Omluva Petru Lessymu za nezákonné trestní stíhání

Omluva Petru Lessymu za nezákonné trestní stíhání
Autor fotografie: Policie České republiky|Popisek: Bývalý policejní prezident Petr Lessy
25 / 09 / 2014, 19:15

Věc v Česku neobvyklá - ministerstvo spravedlnosti se 19. září omluvilo bývalému policejnímu prezidentovi.

Zdroj: Webové stránky spolku Šalamoun

Média přinesla 22. září 2014 zprávu, že stát vyplatil bývalému policejnímu prezidentovi Petru Lessymu 600.000 Kč jako odškodnění za nemajetkovou újmu, způsobenou nezákonným trestním stíháním. Jejich pozornost přitáhl pach peněz k nevýznamné událostí, zatímco jim ušla daleko zajímavější zpráva z 19. září 2014, překvapivě svědčící o tom, že u nás slušnost dosud zcela nevymizela: o veřejné omluvě Ministerstva spravedlnosti Petru Lessymu za jeho nezákonné trestní stíhání a za těžko odčinitelné následky v jeho osobním, profesním a společenském životě (celý text omluvy je nakonci článku).

V odůvodnění omluvy se připomíná celý průběh jeho široce medializovaného případu od nezákonného trestního stíhání Generální inspekcí bezpečnostních sborů přes vypuzení z policejního sboru exministrem vnitra Janem Kubicem, dále k nepravomocnému zprošťujícímu rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 až k pravomocnému zastavení trestního stíhání Městským soudem v Praze jako nezákonného od samého počátku.

Ministerstvo vyhodnotilo daný způsob nakládání s Petrem Lessym jako neoprávněný zásah do jeho ústavou chráněných práv. Petr Lessy se tak přiřadil ke zlomku z celkového počtu obětí nesprávných postupů státních orgánů, který se dočkal omluvy a aspoň částečného odškodnění. 

Celý článek naleznete zde.

Text veřejné omluvy Ministerstva spravedlnosti Petru Lessymu za jeho nezákonné trestní stíhání a za těžko odčinitelné následky v jeho osobním, profesním a společenském životě 

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti se Vám omlouvá za to, že nezákonným a široce medializovaným trestním stíháním, zahájeným proti Vám Generální inspekcí bezpečnostních sborů dne 29. 8. 2012 pro údajné přečiny zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvy, v důsledku kterého jste byl dne 29. 8. 2012 propuštěn ze služebního poměru u Policie ČR v době, kdy jste zastával služební místo policejního prezidenta a které pokračovalo podáním obžaloby dne 27. 11. 2012, vydáním trestního příkazu Obvodním soudem pro Prahu 7 pod sp. zn. 3 T 69/2012 dne 12. 12. 2012, poté vydáním zprošťujícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j. 3 T 69/2012-1301 ze dne 16. 5. 2013 a které skončilo pravomocným usnesením Městského soudu v Praze sp. zn. 67 To 216/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým bylo Vaše trestní stíhání zastaveno jako nepřípustné, bylo porušeno Vaše základní právo nebýt stíhán jinak, nežli z důvodů a způsobem, který stanoví zákon, garantované čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, Vaše základní právo na ochranu osobnosti, garantované čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a Vaše základní právo nebýt dvakrát trestně stíhán pro čin, pro který jste byl již pravomocně zproštěn obvinění, garantované čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Přijměte prosím omluvu za nemajetkovou újmu, která Vám nezákonným trestním stíháním vznikla a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo ve Vašem osobním, profesním a společenském životě.

19. 9. 2014 Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.