Když píše Slonková o věcech, kterým nerozumí

Když píše Slonková o věcech, kterým nerozumí
Popisek: Čapí hnízdo
06 / 02 / 2018, 15:00

Šéfredaktorka Sabina Slonková ve svém článku nazvaném V analýze spojil Čapí hnízdo se Šumanem. Kdo si ji zadal, tají (5. 2., Neovlivní.cz) reagovala na článek zveřejněný na securitymagazinu.cz.

V něm naše redakce zveřejnila některé zajímavé souvislosti zjištěné z analýzy zpracované známým advokátem JUDr. Karolem Hrádelou. Z analýzy naše redakce převzala pouze části související s bezpečnostní problematikou, kterou se náš časopis zabývá. Tak jsme přetiskli i pasáž věnovanou neřešeným souvislostem mezi aférou Šuman a kauzou Čapí hnízdo.

Reakce redakce Neovlivní.cz nás nepřekvapila. Problematikou těchto kauz se často zabývala, přesto se domníváme, že tak činila dosti povrchně a až tendenčně. Obsah shora uvedeného článku je totiž zavádějící, navíc vyvolává otázku, zdali redakce Neovlivní.cz píše o věcech, které zná, kterým rozumí či zda a proč zamlčuje některé skutečnosti.

Dezinterpretuje zprávu OLAF

Co například tvrdí ve svém článku Sabina Slonková?: „Analýza v některých pasážích naznačuje – ve shodě s Andrejem Babišem – že trestní kauza Čapí hnízdo může být ze strany české policie vykonstruovaná. Už se ovšem nevypořádala se zásadním faktem, že ke stejnému závěru jako česká policie dospěl i evropský úřad pro boj s podvody OLAF. Policie i vyšetřovatelé OLAF jasně konstatovali, že v dotační kauze je vážné podezření z podvodu ze strany českého premiéra.”

Je toto tvrzení pravdivé? Jak může redakce Neovlivní.cz hodnotit něco, co ani nezná? Pokud víme, byla zveřejněná pouze část analýzy, která jako celek navíc má jiné zaměření.

Nebo se snad redakce Neovlivní.cz dostala k celé analýze, jenom toto neuvedla? Proč pak redakce nezveřejnila další podezřelé okolnosti, vyvolávající pochybnosti o těchto kauzách?

psali jsme: Exkluzivně: Rozkrytí kauzy Šuman. Odposlechy jsou důsledkem aféry Čapí hnízdo, tvrdí autor analýzy

Neovlivní.cz tvrdí, že se analýza nevypořádala se zprávou OLAF. Následně redaktorka Neovlivní.cz zprávu OLAF sama vykládá, ale poněkud v rozporu s textem této zprávy:

Ze znění zprávy OLAF – tak jak byla zveřejněna, pokud jde o seriózní překlad této zprávy – vyplývá opak toho, než tvrdí Slonková. Zpráva uvádí, že Projektová výzva byla zveřejněna 20. prosince 2007. Farma Čapí hnízdo, a.s., vznikla transformací firmy ZZN Agro Pelhřimov, s.r.o., ke dni 1. prosince 2007, tj. před zveřejněním výzvy. V tomto měsíci došlo i k prodeji akcií. Znamená to, že již před prosincem 2007 probíhaly kroky směřující ke změně charakteru a zřejmě i vlastnictví této společnosti.

V obchodním rejstříku je zveřejněn znalecký posudek z 12. listopadu 2007 k ocenění této společnosti. Příslušný notářský zápis byl sepsán 22. listopadu 2007. Je tak evidentní, že kroky k ocenění a ke vzniku transformované společnosti byly provedené v listopadu 2017.

