Vojenský technický ústav zahájil provoz unikátní technologie pro zkoušky seismické způsobilosti

Vojenský technický ústav zahájil provoz unikátní technologie pro zkoušky seismické způsobilosti
Autor fotografie: VTÚ|Popisek: 3D seismický stand
18 / 09 / 2016, 00:15

Obecným a i strategickým zájmem vlád většiny zemí, ať už vyspělých (USA, státy západní Evropy, Rusko aj.) nebo méně vyspělých (Indie, Vietnam, Čína aj.), je udržet si vlastní energetickou soběstačnost a nebýt závislým na dodávkách energie z okolních států, které v mnoha případech představují určitá rizika.

Za účelem udržení si této soběstačnosti jsou stavěny nebo modernizovány různé druhy elektráren, mezi něž patří elektrárny tepelné, vodní a zejména jaderné. 

K prvnímu květnovému dni roku 2016 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association – Světová jadernáasociace) v provozu 440 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 384 006 MW. Celosvětově tytoreaktory vyrábějí asi 12 % světové elektřiny. Ve výstavbě je jich 71 a plánuje se dále výstavba více jak 150 reaktorů a dále se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších asi 300reaktorů, jejichž instalovaný výkon byměldosáhnout asi 360 000MW.

V případě staveb nových nebo při modernizacích stávajících elektráren je nutné pro instalaci převážné většiny technologií (armatury, potrubní systémy, turbíny, reaktorové nádoby, řídící, monitorovací a komunikační systémy a další druhy zařízení), potřebných k bezporuchovému provozování těchto zařízení, splnit požadavky na jejich kvalifikaci.

Kvalifikační požadavky na spolehlivost a bezporuchovost technologií jsou dány typem elektrárny, v níž mají být užity. Nejvyšší stupeň přísnosti je samozřejmě na kvalifikaci technologií pro jaderné elektrárny a vychází z předpokladu, že v případě havárie mohou být důsledky fatální (vysoký počet obětí; zásadní vliv na okolní prostředí – domy, obce, města v okolí; vliv na životní prostředí).

Kvalifikace jako taková obsahuje, dle platné a neustále se zpřísňující legislativy, postupy prověřující správnou funkčnost a bezporuchovost technologií jaderných elektráren. Mezi tyto postupy patří také prověření mechanické odolnosti (vibračního stárnutí) a seismické způsobilosti (úrovně zemětřesení) těchto technologií. Tato prověření provádějí akreditované zkušební laboratoře, které disponují potřebným technickým vybavením k provedení příslušných testů. Jednu z těchto laboratoří provozuje také Vojenský technický ústav, s. p. pod hlavičkou akreditované zkušební laboratoře (AZL) č. 1103 odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově.

Mezi zařízení, jež umožňují posoudit, zda je daná technologie schopná plnit své funkce při působení vibrací a seismické události, patří různé druhy vibračních budičů. Ty jsou v závislosti na fyzikálním principu jejich funkce buď elektrodynamické nebo hydrodynamické. Dále lze tyto budiče rozdělit na monoaxiální (jednoosé) a multiaxiální (víceosé).

Z pohledu co nejpřesnější aproximace (přiblížení) testu k realitě, je v současné době stále více požadováno testovací zařízení, které umožňuje co možná nejvěrnější reprodukci výpočtové situace.  Toto je možné realizovat pouze na tříosých zkušebních standech.

Celosvětový trend v kvalifikačním zkoušení mechanické odolnosti (vibračního stárnutí) je na monoaxiálních zkušebních standech. Pro zkoušení seismické způsobilosti je ale nutné v současné době nezávislé tříosé buzení, které věrohodně interpretuje seismickou událost.

VTÚ

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 zahájila v červnu 2016, jako první akreditovaná laboratoř v ČR, zkušební provoz 3D seismického standu s nezávislým tříosým buzením. Předběžný zájem zákazníků ukazuje, že rozhodnutí pořídit takové zkušební zařízení bylo správné, protože zkušebna již nyní eviduje velký zájem potenciálních zákazníků a čekací doba se pohybuje již v řádu měsíců.

Základní technické parametry hydrodynamického standu

Frekvenční rozsah                           0,1 – 200 Hz
Maximální zatížení stolu                10 000 kg
Rozměr stolu                                    2 000 x 2 000 mm
Počet stupňů volnosti stolu           3
Maximální síla válců v ose X          640 kN
                                               Y          400 kN
                                               Z          640 kN          

Programové vybavení pro testy sinusovými vibracemi, náhodnými vibracemi, rázy a RRS transformací.

Tuzemský originál špičkové úrovně

3D seismický stand

Vybudováním tříosého seismického hydrodynamického standu a jeho uvedením do provozu je v ČR k dispozici unikátní pracoviště na špičkové evropské úrovni vybavené moderní technologií, které za předpokladu udržení si stávající úrovně pracovníků je schopné zajistit široký rozsah nabízených služeb v oblasti mechanické odolnosti, vibračního stárnutí a zejména výrazně kvalitnější zkoušky seizmické způsobilosti. Využití tohoto zařízení ale nespočívá pouze pro kvalifikační zkoušení v oblasti energetiky (převážně jaderné), ale i v jiných odvětvích. Jedná se například o testování pro automobilový průmysl a traktory – simulační provozní zkoušky (zemědělské stroje), stavební oblast – zkoušení betonových modulů (zájem ze strany vysokých škol), ozbrojené síly nebo instituce obranného a bezpečnostního průmyslu. Svými technickými parametry je tento 3D seismický stand tuzemským originálem!

3D seismický stand

Jeho slavnostní uvedení do provozu zahájil ve čtvrtek 1. září 2016 ministr obrany ČR Martin Stropnický a ředitel Vojenského technického ústavu Jiří Protiva. „Jedná se o unikátní zařízení, které má širokou škálu využití. Důležité je, že najde svoje uplatnění také mimo resort obrany. Zahájení takto sofistikovaného provozu ve Vojenském technickém ústavu považuji za velký profesní úspěch,“ uvedl ministr Stropnický.

Ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva k tomu dodává: „Zahájením provozu seismického standu rozšiřujeme kompetence Vojenského technického ústavu v oblasti zkušebnictví. Státní podnik se tímto stává modernějším subjektem a nabízí tak další špičkové služby potencionálním zákazníkům. Unikátní zkušební technologie je další modernizací VTÚ.“ 

Autor: Pavel Lang, VTÚ s.p.

Tagy článku