Jiří Kohout: Zdanění výsluh má mnohem hlubší kontext

Jiří Kohout: Zdanění výsluh má mnohem hlubší kontext
Autor fotografie: M.Lidinský|Popisek: Ilustrační obrázek
29 / 07 / 2016, 13:30

Samotné zdanění výsluh realizované od roku 2011 lze vnímat jako završení 20 letého období neúcty k ozbrojeným a bezpečnostním složkám jako celku.

Jejich stabilizace po roku 1989 byla především ve jménu neúcty velké části národa k ozbrojeným a bezpečnostním složkám. Byl to logický jev, přesto neopravňoval politiky k oslabování ozbrojených a bezpečnostních složek pod určité meze. Přesto se tak stalo.

Na příkladu AČR a PČR lze demonstrovat důsledky nepochopitelného chování minulých politických reprezentací. Dlouhodobé a kontinuální oslabování rozpočtů resortů obrany a vnitra pod rozumnou mez (AČR klesla z proklamovaných dvou pod jedno procento HDP) vyvolalo masivní propouštění, vyvolalo zákonné změny umožňující nesystémové výměny lidí na řídících postech, kteří pak následně, zcela mimo potřeby vnitřní a vnější obrany země, připustili a hájili personální podseknutí obou klíčových resortů - MV a MO.

Personální propad pod hranici schopností zajistit úkoly zadané zákony při zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti vedl k jedinému - k nezákonnému přetěžování vojáků a policistů. To je doložitelné v tisíci správních řízeních, které službukonající vojáci a policisté se svými resorty vedou. To bylo doprovázeno propadem mezd a zdaněním benefitů – výsluh a příspěvku na bydlení. To vše vedlo k jedinému – k masivním odchodům mnoha mužů a žen ze služebního poměru. Znechucení nad poměry a chování státu lze označit jeden z hlavních motivů. V konečném důsledku došlo k oslabení schopností obou resortů, které jsou z hlediska zajištění bezpečnosti země klíčové.

Je jen dobře, že vládní politici pochopili, že rozklad armády a policie plynoucí z poddimenzovaných rozpočtů je v dnešní době citelně zhoršené bezpečnostní situace v Evropě trestuhodný a rozhodli se navýšit rozpočty resortů. Konečně i přiznali personální poddimenzovanost obou resortů. Přesto je zjevné, že se nábory nedaří a dokonce se dnes přistupuje ke snížení zdravotních kritérií uchazečů o toto náročné povolání.

Jsem hluboce přesvědčen, že svůj vliv na poměrně obtížnou situaci resortů při náborech má i dlouhodobá dehonestační kampaň, která se spustila s obhajobou zdanění výsluhových náležitostí v minulosti, přestože existence právního institutu výsluhového příspěvku není samoúčelná.
Poskytování tohoto nároku plní významné funkce ve vztahu k zabezpečení požadované kvality a motivace personálního obsazení bezpečnostních sborů a vede k jejich stabilizaci. Výsluhový příspěvek plní nezastupitelnou roli při utváření lidského potenciálu bezpečnostních sborů. Plní roli stabilizační, výchovnou, regulační, kompenzační a sociální. Je to jeden ze základních benefitů, který umožňuje ozbrojeným a bezpečnostním složkám bezproblémově nabírat lidi a udržet je dostatečně dlouho v resortu.

Jako vysloužilec, jsem se s rétorikou ministra Kalouska nikdy nesmířil a od roku 2011 aktivně pracuji na založení skupiny Výsluha versus právní stát, která se zaměřila na právní boj s neústavním zdaněním výsluhových náležitostí.

Již během jednoho půlroku jsme shromáždili kolem 1,5 milionu korun na právní boj se zdaněním výsluhových náležitostí. Prozatím jsme v žádném soudním sporu na území ČR neuspěli a ESLP se naším podnětem nezabýval. Proto jsme v loňském roce, přistoupili k oslovení policejních odborových organizací, k založení petičního výboru a ve spolupráci zahájili organizaci a sběr podpisů pod petici za zrušení zdanění výsluhových náležitostí. Tato aktivita vyústila ve vysbírání 20 000 podpisů. Petici jsme řádně podali a v lednu loňského roku i projednali na petičním výboru PS ČR, kde jsme přednesli obecnou argumentaci obhajující zrušení zdanění výsluhových náležitostí.
Naši štafetu převzali na půdě poslanecké sněmovny poslanci, kteří jsou podepsáni pod poslanecký návrh změny zákona o dani, který tuto problematiku řeší. Návrh podal vládní poslanec Stanislav Huml.

Myslím, že je nejvyšší čas se k odpovědnosti za sliby státu postavit čelem a ctít závazky, které plynou ze zákona.

Pacta sunt servanda!

Předseda petičního výboru - Jiří Kohout

Tagy článku