Koncept Safe Cities - bezpečná a odolná města, obce a regiony

Koncept Safe Cities - bezpečná a odolná města, obce a regiony
Autor fotografie: foto: Pixabay
26 / 07 / 2022, 17:00

Koncept bezpečných a odolných měst, obcí a regionů reaguje na klimatické, geopolitické, sociální i ekonomické proměny a vývojové trendy a představuje komplexní přístup pro zajištění fungování měst a kvality života jejich obyvatel i během krizových situací.

Od poměrně známého konceptu tzv. chytrých či inteligentních měst, obcí a regionů se odlišuje zaměřením na rozvoj bezpečnosti jako společného jmenovatele napříč všemi tematickými oblastmi fungování měst (např. mobilita, energetika, správa veřejného prostoru či digitální služby).

Systematicky posouvá způsob správy a řízení města s cílem rozvíjet odolnost proti šokovým jevům a krizovým situacím; zároveň zkoumá možnosti využití a kombinaci standardních bezpečnostních a ICT řešení novým způsobem.

Technologické inovace, rapidní modernizace a plošné využívání digitálních nástrojů v soukromém i veřejném prostředí přináší nové ekonomické a společenské příležitosti - zároveň ale mohou vytvářet zcela nové bezpečnostní hrozby, které se často objevují a vyvíjí rychleji, než jsme schopni v rámci dostupných zdrojů a zavedených procesů řešit.

Nad rámec tradiční fyzické bezpečnosti se proto koncept zaměřuje na rozvoj krizového řízení, ochranu kritické infrastruktury, měkkých cílů a veřejných prostranství, prevenci kriminality, podporu energetické soběstačnosti a udržitelnosti, zavádění adaptačních opatření ve vztahu ke klimatickým změnám a zejména zabezpečení informačních a komunikačních systémů. Propojuje tak prvky fyzické, energetické, kybernetické a environmentální bezpečnosti.

Významnou roli proto plní získávání, přenos, analýza a interpretace dat, která podmiňuje schopnost města jejich organizací monitorovat každodenní procesy na svém území a chápat skutečné dopady provedených i připravovaných změn, jak plánovaných, tak nečekaných. Schopnost včasné adaptace na tyto změny přímo ovlivňuje kvalitu řízení městských celků a jejich kapacity odolávat vnitřním i vnějším výzvám.

Význam kybernetické bezpečnosti stále narůstá zejména díky propojování fyzického a digitálního světa a virtualizace našich životů – nedávné zkušenosti českých nemocnic i měst prokazují, že dobře cílené kybernetické útoky na informační systémy lze snadno a výrazně narušit běžný provoz i ve skutečném světě.

Města a obce lze tak vnímat jako senzorické organismy ideální velikosti a komplexity – jejich nervovou soustavou je komunikační infrastruktura (bezdrátové i kabelové datové sítě), smysly představují senzory rozmístěné napříč městským prostředím (např. kamery, hluková, teplotní a další environmentální čidla, dopravní telematika), mozek zastupují dispečinky IZS či krizové štáby. Zajištění bezpečnosti a odolnosti měst pak představujerozvoj imunitního systému a všech podpůrných mechanismů tohoto organismu.

Ve vztahu k bezpečnosti a odolnosti je základním nástrojem tzv. integrovaný bezpečnostní situační management, který umožňuje metodicky zavádět vhodná technologická, stavební i procesní řešení. Jeho cílem je vzájemné propojenítechnologií a dat, kategorizace provozních situací (scénářů) a co nejvyšší standardizace, případně automatizace návazných preventivních a reakčních kroků.

První kroky českých měst běžně vedou k modernizaci městských kamerových dohlížecích systémů, které představují zdroj cenných obrazových dat z veřejného prostoru. Městské kamerové systémy lze nasazením pokročilého analytického softwaru poměrně v krátkém časovém horizontu přeměnit na nástroj umožňující například analýzu dopravy či provoz systému inteligentního parkování.

Rozvoj následně může pokračovat například směrem modernizace geografických informačních systémů včetně digitálních technických map, budování metropolitních dispečinků, implementaci softwarových platforem pro integraci dat, správu zařízení a řízení incidentů, tvorbou kyber-fyzikálních systémů (digitálních dvojčat) a v širším bezpečnostním kontextu podporou nové energetiky a energetické soběstačnosti např. budováním energetických komunit a rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Těmto tématům se budeme blíže věnovat v dalších článcích.

Zdroj: CZ Gatum

Tagy článku