Odlišný přístup k dětským vrahům v ČR a ve Velké Británii

Odlišný přístup k dětským vrahům v ČR a ve Velké Británii
Autor: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
05 / 11 / 2014, 17:45

5.11.2014 / Jak postihuje náš trestní zákon nezletilé vrahy v porovnání s rozsudky soudů ve Velké Británii.

Jedenašedesátiletou učitelku ubodal v dubnu tohoto roku přímo při vyučování v Leedsu ve Velké Británii patnáctiletý vrah. Využil okamžiku, kdy se skláněla nad spolužačkou a několikrát ji bodl kuchyňským nožem do zad a do krku před zraky třiceti dětí ze třídy.

Začátkem listopadu poslal soud nezletilého vraha do vězení na doživotí. Propuštěn na svobodu by tak mohl být nejdříve za dvacet let a to pouze v případě vzorného chování. Vrah je psychotik, který nad svým činem nikdy neprojevil lítost.

"Ta mrcha si zaslouží víc než smrt, víc než bolest," napsal budoucí vrah na facebook několik týdnů před vraždou, uvedl Daily Mail. Po hrůzném činu pak psychiatrovi řekl: "Nebyl jsem v šoku, byl jsem šťastný. Všechno proběhlo v pohodě a šik. Cítil jsem se a stále se cítím hrdý."

Nezletilý vrah si dokonce koupil do školy lahev whisky, aby mohl po vraždě oslavovat. U soudu zaznělo, že pochází ze slušné rodiny a jeho rodiče byli velmi zodpovědní. Vrah prý chtěl být dopaden a uvězněn, aby se v budoucnu nemusel starat sám o sebe a strachovat se o peníze.

Jak by byl podobný zločin potrestán v České republice?

Pokud by vrahovi v den vraždy bylo méně než patnáct let, nebyl by trestně odpovědný a mohla by mu být pouze v občanskoprávním řízení nařízena ochranná výchova.

Pokud by šlo o mladistvého, tedy patnácti až osmnáctiletého, mohl by mu soud uložit pouze polovinu sazby, kterou stanoví zákon za jednotlivé trestné činy. V případě podobné vraždy tedy maximálně deset let.

Doživotní trest je u mladistvého pachatele v České republice vyloučen.

Trestní sazby pro mladistvé pachatele

Pachatelem trestného činu je osoba, která svým jednáním zapříčinila všechny znaky trestného činu za podmínky, že se jedná o fyzickou osobu, která je příčetná (nepříčetnost vymezuje ustanovení § 12 trestního zákona) a která dovršila 15. rok svého věku.

Spáchá-li osoba, která dosud nedovršila věku 15 let, jednání, jež má znaky trestného činu, není za tento čin trestně odpovědná.

Osoby, které v době spáchání trestného činu dovršily 15. rok svého věku a nepřekročily 18. rok svého věku, tvoří zvláštní kategorii pachatelů, které trestní zákon označuje jako mladistvé.

Spáchala-li osoba, která dovršila 12. rok svého věku a je mladší než 15 let, některý čin, za který trestní zákon ve zvláštní části dovoluje uložení výjimečného trestu, uloží soud v občanskoprávním řízení na návrh státního zastupitelství nebo i bez návrhu její ochrannou výchovu.

Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, který naplňuje znaky uvedené v trestním zákoně a stupeň nebezpečnosti tohoto činu je pro společnost vyšší než nepatrný.

„Zvýhodněnost“ kategorie mladistvých je v tomto ohledu taková, že čin, který je spáchán mladistvým, může být posuzován jako trestný čin pouze za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky a nebezpečnost tohoto činu pro společnost je vyšší než malá. Nebude-li možno posuzovat spáchaný skutek jako trestný čin ani jako přestupek, měl by být tento čin mladistvého pojednán obecním úřadem, školou, apod.

Zvláštní podmínky týkající se trestní odpovědnosti mladistvých lze vysledovat u trestných činů pokračujících, hromadných či trvajících. Při těchto trestných činech nelze mladistvého stíhat za tu část skutku, které se dopustil před dovršením 15. roku svého věku.

Hlavním účelem trestu mladistvého pachatele je především snaha vychovat ho v řádného občana, a to se zřetelem k jeho osobním vlastnostem, k jeho rodinné výchově a k prostředí, z něhož pochází. Z účelu trestů ukládaným mladistvým vyplývá i omezený okruh sankcí, jimiž je mladistvé pachatele možno postihnout. Mladistvému může soud uložit pouze tresty odnětí svobody, obecně prospěšné práce, propadnutí věci, vyhoštění, a je-li výdělečně činný, peněžitý trest. Dále může soud mladistvému uložit trest zákazu činnosti, ale to jen v tom případě, není-li to na překážku přípravě na jeho povolání, přičemž horní hranice sazby tohoto trestu nesmí převyšovat pět let.

Při ukládání trestů mladistvým se postupuje podle trestních sazeb, které stanoví zákon za jednotlivé trestné činy, ale tyto sazby se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. V případě, že mladistvý spáchal trestný čin, za který trestní zákon ve zvláštní části dovoluje uložení výjimečného trestu, a že stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku je mimořádně vysoký, může mu soud uložit trest odnětí svobody na pět až deset let. Doživotní trest je u mladistvého pachatele vyloučen.

Ukládá-li soud mladistvému nepodmíněný trest odnětí svobody před dovršením jeho 18 let, rozhodne o jeho výkonu ve zvláštní věznici nebo na oddělení odděleně od ostatních vězňů. Při podmíněném odsouzení mladistvého stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až tři léta, tato doby může být prodloužena, ne však výše než o 2 roky.
Mladistvým pachatelům lze jako prostředek převýchovy uložit také ochrannou výchovu a to i vedle trestu.

Trestní sazby za vraždu, pokud je vrahem pachatel starší než 18 let

Vražda, § 140
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.
(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.
(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dvou nebo více osobách,
b) na těhotné ženě,
c) na dítěti mladším patnácti let,
d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,
e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
h) opětovně,
i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.

Psali jsme také:

Další případ vraždící schizofreničky tentokrát v Praze?

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

Velký problém, o kterém se nemluví - drogová kriminalita vzrostla o 27 %

Bezpečnostní riziko - sociálně vyloučené lokality. Kšefty s ubytovnami?

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Jaká je struktura kriminality v České republice?

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace