Pane advokáte, poraďte mi prosím...

Pane advokáte, poraďte mi prosím...
21 / 06 / 2017, 15:00

Vážení čtenáři, přinášíme Vám nejzajímavější dotazy, které nám do právní poradny došly, a na něž odpovídal pražský advokát Mgr. Zbyněk Kašpárek z Advokátní kanceláře Kašpárek. Chceme Vám poděkovat za množství dalších dotazů, jež jste nám zaslali a na které snad přijde řada v září.

 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na následující dotaz. Jsem samoživitelka, pět let rozvedená a manžel mi už tři měsíce neplatí alimenty. Mám podat trestní oznámení? Děkuji, Jarmila Blažková

Vážená paní Blažková,

z Vašeho dotazu lze usuzovat, že Váš manžel má soudně stanovenou povinnost vyplácet Vám výživné.

Vámi popsané jednání neplacení výživného upravuje trestní zákoník, a kvalifikuje je jako trestný čin zanedbání povinné výživy. O trestný čin se však jedná až v situaci, kdy toto neplacení výživného trvá déle než po dobu 4 měsíců.

Ve Vašem případě je řešením, za předpokladu, že máte tzv. exekuční titul – tj. pravomocný rozsudek soudu o povinnosti manžela hradit Vám výživné, obrátit se na jakýkoliv exekutorský úřad a vymáhat jednotlivé, již splatné splátky výživného jeho prostřednictvím, tj. ve Vašem případě splátky výživného za 3 měsíce.

Pokud by Váš manžel neplnil vyživovací povinnost déle než 4 měsíce, lze se poté domáhat jeho trestní odpovědnosti resp. podat Vámi zmiňované trestní oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy.

Na rámec Vašeho dotazu uvádíme, že za výživné rozhodovací praxe soudů nepovažuje příležitostná plnění, která mají povahu dárků či jiných podobných plnění nesměřujících k uspokojování odůvodněných potřeb vyživované osoby.

Pokud by Vám vznikly s vymáháním výživného problémy, rádi Vám v naší advokátní kanceláři pomůžeme Vaši situaci vyřešit.


Dobrý den, mám problém s nepojízdným autem. Ten jsem zakoupil v nejmenovaném autobazaru před dvěma měsíci. Asi po měsíci začalo zlobit řazení, pak brzdy, nakonec se s autem nedá jezdit vůbec. Prodejce mi nechce uznat reklamaci. Co mám dělat? Děkuji, s pozdravem Miloš Jírů.

Vážený pane Jírů,

Vaši problematiku upravuje občanský zákoník v části koupě movité věci, resp. práv z vadného plnění.

Obecně lze uvést, že za situace, kdy Vám autobazar odmítne uznat reklamaci předmětu koupě, tedy ve Vašem případě automobilu, nezbývá, než se s Vaším nárokem obrátit na příslušný soud a vynutit si tak toto plnění ze strany autobazaru prostřednictvím soudu.

Ve Vaší situaci lze zvážit odstoupení od příslušné kupní smlouvy na automobil z důvodu zjevného nesouladu předmětu koupě s příslušnou kupní smlouvou, resp. jeho vlastností dle kupní smlouvy. Samozřejmě za předpokladu, že jste si výše popsané poškození a vady automobilu nezpůsobil sám vlastním neodborným užíváním.

Pokud Vám tedy autobazar odmítne vrátit kupní cenu za automobil, a to po Vašem písemném odstoupení od kupní smlouvy, nezbývá nic jiného, než věc řešit prostřednictvím příslušného soudu. V některých případech lze doporučit předložit znalecký posudek na příslušné vady. Náklady na znalecký posudek byste v případě úspěchu ve věci získal zpět v rámci náhrady nákladů soudního řízení.

Také v tomto případě je naše advokátní kancelář připravena Vám s žalobním návrhem pomoci.


Dobrý den pane magistře, v práci jsem chtěl po mém zaměstnavateli třítýdenní dovolenou, ale byla mi zamítnuta, že je moc ,,dlouhá". Má zaměstnavatel na něco takového právo? Děkuji za odpověď, zdraví Ivan Zíka.

Vážený pane Zíko,

zákoník práce ukládá zaměstnavateli, aby umožnil zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla vcelku. Pokud je dovolená čerpána po částech, musí alespoň jedna tato část činit nejméně dva týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem.

Zákoník práce dále hovoří o tom, že při výměře čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Jedná o poměrně obecnou formulaci, ale je zřejmé, že v této situaci je nutno přihlédnout k tomu, do jaké míry jsou ve Vašem případě tyto provozní důvody zaměstnavatele natolik objektivního charakteru, aby Vám zaměstnavatel neumožnil delší čerpání dovolené.

