Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016
07 / 06 / 2016, 12:45

Konference byla volným pokračováním a navázáním na úspěšný projekt z roku 2015, který se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů.

Cílem této konference bylo další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi. Tento cíl byl beze zbytku naplněn!

České školy si vzaly ponaučení ze žďárské tragédie. Zabezpečují se proti nevítaným návštěvníkům

Konference se uskutečnila dne 26. května 2016 v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6 v Dejvicích. Prostor Ballingova sálu byl zcela zaplněn, odborné konference se zúčastnilo přes 246 posluchačů.

Záštitu převzal Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., náměstek člena vlády - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor – Česká školní inspekce, JUDr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky a Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky.

Partnerským regionem letošního ročníku byl Karlovarský kraj. Generálním partnerem konference byla společnost AutoCont CZ a.s. a Axis Communications s.r.o., Zlatým partnerem se stala společnost Siemens s.r.o.

Konferenci slavnostně zahájil Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., náměstek člena vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství.

AUDIT JAKO NEZBYTNÝ ZÁKLAD BUDOUCÍHO ŘEŠENÍ

První panel ukázal vzorová řešení z Karlovarského kraje, a to jak z řady státní, tak komerční. JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství, představil znalosti a zkušenosti z  kraje a to včetně financování. Karlovarský kraj se na základě zpracovaného posouzení rozhodl bezpečnostní opatření na školách financovat z vlastního rozpočtu. Celkem bylo pro rok 2016 vyčleněno 14 milionů 850 tisíc korun. Zahájení se plánuje na měsíce červenec, srpen 2016. Vlastní realizaci opatření si budou jednotlivé organizace zajišťovat samy a kraj jim poskytne odbornou pomoc.

Ing Libor Sladký, jednatel ICS-systémy s.r.o. Karlovy Vary, navodil atmosféru auditu, kterého se každý bojí, vtipem „NEBOJTE SE ŠKOLY, ŠKOLA SE BOJÍ VÁS“ a vysvětlil, jak probíhá audit. Tedy začíná se s dotazníky, rozhovory s ředitelem, školníkem, ekonomem,… a končí osobní prohlídkou budovy. Také zmínil, že většinou jsou závěry z auditu dvojího typu - roztříštěnost systémů a špatná koordinace režimových opatření. Pan Sladký zakončil svou prezentaci přínosy auditu a těmi jsou: bezpečná škola pro žáky a učitele, zavedení účinných režimových opatření, definice hrozeb a priority jejich řešení a v neposlední řadě smysluplné investice do bezpečnostních opatření.

Ředitel základní školy ZŠ JVM a MŠ Ostrov, Mgr. Martin Fous předvedl způsoby zabezpečení jejich školy, jehož cílem je to, že do budovy se nedostane nikdo cizí a to za pomocí turniketů, kamer
a přístupového systému. A co vlastně dosavadní kroky tohoto zabezpečení škole přinesly? Do budovy se nedostane nikdo cizí, učitele „neotravují“ nepozvaní rodiče, kontrolují se pozdní příchody žáků do školy a rodiče tak mají kontrolu, zda je jejich dítě ve škole. Kromě pana magistra si tento systém pochvalují nejenom děti, které tento systém nesabotují a je to pro ně v podstatě „in“, ale i učitelé, protože přes počáteční nedůvěru nakonec vznikla maximální spokojenost.

V rámci panelové diskuse tohoto bloku zmínil jeden z panelistů Mgr. Jan Mareš, MBA, místopředseda Unie školských asociací CZESHA, důležitost vlivu lidského faktoru, který je až 80 procentní a dodal: „Když se děje něco nestandardního, upozorněte na to!“

Moderátor panelu JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR uzavřel panel informací, že zabezpečení nemusí být nutně nákladné a že např. školník může být hrazen z Úřadu práce. Ve třetím bloku konference dokonce zazněl slogan „Škola základ života, školník základ školy.“

TECHNOLOGIE 

Šest zástupců společností, které patří mezi tzv. TOP of Mind společnosti v bezpečnostním průmyslu, nám v panelu ukázali, že v dnešní době lze zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení provádět mnoha způsoby.

