Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení škol

Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení škol
Autor fotografie: BOSCH|Popisek: Bezpečnost ve školách
01 / 02 / 2015, 18:45

S využití evropských norem z oblasti bezpečnosti zpracovala Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Miroslav Urban

1 Úvod

Účelem metodické pomůcky je poskytnout komplexní přehled o fyzické ostraze, mechanickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech a jejich optimální kombinaci pro zabezpečení škol. I když podnětem pro zpracování metodiky jsou kriminální a asociální jevy na školách, je zřejmé, že východiskem posouzení rizik je v tomto případě ochrana zdraví a životů žáků a následně majetku škol, jejich zaměstnanců a studentů.

Tento dokument slouží k základní orientaci ve stanovení úrovně zabezpečení škol. Poskytovatelé bezpečnostních služeb sdružení v Asociaci technických bezpečnostních služeb Vám analýzu zpracují a na základě jejích výsledků navrhnou optimální kombinaci fyzické ostrahy, mechanických zábran a poplachových systémů včetně služeb dohledových center. Odbornou pomoc vám poskytnou při zpracování postupů pro nouzové stavy. Veškerá bezpečnostní řešení jsou zpracována s ohledem na české technické normy a právní předpisy (zákon na ochranu osobních údajů).

2 Umístění a stavební uspořádání

Je třeba uvažovat o bezpečném pohybu pěších, cyklistů, aut na parkovišti na přístupových cestách ke škole. Zde je třeba zvážit:

Umístění

 • úpravu zeleně pro zvýšení přehlednosti prostoru okolo přístupových cest
 • ohraničení prostoru plotem
 • minimalizaci počet vchodů a vjezdů
 • omezení vjezdu vozidel na školní pozemek
 • okolní terénní úpravy, které nesmí omezovat možnosti přirozeného pozorování školy
 • v lokalitách s vysokou kriminalitou, instalace kamer na perimetru školy a přístupových cestách
 • funkční venkovní osvětlení přístupových cest i v mimoprovozní dobu

Stavba

Budova má minimalizovat prostory pro ukrytí a šplhání k oknům nebo na střechu. Musí být brána v úvahu odolnost pláště budovy, oken, střecha a dveří.

Školní vchod

Do školy má být jeden vchod, vybavený systémem kontroly vstupu aktivním po celý den nebo část dne v závislosti na místní úrovni rizik. Za normálních okolností bude vchod otevřen během ranního příchodu a odpoledního odchodu. Mimo tuto dobu může škola ovládání vstupních dveří elektrickým zámkem dálkově ovládaným z recepce nebo z kanceláře.
Vhodné je vybavit vstupní prostor recepcí s možností vyvolání tísňového poplachu.

3 Požadavky na provoz

Personál zabezpečující vstupní vchod do budov anebo recepci školy by měl mít kvalifikaci na úrovni strážný podle Národní soustavy povolání.

Postupy pro nouzové stavy

Kromě obvyklých evakuačních postupů podle požárního evakuačního plánu, by škola měla mít zpracován postup pro další nouzové stavy řešící rizika:

 • útok zvenčí (narušitel);
 • povodeň (vodovodní havárie);
 • přepadení;
 • monitorování bezpečnosti žáků a personálu;

Součástí postupů by měly být instrukce pro výcvik personálu a žáků

4 Analýza rizik

Při analýze rizik je potřeba brát v úvahu následující faktory:

 • typ aktivit školy
 • iracionální chování žáků, ale rovněž zájem pachatele o zařízení, které může být ukradeno, osobní věci, hotovost, audiovizuální zařízení, atd.
 • možné únikové cesty pro odnesení ukradených předmětů (ty se mohou lišit od cest vniknutí)
 • snadnost přístupu z ulice, otevřeného prostranství, přilehlých střech, shora a zespodu v případě nezávisle stojící budovy a z přilehlých prostorů v ostatních případech,
 • úroveň bezpečnosti objektu vzhledem k jeho konstrukci,
 • zranitelnost ve vztahu k místním trendům kriminality,
 • přirozený dohled v důsledku normálního pohybu veřejnosti a rutinních pochůzek policie nebo soukromé bezpečnostní služby střežící sousedící objekty a jejich okolí,
 • instalace bezpečnostních zřízení jako jsou poplachové systémy, monitorovací kamerové systémy, atd.,
 • úroveň bdělosti a přístup přítomného personálu.

Analýza má rovněž zahrnovat úvahy o typech prostorů kolem budovy.

4.1      Stanovení úrovně rizika

Četnost kriminálních jevů v posledních 12 měsících
1. Četnost neoprávněných vniknutí do areálu školy
2. Výskyt vandalismu
3. Výskyt krádeží a vloupání
4. Výskyt požáru nebo žhářství
5. Výskyt napadení personálu nebo žáků
6. Užívání drog a těkavých látek
Umístění a stavební uspořádání
7. Lokalita má nízkou úroveň kriminality
8. Škola je dobře viditelná z okolních cest a budov
9. Ohraničení je dobře definováno plotem a bránami bánícími před pachateli
10. Dobře organizovaný vstupní prostor a kontrola návštěv
11. Parkoviště dobře osvětlené a přehledné
12. Budovy dobře udržované a dobře opravované, žádné graffiti ani vandalismy
13. Žádná místa kde by se mohl pachatel ukrýt a nepozorován se vloupat
14. Okna a světlíky chráněné proti vloupání
15. Přístup do budovy je řízen (z recepce, kanceláře atp.)

