BIS: největší bezpečnostní rizika v Česku. Patří mezi ně i Huawei a ZTE

BIS: největší bezpečnostní rizika v Česku. Patří mezi ně i Huawei a ZTE
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
28 / 10 / 2014, 12:30

28.10.2014 / Bezpečnostní informační služba (BIS) vydala včera dlouho očekávanou výroční zprávu za rok 2013. Seznamte se s největšími bezpečnostními riziky pro ČR.
Zdroj: BIS

Připravili jsme shrnutí základních bezpečnostních rizik, která ohrožovala v loňském roce Českou republiku

1) Ochrana ekonomických zájmů ČR 

Korupce, vydírání a manipulace s veřejnými zakázkami

Stát se setrvale potýká s nedbalým nebo neefektivním přístupem ...s korupcí, klientelismem, vydíráním, manipulacemi veřejných zakázek atd.), s obchodními aktivitami soukromých subjektů nebo cizí moci směřujícími proti dlouhodobým hospodářským a strategickým cílům státu a s lobbingem často prováděným skrytě a s nejasnými cíli nebo s využitím nepravdivých, zmanipulovaných argumentů.

Nedůsledný způsob, jakým stát uplatňuje svá vlastnická práva v obchodních společnostech a státních podnicích (nedostatek kontroly a odpovědnosti ve vedení firem).

PŘÍKLAD: generální ředitel státem ovládané společnosti nabízel členovi dozorčí rady zadání zakázky pro společnost vlastněnou jeho rodinným příslušníkem, za což vyžadoval loajalitu při hlasování v dozorčí radě. Jedná se o fenomén, který v různých obměnách prostupuje téměř všemi rezorty (např. doprava, energetika).

Zakrývání skutečného stavu hospodaření firem 

Účelové přesuny majetku mezi jednotlivými součástmi náležícími do jedné vlastnické struktury. Manipulace s jednotlivými účetními položkami.

Výstavba dopravní infrastruktury

PŘÍKLAD: Zadavatel (vedoucí pracovník státem zřízené organizace odpovědné za výstavbu infrastruktury) dohody stavebních společností dokonce podporoval poskytováním informací o plánech zadavatele. Tyto informace přitom předával pouze vybraným firmám, u kterých se dala očekávat ochota na případné kartelové dohody přistoupit. Jedním z možných důvodů byla v tomto případě i snaha usnadnit a zrychlit čerpání prostředků na výstavbu určených, neboť vzájemné spory stavbařů zakázky zdržují. 

Energetika a energetická bezpečnost

Dlouhodobě neustávající pokusy kapitálově silných energetických společností o vertikální propojení dodavatel (výrobce, těžař) – přepravce – distributor – obchodník ve všech energetických odvětvích (plynárenství, ropný průmysl i elektroenergetika). ....Pochybné a neodborné regulatorní a legislativní změny, některé z nich se týkaly podpory obnovitelných zdrojů energie, která byla zároveň zdrojem značné zátěže pro stát kvůli obdobným pochybením v minulosti.

2) Organizovaný zločin

Klientelismus a korupce centrálních orgánů státní správy a samosprávy (zejména krajů a statutárních měst). Příčiny nefunkčnosti veřejné správy: netransparentní rozhodovací procesy, neprůhledné obchodní vztahy, nízká odpovědnost úředníků, outsourcing služeb a nedostatečná koordinace.

PŘÍKLAD: zjevně nevýhodný obchod státu se státem - prodej domů č.p. 47 a 49 v pražské Opletalově ulici společností České dráhy (ČD) soukromé společnosti Apuro a.s., za 203 milionů korun. Ta je pak prodala Univerzitě Karlově za 402,5 milionu korun, přičemž nákup dotovalo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) částkou 372 miliony korun. Obchod umožnilo neprofesionální jednání zástupců veřejného sektoru, kteří sledovali pouze úzké zájmy vlastních institucí.

Veřejné zakázky

Úpravy a změny zákona o veřejných zakázkách nejsou konzistentní a legislativní proces je silně ovlivňován lobbistickými skupinami. Státní administrativa tak během necelých dvou let zpracovala a zákonodárným procesem „provedla“ dvě na sebe navazující a de facto se negující úpravy ZVZ, jejichž výsledkem je návrat této právní normy do původního nevyhovujícího stavu.

