Iniciativa spolků vojenské historie ČR nesouhlasí s kontroverzní směrnicí EU o regulaci zbraní

Iniciativa spolků vojenské historie ČR nesouhlasí s kontroverzní směrnicí EU o regulaci zbraní
27 / 02 / 2018, 11:30

Vláda schválila novelu zákona č. 119/2002 Sb., tj. zákona o zbraních a střelivu, která reaguje na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, jež se věnuje kontrole nabývání a držení (střelných) zbraní.

Iniciativa spolků vojenské historie ČR vznikla právě kvůli Směrnici, protože tato norma, proti níž se ČR (a také Polsko a Maďarsko) ohradila žalobou k Soudnímu dvoru EU, podle našeho názoru zcela zbytečně a neprávem zasahuje m.j. do práv a svobod držitelů replik historických zbraní a obecně zbraní, jež jsou užívány při rekonstrukcích historických bitev, nikdy nebyly a těžko mohou být zneužity ke zločinu či dokonce terorismu, atd.

Žaloba nemá odkladný účinek, a pravidla fungování v rámci EU tedy nabízejí dvě možnosti: podřídit se a implementovat byť provizorně a s nadějí na zlepšení stavu Směrnici do našeho právního řádu, anebo se nepodřídit, a vystavit ČR možným sankcím ze strany Unie.

Zodpovědně a včas připravit implementační novelu zákona tak, aby vyhověla požadavkům Směrnice, tím pádem předešla sankcím, ale přitom maximálně využila prostor, který Směrnice přecejen ponechává k tomu, aby se osvědčený stav věcí v České republice měnil co možná nejméně, je cesta, po níž bylo třeba se vydat paralelně a bez ohledu na případnou politickou vzpouru, či úspěch žaloby.

Do tohoto směru také Iniciativa spolků vojenské historie ČR napřela hlavní míru svých aktivit.

Na řadě jednání a konzultací s příslušným oddělením Ministerstva vnitra vznesla připomínky, jež byly povětšinou vyslyšeny a promítly se do výsledného textu. Nemáme z výsledného textu žádnou radost, protože trvá náš celkový nesouhlas s obsahem i principy Směrnice. I nadále máme tyto změny za zbytečné a zatěžující jak dotčené občany, tak státní aparát. S tím, že nelze vyloučit, spíše lze předpokládat snahu EK nastavení pravidel dále zpřísňovat.

Nejen proto, že v médiích zazněla řada poněkud zavádějících informací a roste nejistota, přinášíme čtyři jednoduché body, které interpretují paragrafové znění novely zákona č. 119/2002 Sb., jak bude předložena Sněmovně.

Podrobnější informace o tom jak novela v aktuální znění dopadne na reenactment a vojenskou historii, přineseme postupně v následujících dnech.

Co tedy přináší návrh novely zákona č. 119/2002 Sb. z pohledu reenactmentu a vojenské historie?

I.
Zbraně historických konstrukcí (a stále max. dvourané) zůstanou i nadále v kategorii D, de facto na našem území beze změny oproti stávající úpravě.

Na jejich dovoz a vývoz se ale budou nově vztahovat podobná pravidla jako na kategorii C-I, a to s ohledem na očekávanou úpravu této problematiky v zahraničí. Upozorňujeme na to, že právě s ohledem na implementaci Směrnice v zahraničí, která jistě nebude ve všech zemích stejná, bude pravděpodobně nevyhnutelné, jak to Směrnice požaduje, cestovat i s těmito zbraněmi jen s Evropským zbrojním pasem, v němž budou zapsány (Směrnice také explicitně požaduje doložení účelu cesty např. písemnou pozvánkou od pořadatele akce). Na tyto věci nemáme z České republiky žádný vliv.

II.
Znehodnocené zbraně – zde dochází k částečné změně. Zbraně znehodnocené v souladu s naším původním znehodnocovacím předpisem zůstávají nadále ve své původní kategorii, čili D. Zbraně nově znehodnocované na základě evropského předpisu budou nově zařazeny do kategorie C-I. V této kategorii mají mít v držení a nakládání téměř stejný režim jako D, ale s nutnosti ohlášení navíc.

Dále stále není možné vyloučit budoucí povinnost dříve znehodnocené zbraně „doznehodnocovat“ podle evropského nařízení, nicméně tyto věci jsou na půdě EU stále v jednání.

III.
Zásobníky s kapacitou nad 10 nábojů pro dlouhé a 20 pro krátké zbraně – zde se, dle výkladu paragrafu 11a odst. 4, právní úprava týká buďto jen nutnosti vyjímky A-I pro jejich použití se zbraněmi nové kategorie A-I, nikoli například pro použití v expanzních zbraních kategorie D, které je pro svůj provoz vyžadují, nebo naopak zásobníků obecně. Paragraf je ve svém znění nejasný, týká-li se zásobníků pro použití ve zbrani jakožto povahy předmětu, nebo způsobu použití. Tento paragraf, resp. jeho vyjasnění, je naší aktuální prioritou.

IV.
Expanzní zbraně – jsou-li vyrobené v souladu s dovoleným výrobním provedením, zůstávají nadále v kategorii D. Nově bohužel konverze ostré zbraně z kategorie A/A-I//B/C na expanzní nemá vliv na její kategorii, čili zbraň konvertovaná na expanzní zůstává stále ve své původní kategorii, v jaké byla v ostrém stavu.

U zbraní dříve konvertovaných navíc bude možné navrhnout podle § 73c změnu kategorie směrem dolů – to se bude týkat expanzních zbraní kat. A, které jsou registrované „na výjimku“ a které byly konvertovány ze zbraně kategorie B nebo C (nově by mělo být možné „vrátit“ takovou zbraň do původní kategorie).

Zanedlouho začne práce na velké novele, tj. zcela novém zákonu o zbraních a střelivu. V jejím průběhu se mj. dozvíme, jak dopadala žaloba na neplatnost Směrnice, dozvíme se, jak se Sněmovna dívá na změny, které přinesla malá novela; zda skutečně máme v českých politicích zastánce, neboť prakticky všichni, kteří se k věci veřejně vyjádřili, z libovolné politické strany, řekli, že se zpřísňováním podmínek držení a nošení „historických“ zbraní nesouhlasí a že si uvědomují nadbytečnost takového požadavku. Iniciativa spolků vojenské historie ČR je k práci na velké novele přizvána, a budeme vás i nadále informovat o vývoji věci, naší snahou zůstává, aby se Směrnice dotkla nás všem minimálním možným způsobem.

Na její paušální odmítnutí nemáme vliv; přejeme si ho, ale nejsme politické uskupení. Podporujeme nadále postoje našich partnerů: LEXu, Českomoravské myslivecké jednoty a Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU; a vás všechny prosíme o pozornost, podporu, nepodléhání prvoplánovým dojmům a trpělivost.

Autor: Martin Šavel, předseda Iniciativy spolků vojenské historie (ISVHČR)

Tagy článku