5 Vyhodnocení rizik

Tabulka 1 – Úroveň rizika a způsoby zabezpečení

Úroveň zabezpečení

Úroveň rizika

Preventivní opatření

1

velmi nízké

Jednoduché mechanické zabezpečení

2

nízké

Zvýšené mechanické zabezpečení

3

střední

Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální elektronické zabezpečení

4

vysoké

Rozsáhlé mechanické zabezpečení a střední elektronické zabezpečení

5

velmi vysoké

Rozsáhlé mechanické zabezpečení a vysoké elektronické zabezpečení

Úrovně zabezpečení jsou vztaženy k odolnosti jednotlivých zabezpečovacích prostředků a předpokládané hodnotě zničeného anebo zcizeného majetku.

Tabulka 2 – Požadavky na prvky a zařízení ve vztahu k požadované bezpečnostní úrovni

Úroveň ochrany

Stavební prvek/zařízení

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5

Dveře

EN 1627 – Třída odolnosti

1-2

2-3

3-4

4-5

4-6

Okna

EN 1627 – Třída odolnosti

1-2

1-3

3

3-4

4

Rolety

EN 1627 – Třída odolnosti

1

2

2-3

3-4

4-5

Jsou-li rolety použity společně s dveřmi nebo okny odolnými proti vloupání, může být třída odolnosti snížena

Pevné nebo odnímatelné mříže, rolety a prosklené stěny

EN 1627 – Třída odolnosti

2

3

4

5

6

Zasklené části

EN 356, třída odolnosti viz též EN 1627

P4A /

Dvojité zasklení

P5A /

Dvojité zasklení

P6B /

P4A

P7B /

PRA

P8B /

P6B

Zámkové vložky

EN 1303, třída odolnosti viz též EN 1627

4

4

5

5

5

Veškeré zpevňující systémy

(polykarbonát, ocel, kov, nebo dřevotřískové panely)

ne

ne

ano

ano

ano

Ochrana perimetru

Zábrany proti kolizi (betonové bloky, patníky, bariéry)

Použití protikolizních bariér závisí na přístupu k budově a dostupnost areálu vozidly

Kamerový systém

EN 50132-7

volitelné

volitelné

volitelné

ano

ano

Použití kamerového systému závisí na místní situaci

Poplachové systémy

EN 50131 Stupeň

volitelné

1

volitelné

1

2

3

4

Trezory

EN 1143-1

Požadováno, překročí-li hodnota cenností specifikovanou hodnotu

Odolnost proti průstřelu

EN 1522

Odolnost proti průstřelu závisí na odhadu rizika ve vztahu k prostředí (EN 1063, EN 1522)

Tyto prvky jsou obsaženy ve zkouškách podle EN 1630

Související normy

[1]          ČSN P CEN/TS 14383-4 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a projekce budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy

[2]          ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

[3]          ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

[4]          ČSN EN 1143-1 (916011) Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

[5]          ČSN EN 1303 (16 5191) Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody

[6]          ČSN EN 1522 (74 6006) Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace

[7]          ČSN EN 1627 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

[8]          ČSN EN 1906 (16 5776) Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody

[9]          ČSN EN 10223-6 (42 6428) Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky

[10]     ČSN EN 12209 (16 5124) Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

[11]     ČSN EN 12320 (16 5123) Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody

[12]     ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

[13]     ČSN EN 50136-1 (33 4596) Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy

[14]     ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

[15]     ČSN EN 50132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích)

Všechny uvedené normy je možné získat prostřednictvím služby ČSN ON LINE na webových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - www.unmz.cz

AUTOR:
ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM, z.s.

profesionální sdružení firem a subjektů z oboru technických bezpečnostních služeb
- Autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR
- Člen evropského sdružení Euralarm a evropského bezpečnostního klubu ESBOC
- Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby AGA
Trade FIDES, a. s. - hlavní partner odborné činnosti Asociace Grémium Alarm

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Tel.: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
e-mail: info@gremiumalarm.cz
www.gremiumalarm.cz

Psali jsme také:

1. číslo Security Magazínu, rok 2015

Axis kamery pomohly České zemědělské univerzitě zlepšit bezpečnost

Entry přístupový systém...aneb konec školníků v Čechách

Deset doporučení k zlepšení bezpečnosti škol

Návod americké FBI jak přežít útok šíleného střelce

Bezpečnost ve školách - jak dál? Řešení existuje

ASIS CZ - diskuze o bezpečnosti škol u kulatého stolu

Dojde k dalšímu krvavému útoku ve škole? S největší pravděpodobností ano

Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

Tagy článku