Ženy v Napoleonově armádě nebyly jen markytánky - některé v přestrojení za muže i bojovaly

Ženy v Napoleonově armádě nebyly jen markytánky - některé v přestrojení za muže i bojovaly
Autor fotografie: Lionel Royer (1894)|Popisek: Podporučík Marie Schellinck dekorována Napoleonem
07 / 08 / 2020, 16:00

Dnes je již služba žen v ozbrojených silách samozřejmostí a najdeme je i u bojových jednotek. Pilotují nadzvukové stíhačky, jezdí v tanku, velí lodím námořnictva. Jak to však bylo se ženami v armádě a při armádě před dvěma staletími, v době napoleonských válek? Při armádě byla oficiálně povolena místa pro pradleny a markytánky. Ale našli bychom i několik příkladů žen, které sloužily u jednotek jako vojáci.

Markytánky (ale také markytány) si každý s klasickými armádami spojí zřejmě na prvním místě. Byly to živnostnice (živnostníci), kterým armáda udělila právo prodávat vojákům různé potřebné zboží (od dopisních papírů přes drobnou galantérii po alkohol nebo pochoutky). Počet takových míst byl omezen (viz níže), zájemkyně a zájemci byli vybíráni správní radou pluku a vybraní dostali patent markytánky/markytána, byly podřízeni vojenským předpisům a pověřeni prodejem každodenních nezbytností a malých radostí za rozumné ceny. Pro armádu byl takový systém mnohem jednodušší, než kdyby měla takové potřeby vojáků uspokojovat svou administrativou sama. Byl jim dovolen malý povoz, případně nákladní osel, mula či kůň. Nezřídka to byly, pokud šlo o ženy, manželky poddůstojníků.

Jejich počet upravoval pro období napoleonských válek výnos ze 7. thermidoru roku 8 (26. července 1800). Ten se týkal také pradlen, jež za úplatu dbaly o čistotu ošacení:

čl. 13. Dispozice zákona z 30. dubna 1793 týkajícího se žen určených k propuštění z armád budou provedeny dle své formy i obsahu; v důsledku toho budou moci u jednotek zůstat jen ty, jejichž zaměstnáním bude praní a prodej proviantu a nápojů. Počet žen následujících každý batalion nebude smět, pod žádnou záminkou, překročit čtyři, a dvě na eskadronu.

Počet markytánek a pradlen následujících hlavní stan armády a hlavní stany divizí nebude smět, v žádném případě, překročit počet žen jednotek, jež danou armádu tvoří.

čl. 14. Existuje-li při jednotkách či hlavních stanech větší počet žen, než ten, jenž byl právě určen, šéf brigády vybere ty, jež mají být přiřazeny k batalionům či eskadronám; náčelník hlavního štábu vybere ty, jež mají být přiřazeny k hlavním stanům. Dají přednost těm, jež jsou provdané za vojáky či poddůstojníky v současnosti v aktivní službě a jsou současně uznávány jako nejaktivnější a nejužitečnější pro jednotky, a těm, jejichž chování a mravy jsou nejlepší.

čl. 15. Jakákoli žena, jež je v současnosti při jednotce či armádě a nebude přijata, jak bylo právě řečeno, coby pradlena či markytánka, bude propuštěna; bude jí vydáno 20 centimů na míli, aby se dostala do svého domova, a bude jí zakázáno přiblížit se k armádě na čtyři míle. Ty, jež budou takto propuštěny, a po deseti dnech se budou stále nalézat v okruhu čtyř mil od armády, budou považovány a trestány podle toho, co předepisuje článek 52 kapitoly III zákona z 8.-10. července 1791.

čl. 16. Vdovy důstojníků, poddůstojníků a vojáků, které ztratily své manžely v důsledku válečných událostí a jsou v současnosti při jednotkách či štábech, a nebudou přijaty jako pradleny či markytánky, se rovněž vrátí do svých domovů, kde budou požívat podpor, jež jim přiznává zákon ze 14. fructidoru roku 6. Budou jim vystaveny cestovní doklady, na něž dostanou ve vojenských ubikacích ubytování a etapovou dávku proviantu, pro sebe a pro každé z jejich dětí, jež nebude přijato mezi enfants de troupe.

