Předávání citlivých informací o finančních transakcích do USA? Ano, na základě mezinárodní Dohody FATCA

Předávání citlivých informací o finančních transakcích do USA? Ano, na základě mezinárodní Dohody FATCA
Popisek: Ilustrační foto
15 / 09 / 2014, 12:00

Bez větší pozornosti médií byla 4. srpna letošního roku podepsána dohoda mezi ČR a USA o „zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování“ - Foreign Account Tax Compliance Act („Dohoda FATCA“).

Účelem zákona je především splnit mezinárodní závazek, který vznikne ratifikací Dohody FATCA, tj. poskytovat na základě automatické výměny s USA informace o „amerických“ účtech vedených českými finančními institucemi. Zákon se samozřejmě týká amerických občanů žijících po celém světě (nikoliv tedy pouze v USA), rodinných příslušníků včetně dětí, bez ohledu na jejich bydliště nebo státní příslušnost. Zákon se vztahuje i na držitele tzv. zelených karet. Všechny příjmy amerických občanů se budou nyní automaticky hlásit americkému daňovému úřadu IRS (Internal Revenue Service).
Pokud návrh zákona, který má dnes projednat česká vláda, bude schválen a mezinárodní smlouva bude ratifikována českým parlamentem (v poslanecké sněmovně bude projednáván od 16. září) znamená to jediné – další omezování svobod některých občanů a především poskytování osobních informací jinému státu – USA, a navíc na náklady českých daňových poplatníků. Náklady jsou odhadovány minimálně ve výši 25 mil. Kč a budou spočívat především v investicích do informačních technologií a jejich další rozvoj. Co se týká nákladů finančních institucí (bank, pojišťoven, atd.), ty jsou odhadovány v průměrné výši 1,7 mil. Kč na jednu instituci. Lze pouze spekulovat, zda tyto náklady neponesou opět klienti těchto bank a pojišťoven, jak bývá v Česku zvykem.

Podle tiskové zprávy ministerstva financíje dohoda FATCA uzavírána v rámci boje s daňovými úniky. Na základě této dohody si budou daňové správy ČR a USA vyměňovat údaje o některých finančních účtech občanů obou států žijících v zahraničí. Jak Dohoda FATCA tak dohody, které budou uzavřeny podle jejího vzoru, umožní oběma stranám efektivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků a významně tak přispět ke zlepšení výběru daní.

Dopad na ochranu soukromí a osobních údajů

V důvodové zprávě k návrhu zákona je výslovně uvedeno: „Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. Finanční instituce budou na základě navrhovaného zákona zpracovávat údaje prakticky o všech nerezidentech – klientech českých finančních institucí (zejm. údaje vyhledávat ve stávajících evidencích, zjišťovat a shromažďovat je, po stanovenou dobu je uchovávat a oznamovat je orgánům Finanční správy České republiky). Příslušná ustanovení sektorových zákonů upravujících mlčenlivost jsou navrhovaným zákonem prolomena.

Tento zásah do ochrany soukromí a osobních údajů je odůvodněn veřejným zájmem, kterým je boj s daňovými úniky. Pro zajímavost je dobré zmínit, že Úřad pro ochranu osobních údajů již v roce 2012 vydal stanovisko k celé problematice. Návrh zákona je podle důvodové zprávy v souladu s ústavním pořádkem, včetně práva na ochranu soukromí a rovněž v souladu s nálezy Ústavního soudu.

Jaké údaje budou sdělovány

Mezi oběma smluvními zeměmi budou předávány především informace o majetku, o finančních nebo bankovních účtech, cenných papírech, pronájmech nemovitostí, investicích, dále data a místo narození majitele účtu, adresa trvalého bydliště (nebo jiného pobytu) a příslušné daňové identifikační číslo. Pokud bude docházet k finančním transakcím s USA, jsou finanční instituce povinné předávat detailní informace o všech pohybech na účtech. Je nutné si ale uvědomit, že se jedná o iniciativu Spojených států, které přijaly tento zákon s cílem zvýšit federální daňové příjmy a zdaňovat majetek svých občanů žijících kdekoliv na světě. Kdo v tuto chvíli bojuje s daňovými úniky svých občanů je však především americká vláda. A České republice nezbývá nic jiného, než poskytovat USA všechny požadované informace.

Rizika nepřijetí zákona

Pokud by zákon nebyl přijat, potom by české finanční instituce nemohly vyhovět požadavkům FATCA, protože zasílání údajů o klientech třetí straně a plnění dalších požadavků by bylo v rozporu s platnou právní úpravou finančního trhu a ochrany osobních údajů. Finanční instituce by musely uhradit 30% srážkovou daň uvalenou USA na platby pocházející z amerických zdrojů, popř. provedené finančními institucemi z jiných států, které s americkou daňovou správou budou spolupracovat. Finančním institucím by bylo fakticky znemožněno podnikat, resp. investovat v USA a v těch zemích, jejichž finanční instituce by aplikovaly 30% srážkovou daň, a v podstatě by došlo k jejich vyloučení z mezinárodního kapitálového trhu. Jsme svědky toho, jakým způsobem americká administrativa vnucuje svoji politiku ostatním suverénním státům.

Stoupá počet Američanů, kteří se vzdali občanství

Od roku 2008 do loňského roku se 13 krát zvýšil počet amerických občanů, kteří se vzdali občanství, přičemž jedním z důvodů je v posledním roce údajně právě Dohoda FATCA (z 235 na 2999 občanů USA). Až do července 2010 nebylo vzdání se občanství zpoplatněno, následně byl zaveden poplatek 450 dolarů, který se od 12. září 2014 zvýšil až na 2.350 dolarů.

Tagy článku