Jenom letos se na integraci cizinců plánuje 54 milionů korun. Půjdou i neziskovkám

Jenom letos se na integraci cizinců plánuje 54 milionů korun. Půjdou i neziskovkám
15 / 01 / 2016, 14:00

Zatím mezi cizinci převažovali Ukrajinci, Vietnamci a Rusové, které se podařilo integrovat do české společnosti.

V našem článku „Počet cizinců v ČR od roku 1989 stoupl více než třináctinásobně. Zatím se je daří integrovat,“ jsme zveřejnili první část podrobností z dokumentu, který projedná příští týden česká vláda. 

Pro lepší integraci nových cizinců navrhuje ministerstvo vnitra jenom pro letošní rok vyčlenit částku přes 54 milionů korun, které budou s největší pravděpodobností čerpat nevládní neziskové organizace. Doposud, od roku 2006 to bylo každoročně „pouhých“ 25 milionů korun. Důvod? Změny v migrační situaci a méně peněz z EU.

Navíc to, co zatím bylo dobrovolné, by se mělo stát povinným a tím se i neziskovky stanou těmi, které by měly mít víceméně garantovaný pravidelný finanční příjem ze státního rozpočtu a z (omezených) prostředků EU. A v následujících letech je nutné zajistit nejen „financování ze státního rozpočtu, ale i pokračovat v jednání s kraji a obcemi o převzetí části finanční odpovědnosti za integraci cizinců na regionální i lokální úrovni.“ 

„Cílem integrační politiky v návaznosti na migraci je podpořit začlenění cizinců do společnosti, docílit klidné soužití s cizinci, zamezit vzniku negativních sociálních jevů a zajistit ochranu práv a bezpečnost všech obyvatel České republiky,“ uvádí se v dokumentu.

Nově příchozí cizinci by se museli povinně zúčastňovat tzv. adaptačně-integračních kurzů i povinné výuky češtiny, které budou samozřejmě zajišťovat také neziskovky. Další novinkou bude, že se do povinné integrace budou muset zapojit i místní samosprávy. Lze tedy předpokládat, že za povinnou (bude-li povinná) integraci cizinců zaplatí ze svých rozpočtů právě obce a města?

A prostřednictvím tzv. Center na podporu integrace cizinců, znovu přichází úkol i pro neziskovky, které mají „velký potenciál v realizaci integrace cizinců, které se zabývají problematikou cizinců ze třetích zemí, některé z nich již řadu let…“ V některých regionech neziskovky nepůsobí, což „přináší řadu problémů plynoucích z nerovnoměrného poskytování integračních služeb v jednotlivých regionech a lokalitách.“ 

„Dosavadní aktivity projektů byly vesměs přijaty příznivě a zapojuje se do nich stále širší komunita místních obyvatel včetně cizinců. Úspěšný integrační projekt aktuálně realizuje deset obcí.“

Navrhuje se odstranit různé soukromé zprostředkovatele a nahradit je neziskovkami.

Důvod? „Určitý počet cizinců stále ještě dává před osobním vyřizováním svých záležitostí spojených s pobytem či zaměstnáním přednost zprostředkovatelům (tzv. klientům), nejčastěji osobám z vlastní komunity, které jsou ochotny vyřídit jim věc tzv. na klíč, nikoli však nezištně a ne vždy v souladu s legálními postupy.“

Navrhuje se proto i povinné zavedení tzv. adaptačně-integračních kurzů pro cizince „Vítejte v ČR“. Jenomže účast v kurzu je dobrovolná, a protože jsou tyto kurz„úspěšné a potřebné“, jak se uvádí v dokumentu, měly by být kurzy povinné ze zákona. Není to také proto, aby se zajistil stabilní a dlouholetý finanční příjem pro neziskovky, které budou kurzy zajišťovat?

Mediální propaganda? Ne, komunikační strategie a informační kampaň

Mezi další opatření pro lepší integraci se navrhuje zajištění „asistenčních služeb cizincům při vyřizování pobytových záležitostí“, vydávání různých „informačních publikací, letáků, videí a také instruktážní film k vyřizování pobytových záležitostí „Jak na to“. Všechna navrhovaná opatření mají vést ke zvyšování informovanosti cizinců o právech a povinnostech všech obyvatel ČR.

Vůbec oblasti propagace a prezentace nejen integračních služeb, je věnována v materiálu mimořádná pozornost. Musí se totiž „prohloubit komunikace se širokou veřejností o problematice migrace a integrace ve vztahu k občanům i k cizincům a o řešení této problematiky.“

„Veřejnosti je třeba zprostředkovávat objektivní informace o cizincích v ČR, vyvracet mýty, stereotypy a předsudky vůči  cizincům, důsledně čelit xenofobním tendencím ve společnosti a aktivně působit proti projevům nenávisti vůči cizincům.“

Mediální propaganda, nazývaná v dokumentu „novou komunikační strategií, jejíž základem bude informační kampaň“, by měla směřovat nejen na veřejnost, ale i na politiky a média. Komunikace se zaměří na „setrvalou osvětu majority zaměřenou na poznávání života cizinců, kultury a zvyklostí zemí jejich původu“.

Cizinci se musí zapojit do veřejného a politického života

"Cílem integrační politiky je i nadále podporovat otevřenost společnosti, vzájemnou komunikaci a aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti. V ČR nejsou zřizovány poradní orgány cizinců. Cizinci se již nyní mohou přímo účastnit rozhodování o věcech veřejných na krajské a místní úrovni a zapojují se do tvorby veřejné politiky. Cizincům ze třetích zemí s povolením k trvalému pobytu v České republice by mělo být přiznáno volební právo do místních samospráv."

Cizinci musí mít přístup do veřejného zdravotního pojištění

Rozsáhlá veřejná kampaň zejména ze strany neziskovek již několik let usiluje o to, aby všichni cizinci dlouhodobě pobývající na území České republiky byli začleněni do veřejného zdravotního pojištění.

Německo čelí dlouhodobým problémům s integrací přistěhovalců. Nakonec to zmiňuje i berlínský Institut pro populaci a rozvoj, který již ve svém průzkumu v roce 2009 uvedl, že přistěhovalci, kteří se ne zcela integrovali do německé společnosti, inklinovali k tomu, že se hůře vzdělávali, vykonávali hůře placenou práci a byla mezi nimi vyšší míra nezaměstnanosti než u rodilých Němců nebo "západoevropských" cizinců, kteří se integrovali mnohem úspěšněji.

Psali jsme také:

Německo je pro uprchlíky zemí snů. A uprchlíci jsou fantastickým zdrojem příjmů. Nahlédnutí do podnikání, kde se točí miliardy. 

Web radí imigrantům: "Poznejte rozdíl mezi ekonomickým a humanitárním žadatelem o azyl"

Vítejte v Evropě! Objevili jsme web pro uprchlíky s návodem na infiltraci EU

Tagy článku