Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(8)

Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(8)
Autor fotografie: kpt. Ladislav Košťák, velitel roty AZ hl. m. Prahy
22 / 04 / 2016, 11:15

Ale jak vlastně takové cvičení probíhá? Co při něm záložáci skutečně zažívají? Jak plní bojové úkoly? Přinášíme exkluzivní reportáž…

Den 1 a 2: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(1)
Den 3: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(2)
Noc 3: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(3)
Den 4: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(4)
Den 5: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(5)
Den 6: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(6)
Den 7: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(7)

 

Konec v nejlepším

Čtvrtek 21.4. Roty AZ včera zvládly na výbornou zajištění VIP návštěvy ministra obrany Martina Stropnického. Kromě atraktivních ukázek výcviku se aktivní zálohy podílely i na eskortě ministerské autokolony. Jednalo se z mého pohledu o důležitou součást cvičení, protože zajistit organizaci a bezpečnost návštěv různých VIP osob je součástí všech operací, ve kterých je Armáda ČR nasazena.

Po odletu ministra ale nenásledoval odpočinek. Pokračovalo se v plnění úkolů při ochraně strategického objektu i při ostraze a ochraně určené oblasti (area of responsability) u státních hranic. A to v podmínkách narůstajícího spánkového deficitu i rostoucí intenzity incidentů vyvolávaných teroristickými skupinami. Tato činnost pokračovala až do dnešního dopoledne. Výcvik byl ukončen do 12. hodiny. Teď musí vojáci vyčistit zbraně, probíhá předání materiálu a další příprava na zítřejší návrat do Prahy. K tomu patří i dopracování rozsáhlé papírové agendy – denních rozkazů, bojových rozkazů a dalších dokumentů.

Popíšu několik konkrétních situací, které instruktoři pro vojáky AZ rozehrávají. Typickou situací je napadení strategického objektu skupinou, která se snaží do objektu proniknout, zneškodnit jeho ochranu a ovládnout ho případně zlikvidovat. Incident začíná nastřelením objektu, po kterém vojáci strážící objekt opětují střelbu z připravených pozic. Reagují vojáci pouze na úsecích, v jejichž směru přichází napadení. Velitelé družstev musí získat přehled o situaci a hlásit veliteli čety (který zároveň velí celé ostraze objektu), jaká je síla nepřítele a odkud útočí. Velitel pak radiofonicky přenáší na velitelství roty operační hlášení neboli SITREP. Jeho součástí může být i žádost o posilu týmem rychlé reakce, doplnění munice či evakuaci raněných. Celý proces analýzy situace a předání informace na vyšší stupeň velení by měl trvat několik desítek sekund. Při imitaci situace se používají slepé náboje a dýmovnice. V případech chybné manipulace, nedodržení bezpečné vzdálenosti či kvůli nešťastné náhodě může i s těmito prostředky dojít k úrazu či zranění. Vojáci jsou i tímto nuceni podat výkon, který skutečně odpovídá reálné bojové situaci.

Pro vojáky AZ je však často rozehrávána situace, ve které je klíčové se vyvarovat použití síly nebo použít sílu přiměřenou situaci. Příklad: Pokud na bránu chráněného objektu dorazí podnapilá osoba a dožaduje se vstupu dovnitř, řešením není jí „sesmahnout“ samopalem (to by byla pro cvičící jednotku velká hrubka), ale vyjednáváním dosáhnout, aby od svého jednání upustila. Obdobný příklad: Jednotka AZ zadrží osobu, která se dopouštěla v prostoru státní hranice kriminální činnosti (např. nelegální těžby dřeva). Pokud se osoba pokusí o útěk, nemůžou po ní vojáci bezhlavě střílet. Tyto úlohy odpovídají realitě působení vojáků Armády ČR v operacích s vysokým výskytem civilních osob a potřebě korektního jednání vůči lokální populaci. Agresivita rozhodně není o vojáků preferovaná vlastnost.

Po proběhu sehrané události instruktoři dělají s příslušníky AZ okamžité vyhodnocení, ve kterém upozorňují na chyby, ke kterým došlo. Některé činnosti získaly u instruktorů vysoké ocenění (výstavba kontrolně propouštěcího místa). Záporem pro ně byla sehranost jednotky i drily jednotlivců. Kromě toho připravují instruktoři písemné vyhodnocení pro pravidelné brífinky na štábu cvičení. Práce instruktorů v průběhu cvičení zaslouží to nejvyšší ocenění. Ukazuje se, že cesta k rozvoji výcviku krajských rot aktivních záloh je přes spolupráci s bojovými jednotkami a předávání jejich zkušeností.

V době, kdy dokončuji tento článek, již proběhlo závěrečné vyhodnocení cvičení: Celkově se jedná o úspěch, protože naše rota úkoly cvičení splnila. V detailním rozboru však zazněla i řada věcných výhrad. Činnost roty od velení až po jednotlivce se po celou dobu cvičení zlepšovala tak, jak vojákům přecházely do krve potřebné drily. Dalo by se říci, že cvičení končí právě v nejlepším a že záložáci postupně dotahovali úroveň profesionálních útvarů. Je tu ale jasná hranice možností, která je dána dosavadní nízkou periodicitou výcviku (jednou za rok) i omezeným časem cvičení.

Toto je poslední příspěvek z cvičení HRABA 2016 a proto se sluší vyslovit i poděkování těm, kteří se o úspěch tohoto cvičení zasloužili. Cvičení je svým rozsahem výjimečné nejen v rámci AZ, ale v rámci AČR. Přestože se ho zúčastnilo přes 800 lidí, desítky vozidel i letecká technika a vystříleno bylo přes sto tisíc ostrých i slepých nábojů, k žádné významné materiální škodě či úrazu nedošlo a úkoly cvičení byly splněny. Za to patří vysoké ocenění všem, kteří se na cvičení přímo i nepřímo podíleli od vrchního velitele ozbrojených sil, přes Ministerstvo obrany a Generální štáb AČR, krajská vojenská velitelství, řídící štáb cvičení v čele s plukovníkem Hrabcem, instruktory výcviku až po jednotky AZ včetně té naší. Věřím, že vynikající dojem z cvičení si odneseme nejen my, jeho přímí aktéři, ale i širší bezpečnostní komunita ČR. A zcela na závěr děkujeme našim zaměstnavatelům a našim blízkým, protože i díky nim jsme se mohli cvičení účastnit.

Kpt. Ladislav Košťák, velitel pěší roty AZ KVV hl. m. Prahy

Psali jsme také:

Tagy článku