Ministerstvo zemědělství k cenám fyzické ostrahy

Ministerstvo zemědělství k cenám fyzické ostrahy
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
06 / 01 / 2016, 22:15

Ptali jsme se ministerstva zemědělství na výsledky výběrového řízení "Zajištění bezpečnostních služeb" kde jako reálné hodnotící kritérium ministerstvo zadalo cenu za hodinu fyzické ostrahy.

Považujeme skutečnost, že vítěz, se kterým byly uzavřeny smlouvy, uvedl ceny, které jsou v rozporu s platnou legislativou, neboť nerespektují minimální mzdu. Tyto ceny jsou podstatně nižší, než stanoví zákonné podmínky ČR. 

Aby se ceny "vešly" do platného legislativního rámce, musely by ostrahu vykonávat handicapované osoby, jež dotují úřady práce a zde se nabízí otázka, zda osoba takto znevýhodněná je schopná vykonávat tuto práci bez omezení, a pokud je, tak je opravdu hendikepovaná a tedy s nárokem na dotaci?

Minimální cenu za hodinu fyzické ostrahy přitom uznává ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které dokonce uvádí, že nižší cena než 130,10 Kč bez DPH bude považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

Na našich stránkách www.securitymagazin.cz jsme zveřejnili ve spolupráci s odbornými asociacemi a sdruženími sérii článků zabývající se nákladovými cenami fyzické ostrahy při respektování minimální mzdy. I díky velkému zájmu našich čtenářů jsme byli upozorněni právě na zakázku MZE.

Položili jsme tedy ministerstvu tyto otázky:

1) je zadavatel - MZE seznámen se stanoviskem MPSV ohledně cen nižších než 130,10 Kč bez DPH?
2) z jakého důvodu nerespektuje ústřední orgán státní správy ustanovení o minimální mzdě a nenaplňuje tak Programové prohlášení Vlády ČR z roku 2013? (Kde je uvedeno, že minimální mzda má zajišťovat důstojný život zaměstnanců nezávislý na sociálních dávkách a její úroveň má být dostatečně motivační a měla by se postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit 40 % průměrné mzdy.)
3) Jaká opatření přijme MZE v této věci?

Odpovědi tiskového mluvčího Mgr. Hynka Jordána, které byly zaslány redakci 18. prosince 2015:

MZe si ověřilo, že dodavatel bezpečnostní služby zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004Sb. o zaměstnanosti, a proto má nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který dodavatel využívá. Všichni zaměstnanci dodavatele jsou zcela způsobilí vykonávat námi požadovaný obsah a rozsah služeb. Způsobilost k úkonům spjatým s výkonem požadovaných služeb určuje vždy lékař a následně odpovědný zaměstnanec dodavatele. MZe oceňuje zaměstnávání zdravotně postižených, což je v souladu se snahou Ministerstva o sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, přestože v tomto konkrétním případě nebyly podmínky sociálně odpovědného zadávání stanoveny.

Příspěvky dle výše uvedeného zákona může pobírat každý zaměstnavatel, orientující se v pracovně právní legislativě a spolupracující s příslušným úřadem práce. Od roku 2012 je účinná novela zákona 435/2004 Sb., která zachovává výši příspěvku na zaměstnance do výše 8 000,- Kč/měsíc dle § 78 odst. 2 a dále umožňuje příslušnému Úřadu práce hradit i náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením do výše 2 000,-Kč/měsíčně s tím, že paušální náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením jsou v roce 2015 ve výši 1007,-Kč/osobu/měsíc.

V nabídkové ceně je podle potvrzení dodavatele zahrnuta dostatečná částka na pokrytí administrativních a provozních nákladů, stejně jako přiměřený zisk dodavatele. Výhodnost nabídkové ceny spočívá ve využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Dodavatel také písemně MZe potvrdil, že využívá shora uvedených příspěvků a také že dodržuje ustanovení o minimální mzdě.

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Zákonná sazba je dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy) pro 2. skupinu prací, kam spadají i bezpečnostní služby, stanovena u jednosměnného provozu na 60,70 Kč/hod a na 64,80 Kč/hod u nepřetržitého provozu, protože MZe jedná jako řádný hospodář v souladu s principy 3E, tak byla nabídková cena ve výši 85 Kč/hod a 89 Kč/hod vyhodnocena jako cena nejvýhodnější.

Pokud jde o dotaz, zda je MZe seznámeno se stanoviskem MPSV ohledně cen nižších než 130,10 Kč bez DPH, uvádíme, že nikoliv, protože se nepředpokládá, že MZe bude znát zadávací podmínky ostatních veřejných zadavatelů. Nejde totiž o stanovisko MPSV, jak se mylně uvádí v dotazu a též v několika článcích na internetových stránkách www.securitymagazin.cz, ale pouze o vyjádření MPSV k této problematice v rámci veřejné zakázky vypsané MPSV, které uvedlo v dopisu prezidentovi Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky. V této souvislosti MZe uvádí, že problematika nízkých nabídkových cen a nezákonných mezd musí být primárně řešena s poskytovateli bezpečnostních služeb a jejich profesních organizací. Ti jsou totiž, kdo nabídkové ceny určují. Přenášet tuto odpovědnost na zadavatele veřejných zakázek je z našeho pohledu alibistické.

MZe tedy nehodlá přijímat žádná další opatření v rámci plnění této veřejné zakázky, které bylo zahájeno ke dni 1. 12. 2015. Nicméně uvítá konstruktivní připomínky profesních organizací sdružující poskytovatele bezpečnostních služeb v rámci plánování budoucích veřejných zakázek na zajištění bezpečnostních služeb.

Tagy článku