Nikde se nám nepodařilo najít důkazy a argumenty vysvětlující, proč by k této transformaci jako součásti údajného podvodného jednání docházelo, pokud o Projektové výzvě chyběly jakékoli údaje při zahájení transformace. To samozřejmě nevylučuje, že v pozdějším období, kdy již nová společnost nebyla ve vlastnictví společností z holdingu Agrofert, mohlo dojít k jakémukoliv pochybení. Nelze však tvrdit, že ze zprávy OLAF vyplývá, že by za takovéto případné pochybení mohl Andrej Babiš.

Je proto vysoce nepravděpodobné, že by transformace společnosti spojená s prodejem akcií měla směřovat k podvodnému jednání v době, kdy patřila do impéria Babiše, když Babiš nemohl vědět, že vůbec bude vypsáno jakékoli výběrové řízení.

Lze pak pouze spekulovat, že by prodej akcií v prosinci 2007 mohl směřovat k získání neoprávněné výhody vytvořením podmínek k důsledku prodeje. Nikde však – opakujme – není vysvětleno, proč by vůbec docházelo k transformaci společnosti, když prokazatelně k této transformaci došlo předtím, než byla vydána projektová výzva.

I proto zpráva OLAF neuvádí Babiše jako dotčenou osobu, takže podle OLAF se v rozporu s tvrzením Neovlivní.cz jej nedotýká.

Podle zprávy byly dotčenými osobami společnost IMOBA, a.s., jako právní nástupce příjemce dotace, Ing. Jana Mayerová, dívčím jménem Nagyová, a Ing. Josef Nenadál. Nikdo jiný. Z uvedeného důvodu je pochopitelné, že s Ing. Babišem OLAF tuto záležitost neřešil, když nebyl dotčenou osobou.

Je jasnozřivá

Citace Slonkové: „Celá analýza přitom vyznívá ve prospěch teorie Andreje Babiše, že se proti němu spikly neznámé síly, aby ho zničily.”

Nerozumíme, jak to může Slonková tvrdit, když s vysokou pravděpodobností analýzu nečetla. Nemá ji totiž k dispozici. Pokud by ji měla k dispozici, tak by věděla, že analýza se Babiše a kauzy Čapího hnízda dotýká pouze okrajově. 

psali jsme: Trestní stíhání jako kladivo na Babiše? Kauza Čapí hnízdo ho může ještě více posílit

Její zaměření je jiné, takže nelze bez znalosti celé analýzy vůbec dovozovat, jak vyznívá. Samozřejmě, lze například napsat, že zveřejněná část analýzy vyznívá ve prospěch nějaké teorie. To je však něco jiného, než tvrdí Slonková.

Země se točí

Citace Slonkové: „Na celém dokumentu je tak nejzajímavější, že vznikl na zakázku. Kdo je klientem, který si ho u Hrádely objednal a zaplatil, to ale advokát tají.”

Toto tvrzení je asi stejně zajímavé a překvapující jako tvrzení, že Země se točí.

Smyslem advokacie je poskytování právních služeb, to znamená činnost na zakázku. Pokud advokát zpracoval analýzu na zakázku, jednal dle svých povinností. Stejně tak je povinností jakéhokoliv advokáta hájit advokátní tajemství. Možná by redakce Neovlivní.cz mohla znát text § 21 zákona o advokacii: „(1) Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.”

(2) Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta.

Zbavení povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce té ;to povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.

Neví ani, co je to analýza

Dále Slonková tvrdí, že analýza nepřináší žádné důkazy o propojení kauz Čapí hnízdo a Šuman. Jenže smyslem jakékoliv Analýzy je vyhodnocovat existující známé důkazy. Analýza znamená rozbor skutečností a vůbec nemá důkazy zajišťovat. Veřejně známé důkazy pak Analýza rozebírá v nečekaných souvislostech velmi podrobně.

Po vyhodnocení článku Neovlivní.cz se již nedivíme řadě povrchních tvrzení, kterými je zaplaven náš mediální prostor.

Média mají šířit prověřené informace, a to dle možností s vysokou mírou odpovědnosti a kvality. Zda toto článek neovlivní.cz splňuje, nechť si vyhodnotí každý sám.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.