Konference Ochrana měkkých cílů 2022 se zabývala stále aktuálními hrozbami

Konference Ochrana měkkých cílů 2022 se zabývala stále aktuálními hrozbami
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Konference Ochrana měkkých cílů 2022
10 / 06 / 2022, 16:30

Dne 8. června se konala v Congress & Wellness Hotelu Olšanka SUPERIOR konference Ochrana měkkých cílů 2022, jež otevřela stále aktuální téma z mnoha různých úhlů pohledu.

Congress & Wellness Hotel Olšanka SUPERIOR dnes hostil konferenci Ochrana měkkých cílů 2022, jejímž organizátorem je Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, z.s. a Česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.

Konference se zaměřuje na aktuální trendy v oblasti ochrany obyvatelstva a ochrany měkkých cílů proti hybridním hrozbám a téma rozebírá detailněji, šířeji a z více pohledů. Tématickými bloky konference byla ochrana měkkých cílů a možnosti synergie státních a nestátních bezpečnostních složek a institucí, hrozby v kyberprostoru – informační bezpečnost, prevence, osvěta, aktuální bezpečnostní výzvy a nové trendy v ochraně obyvatelstva a měkkých cílů a bezpečnostní otázky v rámci předsednictví Evropské unie a možnosti mezinárodní spolupráce.

Konference měla za cíl mimo jiné tématicky reflektovat zhoršující se bezpečnostní prostředí, přinést nové podněty k diskusi a rozvinout odbornou diskusina všech úrovních. V rámci všech bloků vystoupili erudovaní profesionálové, kteří působí ve státní správě, akademických pracovištích či firmách, které se zabývají bezpečnostním poradenstvím.

Ludmila Čírtková z Fakulty biomedicínského Inženýrství ČVUT hovořila o tzv. násilných vyznavačích pravdy, jedincích, jejichž jádro tvoří radikálové, různí kverulanti, přívrženci konspiračních teorií a další lidí. Jedná se přitom o skupinu, která je ochotná myšlenku, o níž hovoří - teroristický útok či jiné akce - důsledně realizovat v praxi.

Důležitá je v tomto případě detekce rizik a nepřehlížet varovné signály, kdy se zradikalizovaný člověk odhodlá provést teroristický čin. Čírtková uvedla příklad, kdy v Michiganu zastřelil na střední škole teprve 15letý mladík několik studentů. Policie poprvé volala k odpovědnosti rodiče střelce, protože měli přehlížet varovné signály, které indikovaly, že 15letý teenager spáchá zločin.

Vedoucí odboru extremismu a terorismu pražské policie Vojtěch Motyka hovořil o dopadu Covidu-19 a ukrajinské krize na problematiku extremismu na území hlavního města Prahy. Stejně jako Covid-19 vstoupil do života běžných lidí rychle a náhle, muselo dojít také k převedení policistů, kteří by se věnovali covidu v souvislosti s protiprávním jednáním.

Podle Motyky se dá rozlišit několik etap v covidovém prostředí, jež se vážou k postupné aktivizaci anticovidové scény. zatímco v první fázi dochází ke zveličování informací, poplašným zprávám, ve druhé se již zpochybňují vládní opatření zavedené jako prostředek proti covidu, přechází se k organizovaným akcím, ve třetí fázi je pak zřetelný úpadek mobilizace, roztříštěnost anticovidové scény.

Petra Mlejnková z Masarykovy univerzity rozebrala téma psychologické operace (PSYOPS) a odolnost bezpečnostních aktérů České republiky. Mlejnková soudí, že působení dezinformační scény, různé konspirační teorie doplněné o PSYOPS, které mají ovlivnit emoce člověka, jenž přijímá informace, narušuje cíleně celistvost společnosti, má vzbudit nedůvěru v politické instituce a rozdmýchávat konflikty.

Na druhé straně si Mlejnková položila otázku, zda jsou i ti, kteří by měli proti dezinformační scéně bojovat, sami odolní proti jejímu působení. Dochází tak i k ovlivňování bezpečnostních sborů, kdy je zpochybňováno například velení příslušníků policie. Je tedy potřeba budovat odolnost proti hrozbám a soustředit se na jednotlivé zranitelnosti, které existují. Není to podle Mlejnkové jen o technickém přístupu, ale rovněž o člověku jako takovém, vyhodnocování informací a zdrojů.

Oldřich Krulík z Mezinárodního bezpečnostního institutu (MBI) seznámil posluchače s tzv. Crowd Science, což je nová odborná disciplina, která se zabývá zajištěním bezpečnosti davu v kriticky zatížených místech. Téma je navýsost důležité proto, že v minulosti došlo k několika tragédiím právě v místech, kde byl srocen větší dav lidí. Krulík upozornil na to, že jedním ze stěžejních faktorů při davových akcích je řízení prostoru, které však může poměrně často selhat. Je proto zapotřebí důkladné školení a vzdělávání v oblasti zásad a technik řízení davu.

Konference představuje další významný střípek v mozaice již tak mnohovrstevnaté problematiky, která má přesahy do různých oblastí. Proto o problematice ochrany měkkých cílů, kyberbezpečnosti, hybridních hrozbách a dalších souvisejících tématech hovořili kromě akademiků, zástupců státní správy také představitelé firem. Každý vnímá dané téma jinýma očima, což je jistě užitečné pro již shora zmíněnou možnou synergii státních a nestátních bezpečnostních složek a institucí ve společném boji proti nejrůznějším hrozbám, které se dále vyvíjejí a jsou stále větším nebezpečím pro jednotlivce a instituce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku