Odborníci varují: kriminalita dětí a mládeže stoupá

Odborníci varují: kriminalita dětí a mládeže stoupá
Autor fotografie: archiv redakce
06 / 02 / 2018, 08:00

Kriminalita mladistvých, zejména ta násilná, je v současné době stále více aktuální a závažnou problematikou naší společnosti. A to nejen proto, že křivka nápadu tohoto druhu trestné činnosti od roku 2000 stále stoupá. Mladí lidé totiž právě v tomto období procházejí důležitou a pro budoucnost rozhodnou érou a jedná se o skupinu, která je více zranitelná a ovlivnitelná okolními negativními jevy. Ty mohou budoucnost toho národa snadno dovést až do kriminálu.

Ačkoliv podle trestního zákoníku považuje člověk do svých 18 let za dítě, což vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte, podle zákona 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, je mladistvý definován jako osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. V den jeho patnáctých narozenin tedy ještě člověka nelze za jeho činy trestat podle trestního zákoníku a trestního řádu. Podobně v den svých osmnáctých narozenin je mladý člověk stále ještě považován za mladistvého, na kterého zákonodárci pamatovali zmenšenou sazbou za spáchání těch samých zločinů, než kolik by dostali „dospělí“ zločinci.

Právě toto období 15-18 roku věku je považováno podle advokátů, policistů i psychologové za nejvíce rizikové v životě mladého člověka. Nárůst policie registruje postupně už od roku 2000. Mezi nejčastější druhy násilné trestné činnosti mladistvých patří šikana. „Její trend lze hodnotit jako vzestupný a dalším významným aktuálním kriminálním jevem je domácí násilí,“ říká advokát David Řezníček. Jako perličku dodává, že podle statistik je pravděpodobnost být napaden a poraněn či usmrcen v bezpečí domova členy rodiny třikrát větší než pravděpodobnost napadení na ulici. Domácí násilí je přitom podle dalšího právníka Tomáše Černického ve své počestnosti a závažnosti nejvíce podceňovanou formou násilného jednání, navíc vysoce latentní a prakticky nekontrolovatelnou.

„Mezi rizikové faktory vzniku takového násilného chování jsou nejčastěji psychické problémy, poruchy chování, nízký socioekonomický status, nedocházení do školy, špatné školní výsledky, odkázanost na sociální služby, užívání alkoholu a drog v brzkém věku nebo skutečnost, že se osoba stala v rodině obětí násilí, zneužívání anebo zanedbávání,“ uvádí Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Tyto faktory, které vyvolávají násilnou kriminalitu už u mladistvých, lze podle Řezníčka rozdělit na dvě základní skupiny. „Prvním faktorem je vliv rodiny, ve které daný jedinec vyrůstá. Pokud rodina selhává v předávání nenásilných hodnot dětem, je zde velká pravděpodobnost, že si děti zvolí v dospělosti, ale i před dosažením zletilosti v kolektivu známých násilný způsob jednání. Chování dětí vyplývá zejména z napodobování,“ říká advokát Řezníček.

Druhým faktorem jsou platné normy chování ve společnosti, jež jsou závislé na tom, jak společnost násilí hodnotí a jakou mu dopřává prestiž „Význam agrese a smrti je nivelizován akčními filmy, zprávami z bojišť a z teroristických akcí nebo počítačovými hrami, k nimž mají děti a mladiství stále větší a volnější přístup. Stává se tak z toho něco běžného a dochází ke ztrátě schopnosti se vcítit do druhého. Žijeme v čím dál větší citové izolaci. S tím se pak snižuje práh agresivity,“ varuje Řezníček.

psali jsme: Dojde k dalšímu krvavému útoku ve škole? S největší pravděpodobností ano

Podle jeho profesního kolegy Tomáše Černického je typickým charakteristickým rysem kriminality mládeže její skupinovost, tedy že je páchána ve skupinách, které jsou složeny zpravidla z vrstevníků. „Ti jsou pro mladého jedince důležití, a to zejména z hlediska vytváření vztahů a sociálních vazeb. Jako další charakteristické znaky kriminality mládeže jsou neadekvátnost jednání, neschopnost odložit uspokojení svých potřeb a nadměrná brutalita. Atraktivnost, módnost věcí jsou hlavním kritériem pro mladou populaci. Ovšem k udržení kroku s trendy nemají obvykle dostatek financí,“ ukazuje na zlomový okamžik, kdy se láme život mladého člověka ze „slušného“ na zločince Černický.

V ten okamžik podle něj děti, aby získali peníze na zachování svého sociálního statusu v partě, komunitě svých rovných (což prací jde jen pomalu) sahají ke zločinu. Bohužel si ještě ale na rozdíl od dospělých a vyspělých osobností mnohdy neuvědomují, jaké následky mohou z jejich jednání nastat. Jako další významný aspekt kriminality mladých Institut pro kriminologii a sociální prevenci uvádějí nedostatečnou přípravu a plánování, např. náhodnost místa a času činu nebo nevhodně použité nástroje. Což ve finále je plusem pro policii, protože mladí zločinci po sobě nechají mnohem více stop jak protřelí kriminálníci. Navíc děti neumí ani příliš konspirovat.

psali jsme: Násilí dětí a násilí na dětech v USA. Chmurné vyhlídky

Podíl násilné kriminality mladistvých má dlouhodobě vzestupnou tendenci, což rozhodně nelze hodnotit pozitivně, a podíl násilné kriminality mladistvých ve srovnání s rokem 2000 a 2015 se výrazně zvýšil,“ uzavírá advokát David Řezníček.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.