Státní podniky a jejich korupční potenciál – VOP CZ dostal od Transparency International nejhorší možné hodnocení

Státní podniky a jejich korupční potenciál – VOP CZ dostal od Transparency International nejhorší možné hodnocení
Autor fotografie: foto: VOP CZ|Popisek: T-72M4 CZ
07 / 09 / 2022, 09:00

Státní podniky v podobě, jak je známe dnes jsou prostředkem, jak stát realizuje výkon svého vlastnického práva, provoz podniku v souladu s hospodářskou politiku státu. Výjimkou z uvedeného není ani VOP CZ, s. p. Podle hodnocení společnosti Transparency International dostal tento podnik zřizovaný Ministerstvem obrany v roce 2020 nejhorší možnou známku.

VOP CZ, s. p. je státní podnik zřízený Ministerstvem obrany ČR pro uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky. K tomuto plnění svých úkolů a uspokojování zájmů státu má svěřený určitý majetek k hospodaření  (kmenové jmění – obdoba základního kapitálu společností).

Přestože je VOP na státu do určité míry závislé zejména tím, že k podnikatelské činnosti využívá státní majetek, neměl by stát svými opatřeními nebo intervencemi tento státní podnik oproti dalším podnikatelům a soutěžitelům na trhu ani zvýhodňovat, a ani znevýhodňovat. Stát by měl respektovat, že základní rámec pro postavení a činnost všech podnikatelů je dán zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že právní normy platí pro všechny podnikatelské subjekty stejné.

Podstatná skutečnost je, že činnost státních podniků nemohou ovlivňovat žádné soukromé právnické nebo fyzické osoby se svými vlastními podnikatelskými a finančními zájmy.

Stát by měl obecně ve vztahu k státnímu podniku:

  • dbát na zabezpečení činností, které musí být plněny v oblasti politického, hospodářského a společenského života,
  • kontrolovat účelné a efektivní nakládání se svěřeným majetkem a hospodárné nakládání s finančními prostředky (toto bývá mimo jiné předmětem kontrol NKÚ – aktuálně kontrolní akce č. 22/11, jejímž cílem je prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy; kontrolované osoby MOČR, VOP),
  • zajistit zachování majetku státu (údržba; chránění proti zničení, poškození)
  • zajistit nakládání s péčí řádného hospodáře (zajištění prostřednictvím vrcholových výkonných manažerů a kontrolních orgánů státního podniku).

Přestože, jak bylo na začátku uvedeno, by neměl stát poskytovat státním podnikům žádné zvýhodnění, existuje hned několik cest, jak může být toto pravidlo porušováno v rámci zákonných mantinelů. Jedním z těchto případů jsou veřejné zakázky.

Byť státní podnik nakládá s veřejnými financemi (zjednodušeně státními penězi), má státní podnik poněkud volnější pravidla, co se týká limitů pro určení režimu vypisování veřejných zakázek. Zatímco stát, ČNB, příspěvkové organizace státu vypisují nadlimitní zakázky na dodávky a služby při hodnotě nad 3.563.000 Kč, státní podniky mají tento limit stanoven na 5.610.000 Kč. Tedy lze zjednodušeně říci, méně pravidel, méně administrativy, větší korupční potenciál.

Dalším způsobem je přidělování zakázek tam, kde by měla a mohla být zachována řádná hospodářská soutěž, kdy Ministerstvo obrany ČR může využít výjimky pro zadávání veřejné zakázky (tedy jít mimo režim VZ) v případech, kdy se jedná o zakázku zadávanou za účelem zajištění obranyschopnosti ČR Ministerstvem obrany osobě, v níž má výlučnou majetkovou účast (tedy právě VOP CZ, s. p.). Samozřejmě je potřeba zmínit, že MOČR má možnost zadání zakázek i v režimu jiných výjimek, ale právě tato nejvíce hovoří ve prospěch zvýhodňování VOP.

Podívejme se na specifický předmět činnosti, tedy defence, který nás ve vztahu k zakázkám Ministerstva obrany a aktuálně především pořízení pásových BVP zajímá nejvíce. Zbrojní společnosti po celém světě jsou hodnoceny společností Transparency international v rámci několika parametrů tvořících výsledný index protikorupční odolnosti. V rámci tohoto hodnocení (v roce 2020) bylo VOP hodnoceno indexem F (nejhorší možný výsledek).

zdroj //zbrojniindex.transparency.cz/firmy/vop-cz-s-p/?rok=2020

V případě, kdy by tento index vycházel lépe, byly by ostatní informace uvedené v tomto článku méně zneklidňující, avšak bohužel vše nasvědčuje tomu, že nastavení fungování protikorupční odolnosti není vyřešeno úplně efektivně a naopak lze konstatovat, že se blíží nule.

Stejná organizace tj. Transparency International vydala v roce 2017 publikaci s názvem 10 ANTI-CORRUPTION PRINCPILES FOR STATE-OWNED ENTERPRISES. Těchto 10 pravidel je následujících:

1. Pracovat podle nejvyšších standardů etiky a integrity
2. Zajistit osvědčené postupy řízení a dohled nad protikorupčním programem
3. Být odpovědný zúčastněným stranám prostřednictvím transparentnosti a veřejného podávání zpráv
4. Zajistit, aby politiky a postupy v oblasti lidských zdrojů podporovaly protikorupční program
5. Vytvoření protikorupčního programu na základě důkladného posouzení rizik
6. Implementace podrobných zásad a postupů pro boj s klíčovými korupčními riziky
7. Správa vztahů se třetími stranami k zajištění fungování podle protikorupčního standardu
8. Využití komunikace a školení k zakotvení protikorupčního programu
9. Poskytování bezpečných a dostupných rada kanálů pro oznamování
10. Monitorování, vyhodnocování a neustálé zlepšování realizace protikorupčního programu

S ohledem na index protikorupční odolnosti je tedy otázkou, jak moc je protikorupčním program organizace živým organismem, se kterým umí a chce organizace pracovat.

Tyto skutečnosti jsou nepochybně Ministerstvu obrany známé. Přesto bylo od jara 2019 do července 2022 probíhající výběrové řízení na pořízení 210 pásových BVP za 52 miliard korun zásadním způsobem vystavěné na nepominutelné roli VOP CZ jako integrátora účasti českého obranného průmyslu a poskytovatele servisních služeb po celou dobu životního cyklu vozidel. A také nyní, když bylo zahájeno jednání se švédskou stranou o nákupu vozidel CV90 mezivládní dohodou, a v koordinaci se Slovenskem, má státní podnik hrát v zakázce dosud veřejně nespecifikovanou roli. Jestliže je Transparency International přísná na většinu společností českého obranného průmyslu, v případě státního podniku je jeho výsledek závažnější a neomluvitelný. Existují přitom společnosti, které i podle přísných kritérií TI dosáhly lepšího výsledku. Zapojení VOP CZ do zakázky bezprecedentního rozsahu je třeba velmi pečlivě sledovat.

Zdroj: Transparency International, VOP CZ, Ministerstvo obrany

Autor: Hana Bílá

Tagy článku