Chcete mít ve vašem městě nebo obci "domobranu"? Máte možnost

Chcete mít ve vašem městě nebo obci &quote;domobranu&quote;? Máte možnost
Popisek: Ilustrační foto
21 / 01 / 2016, 18:30

Podle Ústavy ČR „co není zakázáno, je dovoleno“. Záleží ale na vašich zastupitelích.

Na rozdíl od západoevropských zemí, které v současnosti odsuzují zřizování "civilní stráže" nebo "lidové milice", případně "domobrany", v ČR vyhlásilo ministerstvo vnitra projekt  „Bezpečnostní dobrovolník“, který je pro místní samosprávy i dotován. O dotačním titulu jsme psali v článku Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“. Cílem  je "podpořit širší zapojení laické veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku."

Hlídky domobrany vznikají po celém Německu, nejnověji v Mnichově.

Ve finských městech kvůli přistěhovalcům hlídkuje domobrana "Odinovi vojáci"

Kdo je bezpečnostní dobrovolník?

Bezpečnostní dobrovolník je osoba žijící v dané obci či lokalitě, popř. osoba, která tam např. vlastní nemovitost. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv v produktivním věku, senior, student a neexistuje věkové omezení, ale za svoji činnost nepobírá žádnou odměnu. Činnost bezpečnostního dobrovolníka nemá nahrazovat práci Policie ČR ani obecní policie, bezpečnostní dobrovolník nemá zasahovat více, než jakýkoliv „řadový“ občan. Činnost bezpečnostního dobrovolníka spočívá v prevence, a ne v represi. 

Dobrovolnictví a Ústava ČR

Činnost těchto dobrovolníků je vykonávána na základě čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR („co není zakázáno, je dovoleno“). Bezpečnostní dobrovolníci případně též využívají své právo svobodně se sdružovat (čl. 20 Listiny základních práv a svobod 5). Takové sdružování nelze žádným zákonným způsobem regulovat a ani zakázat. Jedná se o občanskou iniciativu bez přímého zasahování ze strany
státu.

Bezpečnostní dobrovolníci nemají žádné zvláštní pravomoci, ale...

Mohou jednat jen v mezích práv daných všem občanům. Stejně jako ostatní ale mohou:

  • upozorňovat příslušné orgány na porušení právního řádu, 
  • přivolat Policii ČR nebo obecní policii na místo spáchání přestupku nebo trestného činu, 
  • na základě příslušného pověření podle zákona o silničním provozu zastavovat vozidla v blízkosti školního zařízení k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci i mimo přechody pro chodce, 
  • pohybovat se v katastru obce a zjišťovat, zda nedochází či nedošlo ke spáchání protiprávní činnosti, 
  • zadržet pachatele trestného činu za podmínek uvedených v ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu 8, tedy na místě spáchání trestného činu nebo bezprostředně po spáchání činu, je-li to nutné ke zjištění totožnosti pachatele, k zamezení jeho útěku nebo zajištění důkazu; zadržená osoba musí být ihned předána policejním orgánům, 
  • bránit se proti pachateli trestného činu nebo přestupku v mezích nutné obrany
  • zabránit trestnému činu, přestupku nebo vzniku škody nebo jiné újmy zejména na životě, zdraví nebo majetku v rámci krajní nouze.

Ministerstvo vnitra ale upozorňuje, že ačkoliv zadržení pachatele a zákrok proti pachateli trestného činu nebo přestupku jsou právem každého občana, jedná se o potenciálně nebezpečnou činnost, ke které jsou speciálně povoláni příslušníci Policie ČR a strážníci obecní policie, kteří disponují i potřebným technickým vybavením a prošli výcvikem. Bezpečnostní dobrovolník může být vystaven zvýšenému nebezpečí napadení v případě, že zasáhne jako občan bez pravomocí a ochrany institutu úřední osoby.

Kdo řídí bezpečnostní dobrovolníky?

Základní koordinaci, řízení a dohled nad činností dobrovolníků vykonává obec. Obec by měla určit vedoucího projektu, tj. jednu zodpovědnou osobu, která bude realizaci projektu na území obce fakticky řídit, vydávat dobrovolníkům pokyny, kontrolovat a vyhodnocovat výsledky jejich činnosti. Může jím být např. starosta obce, člen zastupitelstva obce, velitel obecní policie, určený zaměstnanec obce či obecního úřadu nebo jeden z bezpečnostních dobrovolníků.

Celou dokumentaci k projektu a příslušný manuál, ze kterého jsme čerpali, je uveden na webu MV ČR.

 

Tagy článku