(…)

čl. 17. Ač nemají ženy, jimž bude povoleno zůstat při jednotkách a štábech, právo na žádný žold ani příděly, přehledoví inspektoři vyhotoví přehled o jejich věku, profesi a popisu. Předají každé z nich certifikovaný výňatek z tohoto přehledu; tento výňatek jim budou sloužit jako bezpečnostní průkaz v rámci celé armády. Ty, jež tuto kartu neobdrží, budou propuštěny, a budou-li po deseti dnech v okruhu čtyř mil od armády, budou považovány a trestány podle toho, co předepisuje článek 52 kapitoly III zákona z 8.-10. července 1791.

Jak je z textu výnosu vidět, teoreticky armáda dbala toho, aby se v leženích, táborech a posádkách nevyskytovaly ženy bez patentu, bez armádního souhlasu. Zmíněný článek 52 říká: "Všechny ženy či dívky všeobecně známé pro vedení zhýralého života, jež budou přistiženy s vojáky v jejich ubikacích, když budou tito ve službě, nebo po večerce, budou zatčeny a předány civilní policii, aby byly souzeny dle zákona."

Každý si dovede v barvách představit, že nejstarší řemeslo v okolí vojenských posádek a táborů kvetlo, formálním pravidlům a přísnosti navzdory. Jak to ovšem bylo se ženami-bojovnicemi, ženami, které se v převlečení za muže stávaly vojáky, a dokonce poddůstojníky a důstojníky?

Příkladů je řada. Uvedeme alespoň tři. Marie-Angélique-Joséphine Duchemin, narozena v roce 1772, vdala se za vojáka od 42. pluku jménem Brûlon. Sama to dotáhla až na kaprál-furýra, zúčastnila se sedmi tažení a byla třikrát zraněna. Bylo jí přiznáno místo v Invalidovně, a v roce 1851 jako první žena vůbec převzala z rukou prezidenta Bonaparta, budoucího Napoleona III., kříž Čestné legie.

Marie Schellinck dostává kříž Čestné legie od Napoleona (obraz z roku 1894)

Existuje přitom příběh jiné vojandy, která měla kříž dostat již v roce 1808. Jmenovala se Marie (někdo říká Jeanne) Schellinck, byla Belgičankou a sloužila od roku 1792. Několik let strávila v zajetí, ale po svém propuštění se měla účastnit bitev u Arcole, Marenga, Slavkova, Jeny a polského tažení roku 1807. Již v roce 1806 měla být povýšena do hodnosti podporučíka, a 20. června 1808 jí měl Napoleon osobně předat kříž Čestné legie. To ovšem zpochybňuje kancléřství řádu. Kromě toho není zřejmé, v jaké jednotce se měla výše zmíněných bitev účastnit a být opakovaně zraněna, mj. u Slavkova. Nesrovnalostí je v jejím příběhu více.

Dragoun Figueur.

Zřejmě nejznámější je Thérèse Figueur, známá jako Mademoiselle Sans-Gêne. Generál Caffarelli o ní prohlásil: "Neznal jsem statečnějšího vojáka!" V úvodu francouzské revoluce bojovala na straně roajalistů jako dělostřelec, byla zajata a dostala na výběr: službu pod praporem republiky, nebo gilotinu. Sloužila pak u Toulonu, kde o sobě dal ve velkém stylu poprvé vědět jistý jiný Bonaparte. Napřed byla byla vojákem v dobrovolnické Légion franche allobroge, a poté delší čas u 15. a 9. dragounského pluku, a s ním podle svých pamětí bojovala i u Slavkova, což je, podobně jako v případě Schellinckové, zpochybňováno. Během války ve Španělsku byla zajata a nějakou dobu strávila v zajetí v Anglii, propuštěna byla až po Napoleonově abdikaci. V roce 1815 měla snad díky Lefebvre-Desnouettesovi získat místo u gardových jízdních myslivců, nejprestižnější jednotky, ale tažení k Waterloo se neúčastnila. Napoleon III. jí přiznal zvýšenou penzi, zemřela v roce 1861.

Asi nejznámějším vojákem-ženou na straně protinapoleonských koalic je Naděžda Durová, jejíž paměti přeložil před několika lety Jiří Kovařík: SLEČNA KAVALERISTKA.

Zdroj: napoleon-histoire.com

Tagy článku