Nové Rakousko v režii mladého kancléře

Nové Rakousko v režii mladého kancléře
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-SA 2.0) |Popisek: Sebastian Kurz
01 / 01 / 2018, 12:00

U našich jižních sousedů se ujala moci koaliční vláda ÖVP + FPÖ. Co má mladý kancléř a jeho spolupracovníci v plánu?

Sebastian Kurz je na vrcholu své politické kariéry – ve 31 letech věku se stal předsedou rakouské spolkové vlády a nejmladším šéfem kabinetu na světě vůbec.

Dojednávání koalice trvalo sedm týdnů. Spolkový prezident Alexander van der Bellen do něj zasahoval jak personálně (některé osoby odmítl coby ministry), tak obsahově: prohlásil, že vláda musí být proevropská. Tento požadavek proevropskosti byl nakonec naplněn tím, že budoucí koalice vyloučila konání referenda o členství Rakouska v EU a eurozóně.

V rámci dělení resortů obsadila protiimigrační FPÖ významná silová ministerstva (obrany, vnitra a zahraničí), ÖVP si ponechala finance a spravedlnost. Ministerstvo zahraničí však bylo de facto rozděleno na dvě části. Nová ministryně zahraničí, která je odbornicí na Blízký východ, dostala na starosti hlavně jednání se zeměmi mimo EU, kdežto kancléř Kurz převedl na sebe pravomoci týkající se vnitrounijních záležitostí. To bude ještě hrát roli, protože Rakousko má v druhé půlce příštího roku předsedat Evropské radě.

psali jsme: Zvítězil v Rakousku konečně (z)dravý rozum? Sebastian Kurz zřejmě nastolí tvrdý protiimigrační kurz

Slavnostní uvedení vlády do úřadu se uskutečnilo na kopečku jménem Kahlenberg, který má značný historický význam: právě zde totiž 11.-12. září 1683 armáda Jana II. Sobieského porazila Turky a ukončila tak poslední obklíčení Vídně. Kurz sice nepotvrdil, že by výběrem lokace chtěl něco naznačit, ale vzhledem k obsahu vládního programu bych spíše odhadoval, že ano.

Antifa a další levicové organizace nástup nové vlády těžko nesou a svolaly do Vídně několik demonstrací, při kterých se bojovalo za demokracii křikem a obvyklými pyrotechnickými prostředky (např. kouřové bomby). Krátký záznam následuje. O žádné superdrama však nešlo, v Německu by srovnatelná situace skončila daleko hůře.

Čerstvě vzniklou vládu nemůžeme posuzovat podle činů, ale můžeme se aspoň podívat na její program. Ten je v plném rozsahu k nalezení na stránkách ÖVP. Dokument má 182 stran, což je dost, ale pokusím se aspoň o malý „výcuc“ v oblastech, které jsou pro nás obzvlášť zajímavé.

Správní záležitosti a státní finance

Nová vláda chce zavést princip „čtyřech očí„, podle kterého by každý výdaj ze státních peněz měli schválit dva lidé. (Program str. 14). Měly by být zlikvidovány všechny situace, kdy se kompetence ministerstev a úřadů překrývají, nebo kdy dvě instituce dělají totéž. Bude prověřena smysluplnost a nezbytnost šesti tisíc státních institucí (str. 15).

Do rakouské ústavy by měla být zavedena dluhová brzda, a to včetně závazných předpisů pro vyhodnocování výše zadlužení (str. 21). Další právo, které by mělo být zakotveno ústavně, je právo na hotovost. (To mimochodem považuji za velmi zajímavé a pro občanské svobody velmi důležité. Snahy o zrušení hotovosti mě děsí.)

Notářské úřady by měly začít fungovat digitálně. Na dálku by mělo jít založit i obchodní společnosti (str. 42).

Trestní právo

Veškeré plány na změny trestního práva najdete na stranách 43 až 45 programu. Za vypíchnutí stojí zejména toto.

Přísnější tresty mají čekat pachatele sexuálních deliktů

Trestný čin neposkytnutí první pomoci má být rozšířen o další skutkovou podstatu: bránění zdravotníkům a záchranářům v činnosti. Toto opatření je zaměřeno hlavně proti davům, které příležitostně napadají zasahující lékaře či hasiče (těchto případů je plná Evropa a ve Velké Británii právě přijímají obdobný zákon).

Apropos, šestiminutový, značně neveselý, rozhovor se švédským odborářem, který požaduje kvalitnější (vojenské) vybavení a výstroj pro personál sanitek:

Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.

