KOMENTÁŘ: Nepochopení role tajných služeb a speciálních policejních útvarů je destruktivní

KOMENTÁŘ: Nepochopení role tajných služeb a speciálních policejních útvarů je destruktivní
Autor fotografie: Pixabay
10 / 09 / 2022, 11:00

Kauza odstoupení ředitele ÚZSI Josefa Mlejnka je tristní. Jednoznačně to podrývá důvěryhodnost českých tajných služeb, zároveň to dokumentuje nepochopení některými politiky, jaké jsou úkoly tajných služeb a specializovaných policejních útvarů.

ÚZSI:

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je zpravodajskou službou České republiky, jejímž prvořadým cílem, snahou a posláním je zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy České republiky včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.

Smyslem naší práce je chránit Českou republiku proti hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost, různé formy politického extremismu a podobně.

Náplní naší práce je získávat a vyhodnocovat zpravodajské informace, které nejsou dostupné prostřednictvím standardních prostředků a aktivit (například diplomacie) a které splňují následující kritéria:

 • jejich původ je v zahraničí (byť mohou být získány z území České republiky);
 • mají vztah k problematice, jejímž sledováním jsme byli pověřeni vedením státu;
 • jsou určenému odběrateli neznámé a byly zpravidla získány využitím zpravodajských prostředků.

BIS:

Podle zákona o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.) se Bezpečnostní informační služba zabývá získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním následujících informací:

 • hrozby terorismu
 • aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu
 • činnost cizích zpravodajských služeb na našem území,
 • záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR
 • aktivity organizovaného zločinu
 • činnosti ohrožující utajované informace.
 • Demokracie a ústavnost
 • Ekonomické zájmy státu
 • Kontrašpionáž
 • Kybernetická bezpečnost
 • Organizovaný zločin
 • Terorismus
 • Proliferace – šíření zbraní hromadného ničení
 • Ochrana utajovaných informací

 

VZ:

Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Vojenské zpravodajství integruje jak rozvědnou, tak kontrarozvědnou činnost, zabezpečuje tedy informace jak domácí, tak pocházející ze zahraničí. Vojenské zpravodajství se soustřeďuje na informace o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti a namířených proti zabezpečování obrany České republiky. Monitoruje také aktivity cizích zpravodajských služeb v oblasti obrany.

Od roku 2015 se Vojenské zpravodajství na základě rozhodnutí vlády podílí na zajišťování kybernetické obrany České republiky. Za tímto účelem buduje Národní centrum kybernetických operací, jehož úkolem je vytvoření účinného systému obrany v kybernetickém prostoru tak, aby Česká republika byla v případě kybernetického útoku schopna zabezpečit ochranu civilního obyvatelstva a infrastruktury.

NCOZ:

NCOZ SKPV je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. V rámci své působnosti se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na bezpečnosti státu. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.

NCOZ SKPV v rámci své působnosti dále plní úkoly:
• boj proti organizovanému zločinu

 • úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office),
  • národní centrály proti penězokazectví,
  • národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT),
  • národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu a národního kontaktního místa pro počítačové hlášení závadného obsahu a závadových aktivit v síti internet,
  • určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Protidrogová centrála SKPV

Již dotaz poslance na odstupujícího ředitele ÚZSI, proč jako ředitel rozvědky neví, kde je podnikatel Redl, svědčí o tom, že nejsou pochopeny úkoly a role jednotlivých subjektů pracujících v utajení. Pokud tajná služba nasadí odposlech na nějaký subjekt, třeba na telefon, nikdy nemůže predikovat, kdo na daný telefon zavolá. Takže pokud je předmětem zájmu určitý lobbista, a zavolá mu premiér nebo i prezident, není to odposlech premiéra nebo prezidenta, ale byly pouze na druhé straně zájmové komunikační linky.

Navíc tyto odposlechy nemohou sloužit jako procesní důkaz v rámci soudu, protože pouze soudcem na základě předložených důkazů je povolen odposlech, a ten je použitelný. Takže na území ČR mohou operovat legálně BIS, kontrarozvědná část VZ a Policie ČR.

Policejní útvary jsou podřízeny policejnímu prezidentovi, ÚZSI ministru vnitra, VZ ministru obrany, BIS Úřadu vlády. Takže za to, co se děje v ÚZSI, mocenské boje nebo nedůvěryhodnost jejího ředitele nese přímou odpovědnost ministr vnitra. Samozřejmě, pokud se ředitel ÚZSI setkal s dnes souzeným podnikatelem Redlem, může to mít logické vysvětlení, pokud nebyl zapojen do korupčního jednání. Pokud se s ním setkával i jako ředitel ÚZSI, již nemá manévrovací prostor se z daného problému vykroutit a jeho odstoupení byla nejlepší věc, jakou mohl udělat, aby si zachoval tvář. Ministr vnitra Vít Rakušan by měl též posoudit, jaké karty jsou na stole a podle nich přijmout osobní i politické rozhodnutí.

Každopádně prostředí tajných služeb je velmi citlivé na cokoliv, a skandál kolem ředitele ÚZSI může mít dopady i na další tajné služby a jejich mezinárodní spolupráci. Důvěryhodnost je klíčem ke sdílení utajovaných operativních informací nebo realizaci společných akcí. A toto může být nyní narušeno, protože mediální kampaň kolem ředitele rozvědky a jeho případného napojení na aktéra korupce jistě nezůstala v zahraničí bez povšimnutí.

Zdroj: redakce, NCOZ, BIS

 

 

Tagy článku