,,Kritérium nejnižší ceny při výběru ostrahy považujeme za chybné, naším cílem je co nejvyšší míra jaderné bezpečnosti" tvrdí v rozhovoru pro SM šéfka SÚJB Dana Drábová

,,Kritérium nejnižší ceny při výběru ostrahy považujeme za chybné, naším cílem je co nejvyšší míra jaderné bezpečnosti&quote; tvrdí v rozhovoru pro SM šéfka SÚJB Dana Drábová
Autor fotografie: CC BY-SA 2.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yukiya_Amano_at_SUJB_Emergency_Response_Centre_(01810566)_(14119832082).jpg|Popisek: Dana Drábová
04 / 07 / 2018, 17:30

Security magazínu poskytla rozhovor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, která hovořila o výběrových řízeních na fyzickou ostrahu jaderných elektráren a jejích kritériích. Touto problematikou se redakce SM zabývala v několika článcích, když upozorňovala zejména na skutečnost, že nízké platy ostrahy v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín mohou ohrozit bezpečnost.

Paní Drábová, sledujete Vy a Váš úřad situaci kolem stavu ostrahy našich jaderných elektráren a co o ní soudíte?

Fyzická ostraha je nedílnou součástí zajištění fyzické ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů v ČR a představuje spolu s pohotovostní ochranou, která je zajištěna silami a prostředky Policie ČR v případě zabezpečení jaderných elektráren, lidský faktor v procesu zjištění, zdržení a protiakce v případě protiprávního jednání proti jaderným elektrárnám a obecně jaderným zařízením v ČR.

Kontrola stavu zabezpečení fyzické ochrany v ČR kompetenčně náleží SÚJB. Poslední kontrola zajištění fyzické ostrahy Jaderné elektrárny Dukovany ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost proběhla fyzicky na místě dne 19. 4. 2018. V rámci ní byla kontrolována dostatečnost lidských zdrojů v oblasti zajištění fyzické ostrahy a ověření skutečností uvedených v anonymním podání, které bylo adresováno na náš úřad a odvolávalo se na vysoké měsíční hodinové vytížení některých pracovníků fyzické ostrahy na této elektrárně.

V rámci této kontroly byli dotazováni zástupci provozovatele jaderné elektrárny (společnosti ČEZ), dodavatele služby fyzické ostrahy (společnosti G4S) i jednotliví pracovníci fyzické ostrahy. Z kontroly vyplynulo, že fyzická ostraha je založena na smluvním ujednání mezi ČEZ a G4S, které definuje jednotlivá stanoviště v rámci zajišťování fyzické ostrahy elektrárny, stanovuje počet bezpečnostních pracovníků, kteří službu na těchto stanovištích vykonávají a stanovuje dobu (počet hodin), po jakou dobu mají být tato stanoviště obsazována bezpečnostními pracovníky s potřebnou kvalifikací. Dále bylo zjištěno, že někteří pracovníci fyzické ostrahy (a na základě rozhovoru s nimi bylo potvrzeno, že tak činí dobrovolně za účelem vyššího měsíčního výdělku) vykonávají svou práci nad hodinové limity stanovené zákoníkem práce. Tato skutečnost však není v přímém rozporu se zákoníkem práce, protože přesčasové hodiny jsou vykonávány pod hlavičkou jiného zaměstnavatele – společnosti AGP.

psali jsme: Dukovany a Temelínem otřásá skandál s platy G4S

Tyto závěry tedy nevedou k porušení předpisů atomové legislativy (požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a příslušných prováděcích právních norem, zejména vyhlášky č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu), ale mohou vypovídat o obcházení pravidel stanovených pracovním právem. Z tohoto důvodu se SÚJB obrátil s podnětem k zahájení kontroly na Státní úřad inspekce práce, který seznámil se všem kontrolními zjištěními z popisované kontroly.  

Může mít nestabilní ostraha vliv na bezpečnost jaderné elektrárny? Může nedostatečná ostraha ohrozit chod jaderné elektrárny?

