Kulatý stůl posunul debatu o sporné protizbraňové směrnici z Bruselu dál

Kulatý stůl posunul debatu o sporné protizbraňové směrnici z Bruselu dál
10 / 10 / 2018, 18:00

Včera, dne 9. 10., byl uskutečněn kulatý stůl, organizovaný předsedou PS PČR Radkem Vondráčkem, na téma „Zakotvení ústavního práva držet zbraň pro obranu státu“. Tato událost navázala na dřívější signaci Petice proti odzbrojení (iniciované LIGOU LIBE, www.ligalibe.cz) ze strany právě předsedy dolní komory parlamentu, tak také ze strany prezidenta a premiéra země. Petice proti odzbrojení do dnes ručně stvrdilo na 200 000 petentů.

Petice proti odzbrojení reaguje na „zákazovou, protizbraňovou“ směrnici EU komise (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní), která ve jménu boje proti terorismu odzbrojí absurdně nikoli pachatele, leč pouze a jen slušné a zákona dbalé legální držitele zbraní. Proto se proti této směrnici vzedmula obří vlna občanského odporu (zastřešeného pod výše uvedenou peticí a LIGOU LIBE), jakož i byla podána žaloba na neplatnost směrnice k Evropskému soudnímu dvoru ze strany naší republiky.

psali jsme: LIGA LIBE dál bojuje proti zbraňové směrnici z Bruselu. Co vše se zatím stihlo?

Na kulatém stole se prve historicky setkali zástupci ministerstev obrany a vnitra, zástupci obou komor parlamentu, ústavní právník, odborná veřejnost. Došlo ke konstruktivní diskusi nad několika tématy. Prvým z nich byl postup s ohledem tzv. mininovely (Sněmovní tisk 92/0, část č. 1/10 Novela z. o střelných zbraních, //www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=92&CT1=0),přičemž bylo zúčastněnými dohovořeno, že mininovela bude nadále vyřazována z jednání schůzí poslanecké sněmovny, a to  až do doby, než bude Evropským soudním dvorem rozhodnuto o námi podané žalobě. Rozsudek se očekává na jaře roku 2019. Další diskutovaným tématem byly 4 nově vznikající zákony, tvořené Ministerstvem vnitra ČR, (1.nový zákon o zbraních („základní“, „implementační“, „vyjímající“), 2.samostatný zákon o munici, 3.zákon o nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky („nadstavbový zákon“), 4.doprovodný změnový zákon), kdy tyto 4 zákony uceleně, komplexně a systémově nahradí stávající zbrojní legislativu a jejich vyhotovení se očekává na jaře roku 2019. Posledním a nejvíce klíčovým diskutovaným tématem bylo tzv. „ústavní zakotvení práva na zbraň“, pro obranu jak sebe, tak také země. Intenzivně se diskutovalo o tomto případném zakotvení – zda jej cílit do ústavního zákona, do Listiny základních práv a svobod, či zda dokonce toto zakotvení není potřeba tím, že již dnes Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. obsahuje takové ustanovení ve svém článku 3, odstavci 2 (2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon). K tomuto bude zpracován kvalifikovaný posudek od na kulatém stole přítomného ústavního právníka. Dále proběhla široká diskuse o tom, jak nejlépe legislativně a procesně ošetřit vznik a následný systém tzv. branně-bezpečnostních rezerv státu tvořených legálními držiteli zbraní, jež by pod patronací příslušných složek státu mohli být využíváni při vyčerpání složek policejních a armádních. Zúčastnění byli dále informováni, že došlo k zastavení prací nad tzv. vládním nařízením (Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní, //apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB3GEMJ4E).

Kulatý stůl proběhl v konstruktivní a věcné atmosféře. Byly přijaty konkrétní závěry, jakož i další plány včetně dalších setkání formou kulatého stolu či obdobně. Sestava zúčastněných z řad nejvyšších představitelů země svědčí o tom, že celospolečenská i politická debata o této problematice se značně za léta posunula a věcná argumentace probíhá pouze a výhradně fakticky -  tedy jen a pouze ohledně zachování našeho celkového, vysoce funkčního a příkladného systému.

psali jsme: Statisíce držitelů zbraní bude hájit nový lidskoprávní bezpečnostní spolek LIGA LIBE

Hlavnímu organizátoru kulatého stolu, předsedovi PS PČR, který se tématu věnuje dlouhodobě a systematicky, jakož i všem ostatním zúčastněným, náleží po právu velké poděkování – neboť již sama skutečnost, že se o tomto tématu tito veškeří zástupci mezi sebou na jednom místě vůbec baví a diskutují, je už sama o sobě velkým vítězstvím a velice významným posunem, který by ještě před několika lety nebyl myslitelným.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.