Prehľad zákonov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou v slovenskej legislatíve

Prehľad zákonov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou v slovenskej legislatíve
10 / 03 / 2016, 04:45

Legislatíva Slovenskej a Českej republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany majú spoločný základ, ale posledné roky sa vydali rozdielnymi, aj keď blízkymi cestami. Nie vždy je ľahké identifikovať všetky zákony v predmetnej oblasti vo vlastnej legislatíve, nieto ešte v zahraničnej. Nakoľko mnoho čitateľov Security magazínu má aktivity aj v Slovenskej republike, prinášame prehľad aktuálne platných zákonov rozčlenený podľa oblastí.

 

Prehľad zákonov

Národná bezpečnosť a krízový manažment

 • Zákon č. 227/2002 Z. z. (o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu)
 • Zákon č. 110/2004 Z. z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru)
 • Zákon č. 179/2011 Z. z. (o hospodárskej mobilizácii ...)
 • Zákon č. 45/2011 Z. z. (o kritickej infraštruktúre)
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. (o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu)
 • Zákon č. 42/1994 Z.z. (o civilnej ochrane obyvateľstva)
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. (o prevencii závažných priemyselných havárií  ...) 

Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

 • Zákon č. 129/2002 Z. z. (o integrovanom záchrannom systéme)
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. (o ochrane pred požiarmi)
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. (o Hasičskom a záchrannom zbore)
 • Zákon č. 37/2014 Z. z.  (o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky ...)
 • Zákon č. 544/2002 Z. z. (o Horskej záchrannej službe)
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. (o ochrane pred povodňami)

Ochrana zdravia

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...)
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...)
 • Zákon č. 219/1996 Z. z. (o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. (o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Ďalšie oblasti bezpečnosti a ochrany

 • Zákon č. 215/2004 Z. z. (o ochrane utajovaných skutočností ...)
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. (o ochrane osobných údajov ...)
 • Zákon č. 473/2005 Z. z.  (o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ...)
 • Zákon č. 166/2003 Z. z. (o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ... )
 • Zákon 249/2011 Z. z.( o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií ...)
 • Zákon č. 144/2013 Z. z. (o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov ...)
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. ( o bezpečnosti hračiek ... ) 

Obrana

 • Zákon č. 319/2002 Z. z.  (o obrane Slovenskej republiky)
 • Zákon č. 321/2002 Z. z. ( o ozbrojených silách Slovenskej republiky)
 • Zákon č. 11/2004 Z. z. ( o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany)

Ochrana spotrebiteľa, občana

 • Zákon č. 250/2007 Z. z.( o ochrane spotrebiteľa ...)
 • Zákon č. 128/2002 Z. z. ( o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...)
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. ( o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho...)
 • Zákon č. 161/2011 Z. z. ( o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu)
 • Zákon č. 266/2005 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Zákon č. 118/1996 Z. z.  (o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Súvisiace oblasti

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon)
 • Zákon 372/1990 Zb. (o priestupkoch)
 • Zákon č. 171/1993 Z. z.( o Policajnom zbore)
 • Zákon č. 564/1991 Zb.( o obecnej polícii)
 • Zákon č. 124/1992 Zb.  (o Vojenskej polícii)
 • Zákon č. 46/1993 Z. z. (o Slovenskej informačnej službe)
 • Zákon č. 198/1994 Z. z.( o Vojenskom spravodajstve)

Linky a odkazy

 Autor: Michal Danilák

 

Tagy článku