Podívali jsme na elektronickou kontrolu vstupu společně s verifikací oprávněné osoby od společnosti Siemens s.r.o. Dále na zámkové systémy spol. SALTO Systems, které mají mimo jiné i unikátní funkci tzv. virtuální sítě s přenosem údajů ze všech přístupových bodů o tom, kdo kdy a kam vstoupil, se zajištěním rychlého zneplatnění ztracených nebo odcizených identifikačních prvků (bezkontaktních karet nebo přívěsků) a s možností propojení na další systémy provozované školou. 

Mechanické zábranné prostředky jako součást komplexního řešení zabezpečení škol představil cechmistr CMZS ČR, Ing. Petr Fráz.

Klíčovou roli IT technologií vysvětlil technický ředitel divize IT infrastruktura AutoCont CZ a.s., pan Petr Vejmělek a jeho kolega ze společnosti Axis Communications sdělil posluchačům na co přesně se mají zaměřit, když chtějí nakoupit kamerový systém.

Jak funguje mechanický uzamykací systém společnosti KABA, sdělil Ing. Ivo Buk, obchodní a technický poradce.

Hlavní spektrum činností Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. (AGA) představil její viceprezident, Ing. Milan Ceeh. AGA má přes 126 členů, kteří jsou lídři v oboru a jsou připraveni poskytnout to nejlepší odborné poradentství.

…A JAK TO VIDÍ OBOROVÍ PARTNEŘI/DOTAČNÍ PROJEKTY

to byl název třetího bloku. Pan PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora a zástupce vedoucího služebního úřadu, České školní inspekce, v krátkosti představil, jakým způsobem české školy přistupují ke vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech. Osobně pan náměstek vidí současnou situaci v podstatě pozitivně. Jak sám říká:“ Bohužel pracovní týden má jen pět pracovních dní, a pokud škola alespoň něco udělá, přistupuje k tomu plně zodpovědně.“ Shrnutí tohoto šetření naleznete na stránkách ČŠI.

Ing. Milan Kladníček, ředitel MP Zlín, předseda kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy poukázal na fakt, že ředitelé jsou v podstatě hrdinové a apeloval na to, aby se vždy vše řešilo selským rozumem, tak jak k tomu přistupuje ředitel Martin Fous. Mgr. Ondřej Pešek, ministerský rada, Oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přímo nasměroval účastníky konference na aktuální semináře k výzvám tohoto roku.

„JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST S VYBAVENÍM A PERSONÁLEM JAKÝ MÁM“

Panelová diskuse k poslednímu bloku konference vyvolávala v posluchačích emoce a velké potlesky. Mgr. Tibor A. Brečka, policejní kaplan týmu Posttraumatické intervenční péče Policie České republiky Středočeský kraj, se zamýšlel nad tím, zda bychom se neměli vrátit ke kořenům, které v nás vyvolají pocit bezpečnosti a položit si například otázky: CO by se mělo změnit? A chtějí ty změny všichni?

JUDr. Benedikt Vangeli, vedoucí oddělení krizového řízení, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, apeloval na to, abychom se na bezpečnostní management rozumně připravili a následně vše postupně zlepšovali. Také poukázal na fakt, že kromě spolupráce a existuje i spoluodpovědnost.

Ing. Zdeněk Kalvach, ředitel Soft Targets Protection Institute, z.ú., pokládal otázky k zamyšlení: 1.) udělali jste vše pro kontrolu vstupu? 2.) jsou proškoleni učitele na bezpečnostní incident? 3.) jde se někam zavřít, když nastane barikádová situace? 4.) a co se stane po akci…

Plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., HZS Karlovarského kraje, náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, mimo jiné zmínil i jeden karlovarský projekt tzv. „Vesničku bezpečí“ od Asociace Záchranný kruh, kde mohou školy a školská zařízení čerpat inspiraci pro své bezpečnostní kroky. V tomto panelu zazněl důležitý odkaz a ten zní: Je třeba navrátit učitelům pozici „vůdce“, pozici, ke které vzhlížíme s úctou a které důvěřujeme.

Součástí konference byla také velmi silně obsazená doprovodná výstava, kde se v 18 expozicích prezentovalo 19 společností významných českých výrobců a distributorů nejnovějších technologií vhodných pro zabezpečení škol a školských zařízení.

Sborník včetně jednotlivých prezentací a veškeré informace týkající se Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 najdete na www.bezpecnaskola2016.cz. (Foto: MASCOTTE)

Tagy článku