávě z 15. května 2023 ke kontrolní akci 22/11 NKÚ píše: "Co se týče kontroly státního podniku VOP CZ, NKÚ zjistil, že MO podnik nevyužívalo v souladu s cíli a záměry. Tržby podniku přijaté od MO dosáhly v letech 2018–2021 pouze 13,2 % celkových tržeb. Podnik také neplnil své finanční plány a dosahoval záporného hospodářského výsledku. Za roky 2018–2021 činila ztráta celkem 391,8 mil. Kč. MO a VOP CZ uzavřely rámcovou smlouvu na opravy a udržování automobilních jeřábů a lopatkových rypadel Armády ČR. NKÚ zjistil, že pouze dvě z 34 oprav přinesly VOP CZ zisk, a to ve výši 3 000 Kč a 8 000 Kč. Ostatní opravy realizoval podnik se ztrátou. Na zakázce v hodnotě 9,4 mil. Kč (bez DPH) vykázal celkovou ztrátu 4,6 mil. Kč (bez DPH)." Zmíněná smlouva na opravy a udržování jeřábů a rypadel je z 12. června 2017, tedy přesně z doby, kdy podnik řídilo stávající duo ředitelů Špok-Kučera.

Návrat Marka Špoka do pozice ředitele státního podniku a výjimku z konání výběrového řízení vysvětlovalo Ministerstvo obrany "mimořádnou strategickou rolí, kterou VOP CZ zastává" (přitom má ale od MO minimum zakázek, jejichž celkový objem neumožňuje vertikální spolupráci), a také "nepříznivou ekonomickou situací" podniku. S ohledem na minulé dlouhodobě velmi špatné výsledky hospodaření VOP CZ právě pod vedením Marka Špoka nedává takový argument dobrý smysl.

Podivné rozhodování vedení rezortu obrany v oblasti personálních otázek ministerstvu podřízených podniků ilustruje také listopadové náhlé odvolání ředitele VTÚ Petra Novotného a jeho náhrada Jiřím Kašpárkem, což vedlo k vlně vynucených i dobrovolných odchodů zkušených managerů a kritice nového vedení. Že se staronovému vedení VOP CZ nepodařilo v dnešní době, která obrannému průmyslu přináší mimořádné příležitosti, dosáhnout lepších výsledků, není při pohledu na dosavadní výkon ředitelského tandemu od roku 2016 překvapením. Stát platí dva ředitelské platy, ačkoli z organizační struktury vyplývá, že podnik de facto řídí až výkonný ředitel. To by mělo vzbudit určitou pozornost nejen s ohledem na dramatický schodek státního rozpočtu a potřebu úspor.

Zdroj: Výroční zpráva VOP CZ, NKÚ, MO

Tagy článku