Čerpání evropských dotací

Aktivity těchto skupin byly provázeny typickými projevy moderního organizovaného zločinu, jako je klientelismus, korupce, střet zájmů či zneužívání veřejných finančních prostředků.

3) Špionážní aktivity cizích zemí

Jedná se především o ruské a čínské aktivity na našem území. V případě Ruska se jednalo o snahu využít otevřeného i utajeného politického, mediálního a společenského vlivu k podpoře ruských ekonomických zájmů v Česku. V případě Číny šlo zejména o využití ekonomických argumentů k podpoře čínských politických zájmů v ČR.

Ruští nebo čínští zpravodajští důstojníci potřebují české občany: vybraní jim vědomě či nevědomě pomáhají (přístupové a vlivové sítě) a většina z nich se nechá ovlivňovat. ....důležití jsou pro ně novináři, členové parlamentních politických stran, státní úředníci, lobbisté, networkingové organizace, organizace zaměstnavatelů či zaměstnanců (resp. jejich vedení) a v neposlední řadě také aktivisté a jejich nevládní organizace.

4) Zvýšené mezietnické napětí a protiromské pochody

Protiromské nálady části veřejnosti by se mohly stát výraznějším problémem pro bezpečnost státu. Frustrace běžných občanů pramenící z problematického soužití s některými zástupci romské menšiny a z neřešení této situace může kdykoli (v důsledku sebemenšího impulzu) vyústit nejen v radikálnější projevy a v podporu populistických či pravicově extremistických subjektů, které svoji vizi řešení problému „předkládají“, ale může vést i k eskalaci problému a zejména k nárůstu skepse a nedůvěry obyvatel vůči demokratickým principům ČR.

5) Terorismus

Cílem džihádistické propagandy byla radikalizace a nábor nových členů do teroristických organizací....Nárůst propagandy teroristických skupin se ve světě negativně odrazil ve vyšším počtu dobrovolníků odcházejících bojovat do Sýrie. Mezi těmito dobrovolníky byli také radikálové ze zemí Evropské unie. Někteří z těchto válečníků se ještě v roce 2013 stihli vrátit do Evropy. Tyto osoby jsou vzhledem k získané zkušenosti vážným bezpečnostním rizikem v celém schengenském prostoru.....

6) Šíření zbraní a výbušnin

Jaderné, chemické a biologické (bakteriologické a toxinové) zbraně hromadného ničení a jejich nosiče (ZHN) představují celosvětově jedno z největších bezpečnostních rizik....Rizikové země proto při obstarávání zboží s potřebnými technickými parametry používají všechny metody, včetně účelově připravených složitých obchodních cest přes třetí země. ...Mezi kontrolované položky v zahraničním obchodu patří také vojenský materiál, zbraně a výbušniny. O tyto kontrolované položky měly zájem i další rizikové země ze subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie a ze zemí Blízkého a Středního východu.

7) Kybernetická bezpečnost

Potenciální nebezpečí pro ČR může představovat rostoucí podíl čínských společností Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Obě společnosti jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách. V některých zemích byla společnost Huawei v minulosti vyloučena z účasti na vládních zakázkách či budování sítí pro přenos citlivých informací, neboť bezpečnostní rizika převažují ekonomické úspory, které tyto společnosti nabízí. Odborníci rovněž poukazují na to, že obě společnosti ignorují hlášení o chybách ve svých produktech a nepracují na jejich odstraňování. Rovněž upozorňují na možnost, že by v čínském hardware mohly existovat úmyslně vložené chyby (tzv. zadní vrátka), které umožní vzdálenou neautorizovanou manipulaci se zařízením. Zadní vrátka mohou v případě potřeby posloužit k vyřazení komunikační infrastruktury protivníka nebo získání citlivých informací.

V ČR se zformovaly skupiny osob disponující schopnostmi a motivací provádět počítačové útoky, které mohou být použity i proti významnějším cílům, než jsou webové stránky veřejných činitelů.

Celou zprávu si přečtěte zde.

Psali jsme také:

Jaká je struktura kriminality v České republice?

Korupční jednání příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2013

Vývoj kriminality příslušníků policie, vězeňské služby, celní správy a generální inspekce bezpečnostních sborů.

Oběti zločinu na území ČR a pátrání po osobách a věcech

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

V loňském roce došlo k nárůstu trestné činnosti

 

 

Tagy článku