Klíčový pozměňovací návrh k zákonu o pobytu cizinců nedostal od výboru stanovisko. Poslanec Kuchař varuje před odlivem financí ze zdravotnictví

Klíčový pozměňovací návrh k zákonu o pobytu cizinců nedostal od výboru stanovisko. Poslanec Kuchař varuje před odlivem financí ze zdravotnictví
Autor fotografie: redakce
07 / 06 / 2023, 19:45

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se dnes sešla na 25. schůzi Výboru pro zdravotnictví. Hlavním bodem programu byl návrh zákona, který se týká monopolu v poskytování zdravotního pojištění pro cizince. Klíčový pozměňovací návrh, podle kterého by tuto službu nadále poskytovaly dceřiné společnosti veřejných zdravotních pojišťoven bez rizika vyvádění prostředků mimo zdravotnictví, posoudí až plénum Sněmovny. Diskutovalo se také o dalších tématem, jako je možnost opakovaného použití vyšetřovacích katetrů a akreditačních zkoušek pro cizince se zdravotnickým vzděláním. Důležitým zjištěním byla vysoká míra proočkovanosti dětí proti HPV.

Dnes se od 14 hodin konala 25. schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlavním bodem programu byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Na začátku schůze byl odhlasován program dnešního dne a následovalo úvodní slovo poslance Krause, který představil návrh změny zákona. "Cílem je jednak ukončit monopol Pojišťovny VZP a jednak přinést jistotu poskytovatelům," uvedl Kraus na začátku jednání. Zástupce ministerstva zdravotnictví se k návrhu zákona vyjádřil pozitivně.

Návrh na zrušení stávajícího zákona byl výborem podpořen a bude tedy předložen k třetímu čtení s doporučením výboru. K návrhu nové úpravy bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, z nichž nejzajímavější byly body poslance Jana Kuchaře (STAN). První byl na základě velice těsného hlasování v poměru hlasů 8:8 označen jako bez doporučení, ale bude předložen dále ke schvalování. Týkal se vymezení okruhu pojišťoven, u kterých si cizinec sjednává zdravotní pojištění, a to s cílem ukončit výsadní postavení Pojišťovny VZP, a. s., ale současně omezit tuto službu jen na dceřiné společnosti veřejných zdravotních pojišťoven – tedy neotevírat systém pro komerční pojišťovny, před čímž poslanec Kuchař a řada dalších členů výboru varuje, mj. z bezpečnostních důvodů.

„Současný senátní návrh by znamenal totiž změnu režimu podnikání komerčních pojišťoven na českém trhu, a to díky téhle nenápadné změně zákona o pobytu cizinců, a následný odtok peněz z českého zdravotnictví. Z toho si snadno vyvodíte, jakým zájmům ten návrh asi slouží,“ v minulosti řekl pro redakci SECURITY MAGAZÍNU poslanec Kuchař. „Můj pozměňovací návrh tedy je: pojďme zrušit monopol tím, že umožníme poskytovat komerční pojištění všem veřejným zdravotním pojišťovnám, protože ty jsou momentálně na českém trhu jediné, kdo komplexní zdravotní pojištění může poskytnout. Soukromé komerční pojišťovny začnou tlačit na cenu úhrady, případně ji budou zvedat, protože budou chtít přednost pro své klienty. A dostaneme se úplně do jiné situace, podobné pojištění v USA, v Británii, v Kanadě. Kdo platí, jede, kdo neplatí, zůstává v utlumeném režimu.“

Nicméně díky posunutí návrhu dále je zde stále možnost, že k otevření trhu i pro soukromé pojišťovny nedojde. Druhý návrh byl označen jako doporučený a podpořilo ho 9 z 17 přítomných. Týkal se zajištění dostupnosti a úhrady zdravotního pojištění pro děti do 18 let cizinců z třetích zemí s dlouhodobým pobytem v ČR.

Mezi zamítnuté bloky patřilo například zrušení výše odměny za zprostředkování komplexní zdravotní péče, úprava seznamu pojišťoven oprávněných poskytovat cestovní pojištění a ověření pojistného stavu prostřednictvím informačního systému v gesci jednotlivých pojišťoven.

Zbylé návrhy budou pokračovat v procesu schvalování dále, buď s doporučením výboru, jako například návrh na navýšení limitu pojistného plnění a právo pojistníka vypovědět cestovní pojištění u VZP do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona; nebo bez doporučení, jako požadavek na poskytovatele zdravotních služeb a precizace povinností pojišťovny v oblasti komplexní péče pro cizince, zvýšení výše odměny za zprostředkování komplexní zdravotní péče z 10 % na 15 % a zachování zákonného omezení provize za zprostředkování pojištění.

Druhým bodem programu bylo hlasování o možnosti opakovaného použití vyšetřovacích katetrů. Používání jednorázových katetrů je náročné, jak z ekologického hlediska (výroba jednorázových lékařských pomůcek a odpad z nich představují velkou zátěž pro životní prostředí), tak z ekonomického hlediska. Náklady na pořizování nových katetrů nejsou zanedbatelné. Tento bod programu byl podpořen všemi členy výboru.

Třetím projednávaným bodem byly akreditační zkoušky pro cizince se zdravotnickým vzděláním na našem území. Diskutovalo se o testování odborných znalostí a možnosti zaměstnání těchto odborníků. V České republice je v současné době přes 1000 lékařů z Ukrajiny, kteří nemohou svou práci vykonávat.

Posledním bodem programu bylo zhodnocení proočkovanosti dětí ve věku 13 až 14 let proti HPV. Byly prezentovány velmi pozitivní výsledky, kdy se celkově hovoří až o hranici až 70 %. Rostoucím pozitivem je také očkování chlapců, kteří projevují čím dál tím větší zájem o tuto problematiku.

Autor: Luisa Podařilová

Zdroj: Výbor pro zdravotnictví PSP

Tagy článku