Jiří Hynek: Podpora ochrany průmyslového vlastnictví v malých a středních podnicích je klíčová

Jiří Hynek: Podpora ochrany průmyslového vlastnictví v malých a středních podnicích je klíčová
Autor fotografie: AOBP ČR|Popisek: Prezident AOBP ČR Jiří Hynek
26 / 04 / 2021, 14:00

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu nyní čítá bezmála 130 členských firem, z nichž většinu představují malé a střední podniky (SME). V rámci Evropské unie tvoří malé a střední podniky naprostou většinu společností a vytvářejí řadu pracovních míst, až dvě třetiny v soukromém sektoru. Navíc se podílejí více než polovinou na celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU. Podpora malých a středních podniků je pro domácí průmysl klíčová, zejména v kontrastu vůči velkým nadnárodním společnostem.

Stejně tak je tomu v případě tématu, které možná nebudí takovou mediální pozornost, je však neméně důležité, a tím je ochrana průmyslového vlastnictví, jejíž možností ale bohužel nevyužívá příliš mnoho firem. Na národní úrovni se jí zabývá Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), se kterým AOBP spolupracuje. Úřad průmyslového vlastnictví je jedním ze sedmi evropských úřadů, kteří se účastní kompletního programu podpory COSME FUND.

Pandemie covid-19 samozřejmě zasáhla celý svět a výrazně ovlivnila všechna průmyslová odvětví, ale také každodenní lidské životy. Velmi negativně se podepsala i na malých a středních podnicích, a to nejenom v Česku. Český průmysl ale dostál své pověsti a řada firem dokázala i přes krizovou situaci přijít se spoustou nových skvělých produktů, naplno prokázat vysoký inovační potenciál, zdokonalit know-how a uspět na trhu i přes nepřízeň osudu. Produkty mnoha společností navíc významně pomáhají se zvládáním samotné koronavirové pandemie.

Pomoc a podpora pro malé a střední podniky bude v roce 2021 koordinována ve spolupráci s mezinárodními institucemi, jako je např. Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) nebo Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Prostřednictvím EUIPO a sítě národních úřadů budou rozděleny finanční prostředky z COSME FUND a přebytky vybraných správních poplatků v EUIPO. Pro letošek je v pilotním programu Evropské komise IdeasPoweredfor Business SME plánováno rozdělit celkem 20 miliónů euro. Jestliže se skutečně podaří dostat tyto finanční prostředky přes EUIPO za asistence národních úřadů duševního/průmyslového vlastnictví až k malým a středním podnikům, dá se předpokládat, že v příštím roce budou opět tímto způsobem do jednotlivých států EU putovat další finanční prostředky.Již teď ÚPV jedná o tom, jak by se služby financované z COSME FUND mohly rozšířit. Jedná se například o podpoře financování služeb pro mimosoudní řešení sporů.

Evropská komise ve spolupráci s EUIPO by dále měla poskytnout jednotnou a digitalizovanou platformu pro přístup ke všem důležitým informacím nejen o formalitách v oblasti duševního vlastnictví, ale také o souvisejících službách (např. podávání žádostí o ochranu doménového jména, zápis obchodních firem) a současně nabídne uživatelsky přívětivou evidenci pro malé a střední podniky.Jde o iniciativu pro malé a střední podniky, která bude rozvíjena v úzké spolupráci se Sítí duševního vlastnictví EU, jež zahrnuje úřad EUIPO a národní úřady pro duševní vlastnictví členských států EU.

Český ÚPV v roce 2021 připravil pro malé a střední podniky dvě nové aktivity, které mají napomoci ochránit jejich duševní vlastnictví. První z nich je podpora mimosoudního řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví. V této činnosti se ÚPV angažuje zejména v oblasti mediace, tedy rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Mediace má oproti soudnímu řízení řadu nesporných výhod, a to konkrétně, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku. Dále je časově efektivní a ekonomicky úsporná. Mezi další výhody patří snižování napětí mezi spornými stranami a uchovávání důvěrných informací pouze mezi zúčastněnými aktéry.

Druhou aktivitou je již zmiňovaný grantový program IdeasPoweredfor Business SME, jehož účelem je poskytnutí pomoci podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví.Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomáhají podnikům s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví, což jim usnadní vypracování obchodní strategie v duševním vlastnictví v současné době i do budoucna. Z tohoto fondu bude poskytována 50% dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech.

Pak je tu také služba IP scan, jejímž smyslem je určení příležitostí k využití inovační kapacity, kreativity a vynalézavosti k vytváření příjmů/hodnoty podniku. Patří sem řada věcí, např. zachovávání důvěrnosti obchodních tajemství, prosazování a ochrana ochranných známek, průmyslových vzorů a log v obchodním styku nebo udělování licencí a franšíz k procesům v podniku. Je třeba, aby podniky pečlivě a včas zvážily, kdy a proč je nutné podat přihlášku užitného vzoru či patentu. Jak těchto příležitostí využívat se podnik dozví právě díky auditu IP scanu v oblasti duševního vlastnictví. IP scan také pomáhá podnikům uvědomit si rizika jak vně, tak uvnitř společnosti a porozumět tomu, jak je třeba se k nim postavit (např. prostřednictvím smluv se zaměstnanci, výrobních dohod, distribuce, udělování licencí atd.).

Pro poskytování této služby ÚPV akredituje externí poskytovatele. Report IP scan vytvoří pro podnik proškolení specialisté, kteří se rekrutují zejména z řad patentových zástupců. Jednotná cena reportu IP scan je 900,- EUR, přičemž 75 % této částky je při udělení grantu zpětně malému a střednímu podniku proplacené zpět. Je důležité zdůraznit, že pro proplacení přiznané dotace je nutné poslat poskytovatelem služby report nejen podniku, ale i ÚPV. ÚPV ručí za kvalitu zpracovaných reportů IP scan. V případě zájmu o konzultace k problematice duševního vlastnictví se mohou firmy obranného a bezpečnostního průmyslu obracet na Kancelář AOBP, rádi firmám pomůžeme s hledáním ideálního řešení jejich konkrétních požadavků.

Autor: Jiří Hynek, prezident AOBP

Tagy článku