S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.

Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.

Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.

Islám

Americký fyzik Bill Warner může mít radost. Je totiž autorem pojmu „politický islám“ (bližší vysvětlení najdete na stránkách českého Centra pro studium politického islámu) a program nové rakouské vlády je, pokud vím, vůbec prvním vládním programem kdekoliv na světě, který tento pojem používá. A to ne jednou. Počítám-li dobře, je pojem „politický islám“ zmíněn v programovém prohlášení hned jedenáctkrát, a označen za extremistickou nauku, proti které bude nová rakouská vláda bojovat. Jeho definice v programu zní přitom takto:

„Skupiny a organizace, jejichž ideologickým základem je islám a které sledují změnu politického a společenského uspořádání ve smyslu islamizace společnosti, přičemž odmítají naše pojetí právního státu.“ (str. 39)

psali jsme: Kurz po vítězství v rakouských volbách chce být aktivní v EU

Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány.
(To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)

Azylové právo, imigrace a sociální dávky

Vzhledem k tomu, které dvě strany uzavřely koalici, bylo od počátku patrné, že dojde ke zpřísnění podmínek. To se skutečně stalo. Nové fungování azylového systému je značně restriktivní. (Detaily najdete na stránkách 33-34 programu).

Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefonů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.

Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost (tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.

Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Přímá demokracie

Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.

S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.

Počítá se i se zajímavou „Hlavou 22“. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracie nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.

Ostatní

Jednání o vstupu Turecka do EU má být ukončeno.

Občanům jižního Tyrolska, což je převážně německy mluvící oblast v severní Itálii, odtržená od Rakouska po první světové válce, bude nabídnuto rakouské občanství vedle italského. (Nejznámější Jihotyrolák je asi horolezec Reinhold Messner). Tento záměr už podráždil Italy, ve vzácné shodě odleva doprava.

Z hlediska nové vlády asi nejde jen o lásku k německojazyčným bližním. Jihotyrolští jsou totiž velmi konzervativní voliči, kteří v cca 70-75 % případů hlasují pro pravicové a nacionalistické strany. Pro ÖVP i FPÖ tedy představují potenciální rezervoár hlasů, který by vyvažoval jejich handicap v „rudé Vídni“.

Bude změkčen zákaz kouření v hospodách a restauracích, nově budou za určitých okolností moci existovat kuřácké místnosti. Toto je, pokud vím, zase jedno evropské prvenství – až dosud směřovala veškerá legislativa jen k „utahování šroubů“. Tento bod údajně proboxoval do programu šéf FPÖ Heinz-Christian Strache, náruživý kuřák.

Bude zpružněno čerpání pracovní doby tak, aby v jeden den mohlo být odpracováno až 12 hodin a v jeden týden až 60 hodin (pochopitelně s kompenzací tak, aby řádná pracovní doba zůstala na průměru 40 hodin týdně).

Hlasování poštou nebude zrušeno, ale měla by být zavedena nějaká opatření bránící jeho zneužitelnosti; za nemocnými by měla chodit volební komise, aby za ně nehlasoval někdo jiný.

Moje dojmy z celé věci

Program nové rakouské vlády je vcelku konzistentní, což je dáno tím, že strany tvořící koalici mají k sobě ideově dost blízko. To je přitom něco, od čehož jsme si (skrze různé účelové koalice, včetně těch „velkých“) v Evropě už pomalu odvykli.

Opatření ke ztížení finančně motivované migrace jsou dost tvrdá na to, aby mohla způsobit další vlnu přesunu tisíců osob – tentokrát z Rakouska do Německa. Nové nastavení sociálních dávek bude pro usedlé imigranty natolik bolestivé, že budou mít veškerou motivaci pořídit si nové falešné dokumenty a odcestovat někam, kde jim dají víc. Třeba do Německa.

Nejbližší německou spolkovou zemí je ovšem Bavorsko, kde se na podzim 2018 konají zemské volby – na ně může příchod nové migrační vlny mít značný vliv. Politika Německa ve věcech azylových je do značné míry určena bezmocností (např. poškrtat sociální dávky žadatelům o azyl by znamenalo změnu ústavy). Pokud by malý rakouský soused zvládl příliv běženců snížit někam k nule, hodně Němců by se ptalo, proč něco takového neumožňuje německý systém.

Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

 

Autor: Marian Kechlibar

kechlibar.net/wordpress

Tagy článku