Oběti zločinu na území ČR a pátrání po osobách a věcech

Oběti zločinu na území ČR a pátrání po osobách a věcech
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
27 / 09 / 2014, 06:45

(Ze zprávy pro poslance parlamentu ČR)
Má-li lidské společenství trvat jako kulturní a civilizované, musí proti kriminalitě důsledně a vytrvale bojovat. Viktimologické výzkumy ukazují, že rozsah kriminality je podstatně větší, než jaký mohou zachytit policejní statistiky.

Oběti trestné činnosti jsou v oficiální kriminální statistice evidovány pouze alternativně, jakožto objekty napadení vedle objektů obecné a hospodářské kriminality apod. Uváděné počty obětí se vztahují pouze k vybraným druhům trestné činnosti (jedná se zejména o násilnou a mravnostní kriminalitu, ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožování výchovy mládeže apod.; v rámci majetkové kriminality jsou evidovány oběti kapesních krádeží, krádeží jiných na osobách a krádeží při pohlavním styku).

Mimo zorné pole oficiálních kriminálních statistik tak zůstávají oběti poškozené krádežemi vloupáním, krádežemi motorových vozidel, krádežemi věcí z aut, jízdních kol a četných dalších druhů trestné činnosti.

I přes stávající omezení je kriminální statistika nadále jedinou statistikou orgánů činných v trestním řízení, která obsahuje širší údaje o obětech trestných činů. Zvláště zavrženíhodná je trestná činnost na bezbranných osobách, dětech a seniorech.

Děti

Podle policejních statistik se i v roce 2013 děti mladší 15 let stávaly nejčastěji oběťmi mravnostních trestných činů (886 obětí), z toho opět nejvíce pohlavního zneužívání (732 obětí), V roce 2013 bylo též zjištěno 247 trestných činů výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. 559 dětí mladších 15 let se stalo obětí násilné kriminality (z toho 129 loupeží a 146 úmyslného ublížení na zdraví).

Mladiství

Mladiství ve věku 15 až 18 let se nejčastěji stávají oběťmi krádeží (kapesních a ostatních na osobách) - 1 038 evidovaných obětí - a násilné kriminality (úmyslné ublížení na zdraví a loupeže) - 227 mladistvých obětí úmyslného ublížení na zdraví a 145 mladistvých obětí loupeží.

Senioři

V roce 2013 bylo spácháno 23 vražd na seniorech ve věku 61 a více let. Senioři se stávají snadnými a vyhledávanými oběťmi zejména v oblasti kapesních krádeží nebo podvodného vylákání finančních prostředků. V roce 2013 bylo mj. evidováno 449 loupeží, 271 úmyslných ublížení na zdraví a 63 trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, spáchaných na seniorech ve věku 61 a více let.

Institut vykázání pachatele domácího násilí

Jde o významné opatření na pomoc obětem domácího násilí. V roce 2013 bylo vykázáno celkem 1238 (-9) osob ve vztahu k domácímu násilí, z toho bylo 1 199 mužů a 39 žen.

Posílení postavení poškozených v trestním řízení

Dne 1. 8. 2013 nabyl v plném rozsahu účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Upravuje zejména tato práva obětí:

  • Právo na poskytnutí odborné pomoci (ze strany neziskového sektoru, Probační a mediační služby a advokátů zapsaných do registru poskytovatelů služeb), která je v případě vybraných skupin obětí poskytována bezplatně. Do služeb odborné pomoci se řadí: psychologické poradenství, sociální poradenství, poskytování právních informací, právní pomoc a restorativní programy.
  • Právo na informace, kde je kladen důraz především na srozumitelnost poskytovaných informací.
  • Právo na ochranu soukromí. 
  • Právo na ochranu před druhotnou viktimizací (druhotnou újmou) ze strany orgánů činných v trestním řízení, které spočívá především v omezení kontaktu s pachatelem, speciálních pravidlech pro provádění výslechu oběti a pro podání vysvětlení obětí; 
  • Prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život (victim impact statement); 
  • Právo na peněžitou pomoc (právo oběti na peněžitou pomoc bylo upraveno i zákonem o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, nicméně i v této oblasti přináší zákon o obětech trestných činů zásadní změny - právo na peněžitou pomoc má nyní nově i oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (znásilnění, sexuální nátlak apod.), zvyšují se také poskytované částky; nárok oběti na náhradu škody či nemajetkové újmy vůči pachateli nově přechází na stát, a to v rozsahu poskytnuté pomoci). 

Zákon o obětech byl doprovázen novelou trestního řádu, která zavedla do právního řádu České republiky i tzv. předběžná opatření v trestním řízení. Jde o institut, jehož účelem je mj. ochrana poškozeného a osob mu blízkých, zabránění obviněnému, aby pokračoval v páchání trestné činnosti a zajištění účinného provedení trestního řízení.