Pokud tedy nesouhlasíte s rozhodnutím Vašeho zaměstnavatele a jste přesvědčen, že zaměstnavatel zneužívá svého postavení, lze se v krajní situaci obrátit na místně příslušný inspektorát práce, který má v kompetenci posuzování i takovýchto otázek. V rámci budoucích vztahů se zaměstnavatelem, je ale vhodné zvážit, zda k takovému kroku přistoupíte nebo zvolíte ještě cestu vyjednávání se zaměstnavatelem.


Dobrý den, chtěl jsem se zeptat Vašeho advokáta na následující: Jsem už pět let v důchodu a chtěl jsem si přivydělat nějaké peníze. Poslal jsem si životopis do jedné firmy, kde jsem se ucházel o místo vrátného. Jejich personální oddělení mi však napsalo e-mail, že už jsem moc ,,starý". Je mi 67 let. Jedná se o diskriminaci? Děkuji za odpověď. Roman Král

Vážený pane Králi,

Vámi popsané jednání tohoto Vašeho potencionálního zaměstnavatele jeví znaky diskriminačního jednání. Věk je jedním ze znaků, se kterými zákon zakazuje nerovné zacházení.

Zaměstnavatel může zcela jistě učinit určitý výběr jeho potencionálních zaměstnanců, a to i na základě věku, ovšem pouze v případě, kdy je objektivně nutné vyžadovat zpravidla určitou fyzickou zdatnost pro výkon určité konkrétní pracovní pozice.

Pro výkon práce vrátného, si lze ale jen stěží představit, že by byl zaměstnavatel oprávněn učinit takovýto výběr na základě Vašeho věku, neboť se na tuto pracovní pozici takováto fyzická zdatnost objektivně nevyžaduje a v praxi ji běžně vykonávají lidé Vašeho věku.

Ve Vaší situaci je možno obrátit se na příslušný soud a požadovat, aby rozhodl o tom, že takové jednání bylo diskriminační a dále požadovat přiměřené spravedlivé zadostiučinění v penězích. Je však otázkou, v jaké výši by toto zadostiučinění bylo vyčísleno.

Dále je možné podat také podnět na inspektorát práce, aby prošetřil, zda se výše uvedený zaměstnavatel nedopouští diskriminačního jednání v rámci pracovněprávních vztahů. Ten, pokud by shledal, že k diskriminačnímu jednání došlo (dochází), mohl by uložit i sankční opatření.


Dobrý den, právě se rozvádím a s manželem jsme měli společný účet, který však doslova ,,vyluxoval" a nechal mě prakticky bez prostředků. Jak mám po něm peníze vymáhat? Jsem už v zoufalé situaci, děkuji, s pozdravem Jiřina Malanická

Vážená paní Malanická,

obecně lze uvést, že prostředky tvořící společní jmění manželů (SJM) muže každý z manželů používat pro běžnou potřebu.

Občanský zákoník stanoví, že v záležitostech týkajících se společného jmění manželů, které nelze považovat za běžné (což výběr velké sumy peněz ze společného účtu je) jednají oba manželé společně. V tomto případě máte možnost se za trvání manželství obrátit na příslušný soud s tím, aby rozhodl o neplatnosti takového jednání Vašeho manžela. Soud by poté vyslovil neplatnost takového jednání. Otázkou je, jakým způsobem manžel mezitím s penězi nakládal, a zda by tedy bylo toto navrácení vůbec možné.

Bez ohledu na výše uvedené máte nárok na jednu polovinu předmětných finančních prostředků z bankovního účtu, a to v rámci vypořádání společného jmění manželů, kdy jednou ze zásad vypořádání společného jmění je také skutečnost, že soud přihlédne k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění manželů.

Ve Vaší situaci lze doporučit informovat příslušný soud, který o Vašem rozvodu rozhoduje (předpokládáme, že návrh na rozvod již byl podán).

Závěrem lze dodat, že manželé mají mezi sebou ze zákona stanovenou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje v zásadě stejnou hmotnou a kulturní úroveň. I to je zcela jistě důvod, proč byste se měla obrátit na příslušný soud, aby Vám tak Váš manžel tuto úroveň zajistil i v situaci, kdy Vy sama jste bez finančních prostředků.

I v této situaci jsme schopni Vám poskytnout kvalifikovanou právní pomoc.

Odpovědi na Vaše dotazy vypracoval:

Mgr. Zbyněk Kašpárek, advokát
Advokátní kancelář Kašpárek
Krakovská 22, Praha 1
web: www.akkasparek.com

Tagy článku