Primaplana.cz – c.k. vojenská historie (a tedy naše)

Primaplana.cz – c.k. vojenská historie (a tedy naše)
14 / 08 / 2018, 16:00

Mezi mimořádně přínosné projekty, které zaslouží, aby vešly ve všeobecnou známost, patří bezpochyby web primaplana.cz, jehož hlavním redaktorem je historik (a re-enactor) Karel Sáček. Jakkoli nese v záhlaví podtitul "Historie c.k. armády v napoleonské epoše", což je jeho hlavním tématem, neomezuje se jen na epochu definovanou vládou Napoleona Bonaparta, ale věnuje se v sekci Varia i jiným obdobím dějin armády, které se obecně říká rakouská, později rakousko-uherská. Dějiny, která jsou také našimi dějinami.

Projekt se snaží vyplnit mezeru danou tím, že v naší zemi dosud nebyla ustavena žádná instituce, jíž by bylo svěřeno systematické historické zkoumání osudů našich vojáků a jednotek ve válkách s revoluční a později napoleonskou Francií, i když nad jejich hlavami vlály prapory s českým lvem (byť neseným na hrudi dvouhlavého habsburského orla). Internetový portál primaplana.cz, který je nekomerční publikační platformou věnovanou císařsko-královské armádě v letech 1792-1815, její organizaci, mechanismům fungování i každodennosti jejích příslušníků, vznikl v roce 2007 z dobrovolné iniciativy několika autorů, původně na adrese primaplana.net.

Jejich mottem bylo a zůstává, že stránky vznikly pro snazší pochopení souvislostí naší současnosti, stejně jako aby vyprávěly zajímavé a přec již prachem zaváté příběhy, které bývají překvapivě poutavější, než beletristické fikce.

Psali jsme: Napoleonské války: 205. výročí bitvy u Chlumce (1813)

Pojem „prima plana“ pochází z latiny a znamená „první strana“. Naši vojáci, plnící své služební povinnosti na konci 18. a počátku 19. století, jej důvěrně znali jako označení pro jmenný seznam důstojníků a poddůstojníku zapsaných na prvním listu výkazů mužstva každé setniny či eskadrony, tradující se již od časů landsknechtů. Poddůstojníci navíc byli od roku 1765 vyzbrojeni šavlemi (a pravděpodobně také palaši) s charakteristickými hlavicemi jílců ve tvaru lví hlavy, které nesly stejné označení.

Příspěvky publikované na primaplana.cz jsou primárně věnovány císařsko-královské armádě v letech 1792–1815. Jejich témata jsou rozdělena do šesti dílčích tematických sekcí:

  • Anotace, komentáře
  • Studie, články a populární zpracování
  • Bitvy a tažení
  • Edice pramenů
  • Tabulky a seznamy
  • C. k. napoleonika v kontextu

Kromě vlastních digitalizovaných historických pramenů nabízí primaplana.cz také odkazy na jiné elektronické knihovny a datová úložiště. Tyto odkazy jsou součástí publikovaných příspěvků, ale je jim věnována i specializovaná sekce nazvaná e-knihovna.

Mimo těchto stěžejních příspěvků lze nalézt na portálu také samostatnou sekci „varia“, ve které jsou zveřejňovány texty věnované i jiným tématům než císařsko-královské armádě v letech 1792-1815, zabývající se především historií:

  • habsburských vojsk před a po napoleonském období
  • civilního obyvatelstva v našich zemích ve válečných letech 1792-1815
  • armád ostatních států v éře zepředu (ústím) nabíjených pušek

Přičemž na své si díky portálu přijdou nejen zájemci o dějiny habsburské armády. Web nabízí studii o vzniku sboru vévody Brunšvického, s nímž se setkáváme mj. v sestavě Wellingtonovy armády u Waterloo, a který vznikl v roce 1809 na našem území. Je zde článek o Češích sloužících v řadách Napoleonovy armády. A také například velice zajímavá a podnětná ukázka teorie rakouského válečného umění: Zásady strategie arcivévody Karla, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Aspern. Další články se věnují palným zbraním, polnímu opevnění, otázce dezercí, uniforem, hodností. Životním příběhům význačných osobností nejen vojenského života, například loutkáře Matěje Kopeckého.

Sekce bitvy a těžní se neomezuje jen na srážky na našem území, jakkoli je Slavkovu, Znojmu nebo Chlumci věnován přirozeně značný prostor. V sekci edice pramenů naleznete mj. článek Harcování dle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808 ilustrovaný fotografiemi pořízenými účastníky vojensko-historických rekonstrukcí, členy Klubu vojenské historie Nový Jičín v uniformách fyzilírů c.k. pěšího pluku Kaunitz-Rietberg č. 20. Poctivé studium pramenů a aplikace dobových zásad v libovolné oblasti vojenské služby je, resp. měla by být, základní osou snažení všech klubů vojenské historie v rámci hobby, jemuž se říká re-enactment – oživování (vojenské) historie.

Psali jsme: Napoleonova lehká pěchota

Primaplana.cz nabízí také autoritativní články v oblasti organizace armády habsburské monarchie, a na předním místě pak studii Lubomíra Uhlíře Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815, která vnáší definitivní jasno do způsobu, jakým správně označovat jednotky rakouské armády uvedeného období, a věnuje se problematice majitelů pluků. A řadu dalších.

Vedoucímu projektu nezbývá než popřát hodně sil a motivace, aby web udržoval při životě. Přehledně a čtivě podané informace a inspiraci zde najdou nejen výše zmínění členové klubů vojenské historie, ale všichni, kdo se zabývají vojenskými dějinami Evropy a zvláště pak českých zemí. Naše vojenské dějiny nezačínají rokem 1914.

Facebookový profil redakce

Zdroj: www.primaplana.cz

Tagy článku