Pátrání po osobách a věcech

V roce 2013 bylo útvary služby kriminální policie a vyšetřování vyhlášeno 4 135 pátrání po pohřešovaných osobách (-133 proti roku 2012). Z uvedeného počtu bylo vypátráno 4 010 pohřešovaných (-223 proti roku 2012). Z celkového počtu vyhlášených pátrání bylo pátrání vyhlášeno po 5 054 svěřencích ústavů (-100 proti roku 2012), kterých bylo doposud vypátráno 4 826 (-313 proti roku 2012).

V rámci provozu národního koordinačního mechanismu po pohřešovaných dětech bylo v roce 2013 vyhlášeno pátrání po pohřešovaných dětech s příznakem dítě v ohrožení ve 28 případech (+3 proti roku 2012). Všechny děti byly vypátrány.

V roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 19 765 pátrání po hledaných osobách (-1 449 proti roku 2012) a odvoláno bylo 18 962 pátrání (-2 476 proti roku 2012).

V oblasti cíleného pátrání bylo v roce 2013 zadrženo na území ČR 41 pachatelů trestné činnosti (-14 proti roku 2012). Ve spolupráci s dalšími policejními sbory byly zadrženy další 4 osoby v zahraničí. Většinu tvořily příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody (16), následovaly evropské zatýkací rozkazy (9) a mezinárodní zatýkací rozkazy (4).

V roce 2013 bylo do informačního systému PATROS vloženo 80 (+4 proti roku 2012) záznamů s příznakem mrtvola nezjištěné totožnosti. Z toho byla ve 45 případech totožnost zjištěna a pátrání bylo pro uvedený příznak odvoláno. Celkový počet nalezených mrtvol nezjištěné totožnosti v roce 2013 je 153 (-25 proti roku 2012). V roce 2013 bylo vyhlášeno pátrání po 4 osobách neznámé totožnosti (-8 proti roku 2012) a odvoláno rovněž po 4.

V roce 2013 bylo vyhlášeno do pátrání po motorových vozidlech a registračních značkách 12 362 registračních značek, 1 057 (+70) jednostopých vozidel a 12 446 (+469) dvoustopých vozidel. Z tohoto počtu bylo odvoláno 1 307 registračních značek, 290 jednostopých vozidel a 3 235 dvoustopých vozidel.

V oblasti pátrání po odcizených věcech a pátrání po původu nalezených věcí bylo za rok 2013 vloženo do informačního systému KSU (Kriminalisticky sledovaná událost) 228 421 záznamů k odcizeným, zajištěným a nalezeným věcem a předmětům zájmu. Z těchto záznamů bylo objasněno 45 828 záznamů.

Informační systém PSEUD (Portál systému evidence uměleckých děl) obsahoval ke konci roku 2013 celkem 20 817 záznamů odcizených a nalezených uměleckých děl. Z tohoto celkového počtu bylo 39 záznamů odvoláno z důvodu navrácení nebo vydání věci a ve třech případech byla umělecká díla nalezena. Celkový počet vložených záznamů do informačního systému PSEUD za rok 2013 činil 481.
V rámci mezinárodního pátrání v EU a schengenském prostoru řešil odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR celkem 7 173 (-765) pozitivních zásahů (lustrací) na osoby a věci hledané v SIS (Schengenském informačním systému), což je další a tentokrát výrazný pokles proti předchozím letům, který byl zřejmě způsoben jednak dopady amnestie (nižší počet pátraných osob), jednak výpadky spojenými s přechodem na SIS II.

V rámci pátrání po hledaných osobách na podkladě evropského zatýkacího rozkazu (EZR), popřípadě mezinárodního zatýkajícího rozkazu v rámci schengenského prostoru, řešil odbor mezinárodní policejní spolupráce 249 (-57) zásahů na území ČR na cizí požadavky na pátrání a 203 (-138) zásahů v cizině na české požadavky, tj. celkem 452 zásahů.

Podle předběžných údajů ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2013 českými soudy vydáno 322 evropských zatýkacích rozkazů, z nichž 34 bylo realizováno. Soudy jiných členských států EU zaslaly do ČR 201 evropských zatýkacích rozkazů, z nichž bylo 112 realizováno.

V roce 2013 se podařilo Národnímu památkovému ústavu a externím spolupracovníkům Ministerstva kultury ztotožnit celkem 38 kulturních statků, pocházejících z trestné činnosti zaměřené na sakrální objekty, z toho 25 v nabídkách zahraničních aukčních síní nebo obchodů se starožitnostmi. V tomtéž roce se k poškozeným vlastníkům navrátilo celkem 14 kulturních statků.

Tagy článku