Miliony obyvatel ČR v riziku návyku na drogy!

Miliony obyvatel ČR v riziku návyku na drogy!
Autor fotografie: Redakce / Dollarphotoclub|Popisek: Ilustrační foto
08 / 12 / 2014, 21:00

8.12.2014 / Rizikovou konzumaci alkoholu vykazuje až 1,7 miliónů obyvatel ČR! Dva milióny obyvatel ČR denně kouří. Dvě stě tisíc holduje marihuaně. Třicet pět tisíc je závislých na pervitinu, přes deset tisíc na heroinu a dalších opiátech.

Z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013 publikované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti:

Užívání drog v populaci

Postoje obyvatel k užívání návykových látek jsou v ČR dlouhodobě stabilní, avšak v posledních letech se mírně snižuje přijatelnost kouření tabáku, zatímco se zvyšuje přijatelnost konzumace
alkoholu a užívání konopných látek. Dlouhodobě roste podíl osob, které nesouhlasí s trestním postihem uživatelů konopných látek a především s postihem osob, které užívají konopné látky
k léčebným účelům.

Po alkoholu a tabáku jsou nejčastěji užívanou nelegální drogou konopné látky, které v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina dospělé populace, v posledním roce užilo konopné látky 9 % populace.

Rozsah užívání ostatních nelegálních drog se pohybuje na výrazně nižší úrovni – zkušenost s extází uvedlo 5 % a s halucinogenními houbami 2 % populace, užití dalších nelegálních drog se pohybuje pod 1 %.

Užívání nelegálních drog je vyšší mezi muži a mladšími věkovými skupinami (15–34 let).

Nové psychoaktivní látky užila v životě 2 % dospělé populace, v mladších věkových skupinách 4 %.

Při pohledu na dlouhodobé trendy je patrný pokles aktuálního užívání konopných látek v obecné populaci, zejména v mladších věkových skupinách.

Průřezové studie ve školní populaci stabilně uvádějí prevalenci zkušeností s konopnými látkami na úrovni 26–33 % mezi 14–15letými žáky ZŠ a 42–47 % mezi 16letými studenty SŠ. Ve skupině středoškoláků existují podle studie ESPAD významné rozdíly z hlediska typu studované školy – pravidelné kouření, časté pití nadměrných dávek alkoholu i zkušenost s nelegálními drogami uvádělo výrazně více studentů odborných učilišť ve srovnání s vrstevníky z gymnázií a středních
odborných škol.

Intenzivní a problémové užívání drog

Přibližně 23,1 % (20,6–25,9 %) osob nad 15 let v ČR kouří denně, což představuje přibližně 2 miliony osob.

Rizikovou konzumaci alkoholu vykazuje celkem 17-20 % české populace, tj. 1,5–1,7 miliónů dospělých osob; z toho škodlivé pití (ve vysokém riziku nebo závislých na alkoholu) 5-8 % populace, tj. 450–700 tis. dospělých osob.

Podíl osob v riziku v důsledku užívání konopných látek je cca 2,7 % populace ve věku 15–64 let (4,2 % mužů a 1,2 % žen), z toho ve vysokém riziku pak 1,1 % (2,0 % mužů a 0,2 % žen). Absolutně se jedná odhadem o cca 200 tis. osob, z toho 80 tis. ve vysokém riziku.

V r. 2013 bylo v ČR odhadnuto přibližně 44,9 tis. problémových uživatelů drog (PUD), z toho bylo 34,2 tis. uživatelů pervitinu, 3,5 tis. heroinu a 7,2 tis. uživatelů buprenorfinu (celkem tedy 10,7 tis. uživatelů opiátů /opioidů).

Počet injekčních uživatelů drog (IUD) byl odhadnut na 42,7 tis.

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se v r. 2013 meziročně zvýšil o 8,7 %.
U uživatelů pervitinu došlo k významnému nárůstu jejich počtu. V posledních 10 letech narostl střední odhad počtu problémových uživatelů drog o více než polovinu.

Ze skupiny amfetaminů se stále v ČR vyskytuje téměř výhradně pervitin (metamfetamin).
Opiáty zahrnutými v ČR do odhadů problémového užívání jsou především heroin a stále více zneužívaný buprenorfin. Fenoménem posledních let je výskyt nových syntetických drog ze skupiny katinonů nebo fenetylaminů – zkušenost s nimi má významný podíl problémových uživatelů drog (až třetina v Praze), ale pouhý zlomek je hlásí jako primární drogu.

 

Tagy článku