Fyzické ochraně a ještě šířeji systému zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů je z vnitrostátního i mezinárodního hlediska dávána velká pozornost. Zneužití jaderných materiálů může vést k nežádoucím následkům a v tomto smyslu na současné hrozby zareagoval i nový atomový zákon, který je účinný od 1. 1. 2017. Ten v tomto smyslu lépe uchopil institut citlivých činností (který vede například k tomu, že pro vstup bez doprovodu do prostor, kde se nachází jaderný materiál, je nutné být prověřen ze strany Národního bezpečnostního úřadu), stanovil požadavky na životně důležité prostory v jaderných elektrárnách, zakotvil tzv. pravidlo čtyř očí (tedy, že při vstupu do životně důležitých prostorů nutnost přítomnosti alespoň dvou fyzických osob s oprávněním vstupu bez doprovodu a se srovnatelnou znalostí technologie navštíveného prostoru) či napomohl flexibilní reakci na nově vzniklé hrozby ve formě institutu projektové základní hrozby, která je nově vydávána ve formě rozhodnutí a s níž musí být systém fyzické ochrany elektrárny v souladu.

Vedle posílení zákonných požadavků, na které musí reagovat držitel povolení k provozu jaderné elektrárny, je ještě nutné doplnit, že hlavní zásahovou silou v případě protiprávního jednání proti jaderným elektrárnám je Policie ČR, která je v adekvátním počtu a s adekvátní výzbrojí rozmístěna přímo ve střeženém prostoru jaderných elektráren a to 24/7 (nepřetržitě).

psali jsme: Odboráři důrazně varují: Nízké platy strážců G4S v jaderných elektrárnách ohrožují samotnou bezpečnost Temelína i Dukovan

V případě zajištění fyzické ostrahy bezpečnostními pracovníky nebylo zjištěno v rámci kontrol SÚJB  snížení úrovně výkonu jejich služby. Nicméně další podněty (anonymní podání) signalizují, že bezpečnostní pracovníci nejsou spokojeni s úrovní jejich finančního ohodnocení a nutností pro zajištění většího příjmu dobrovolně pracovat nad rámec své pracovní doby. Tento stav není  z hlediska SÚJB dlouhodobě udržitelný a SÚJB se snaží v rámci svých možností, působit na majitele a provozovatele jaderných elektráren a to společnost ČEZ, a. s. , aby zajištění fyzické ostrahy věnoval odpovídající pozornost včetně odpovídajícího finančního ohodnocení bezpečnostních pracovníků. Kontroly zajištění fyzické ostrahy budou i nadále ze strany SÚJB pokračovat.

Jak vnímáte jako hlavní kritérium při výběru ostrahy nejnižší nabízenou cenu za tuto ostrahu?

V rámci výkonu státního dozoru v oblasti zajištění fyzické ochrany byl SÚJB společností ČEZ, a. s. informován, že pro zkvalitnění úrovně zajištění fyzické ostrahy jaderných elektráren bude vypsáno výběrové řízení na poskytovatele služeb fyzické ostrahy, a to k datu 1. 1. 2019. Spolu s nabídnutou cenou za službu bude dalším hodnotícím kritériem výše personálních nákladů v poměru s cenou za službu a výše podílu přesčasové práce bezpečnostních pracovníků. Tyto informace vzal SÚJB na vědomí a  věří, že nejpozději k 1. 1. 2019 dojde k výraznému zvýšení  finančního ohodnocení bezpečnostních pracovníků. To, na co se primárně SÚJB zaměřuje při svých kontrolách na jaderných elektrárnách, je úroveň zajištění zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, a ač se může zdát výlučné kritérium nejnižší ceny jako chybné, tak nám bohužel při současném zajištění právními předpisy požadované úrovně zabezpečení nepřísluší do dané situace nijak mocensky zasahovat. Samozřejmě takové kritérium považujeme za chybné a naším cílem je (a mělo by to být i cílem provozovatele jaderných zařízení) co nejvyšší míra jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu. Situaci tudíž budeme i nadále v souladu s ustanoveními atomového zákona a v souladu s tím, co již bylo řečeno výše, monitorovat.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace