Prevence kriminality s pomocí map budoucnosti

Prevence kriminality s pomocí map budoucnosti
Autor fotografie: Otevřená společnost, o.s.|Popisek: Mapa kriminality
30 / 11 / 2014, 17:45

30.11.2014 / Mapy budoucnosti jsou moderním nástrojem ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality. Jsou založeny na analýze a predikci kriminality a vycházejí ze zahraničních zkušeností.
Zdroj: Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR
© MVČR, 2014

Meziroční nárůst kriminality v České republice o sedm procent

Ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 vyplývá, že analytická činnost v oblasti prevence kriminality je v současné době podceňována a nejsou dostatečně využívány její přínosy.
Přitom v ČR došlo v roce 2013 k meziročnímu nárůstu nahlášené kriminality o téměř sedm procent, což představuje 20 838 trestných činů navíc oproti předchozímu roku. Největší podíl na spáchaných trestných činech má majetková trestná činnost.
Alarmující je také zvýšení drogové trestné činnosti, a to dokonce o téměř 27 procent meziročně. Z celé řady zahraničních výzkumů vyplývá, že analyticko-prediktivní přístup dokáže velmi účinně kriminalitu snižovat. To si uvědomuje nejen Ministerstvo vnitra jako ústřední orgán státní správy v této oblasti, ale také zástupci Policie ČR.

Strukturální fondy zaplatí srovnávací studii

Ministerstvo vnitra v rámci výzvy B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje projekt Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality.
V něm uplatní moderní přístupy a nástroje strategického řízení a plánování týkající se prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice. Rozpočet projektu činí zhruba 4 miliony korun, 85 procent z toho uhradí strukturální fondy.
„Projekt ‚Mapy budoucnosti‘ je postaven na dvou nosných aktivitách. Tou první je vytvoření mezinárodní srovnávací studie, jejímž cílem je zefektivnění oblasti prevence kriminality na úrovni státní správy a územní samosprávy,“ říká garant projektu JUDr. Michal Barbořík z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Studie popíše přístupy a nástroje v zemích, kde již mají s mapováním, analýzou a predikcí kriminality určité zkušenosti a zaměří se mimo jiné i na legislativní, organizační, technické a finanční podmínky pro zavedení a využívání těchto nástrojů v praxi. Studie zmapuje také zahraniční zkušenosti ve zveřejňování map kriminality.
„Na základě zjištěných znalostí a zkušeností budou zpracována závěrečná doporučení, jak co nejefektivněji postupovat v prevenci kriminality v České republice. Vytvoření mezinárodní srovnávací studie bude probíhat po celou dobu trvání projektu, tedy až do 31. srpna 2015,“ doplňuje garant projektu.

Odborné workshopy představí zahraniční zkušenosti

Druhou zásadní aktivitu projektu představuje uspořádání odborných workshopů. Na nich zkušení zahraniční odborníci zabývající se problematikou mapování, analýz a predikcí kriminality popíší postupy a nástroje, které v praxi využívají a podělí se s účastníky workshopů o své zkušenosti s nimi. Připraví praktické ukázky, modelové příklady a cvičné úlohy pro cílové skupiny účastníků, k nimž patří příslušníci a zaměstnanci Policie ČR a obecních policií, zaměstnanci a politici obcí a zaměstnanci Ministerstva vnitra.
Poznatky z workshopů, včetně poznatků z diskusí nad klíčovými tématy se zástupci cílových skupin, budou promítnuty do závěrů studie a z workshopů budou zpracovány elektronické sborníky příspěvků. Všechny výstupy projektu budou zveřejněny. Je zřejmé, že díky realizaci tohoto projektu dojde i v České republice k zahájení procesů, které povedou v konečném důsledku ke snížení kriminality a tím ke zvýšení pocitu bezpečí občanů ČR. Přímé zahraniční zkušenosti v této oblasti dokládají, že právě na základě analýz a predikcí dochází k poklesu obecné kriminality až o třicet procent.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

V rámci výzvy B6 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1, se v současné době realizuje 31 projektů v celkové hodnotě necelých 342 milionů korun. Projekty jsou zaměřeny na širokou škálu činností systémového charakteru, například na zlepšování řízení lidských zdrojů, na rozvoj vzdělávacích programů či na moderní metody zvyšování výkonnosti úřadů.
Podpořeny budou také analytické, metodické a koordinační činnosti úřadů v rámci různých celorepublikových témat. Aktivity těchto projektů musí být dokončeny do 31. prosince 2015.
V programovém období 2007–2013 Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy OP LZZ a oblast in tervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě IOP podpořilo v souhrnu již 664 projektů, na které půjde přibližně 12 miliard korun ze strukturálních fondů. Kromě dokončení realizace projektů ve vyhlášených výzvách se odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra do konce roku 2014 zaměří na maximální možné využití přidělené alokace a úspěšné zvládnutí letošní certifikace u probíhajících projektů financovaných strukturálními fondy Evropské unie.
Kontakt pro bližší informace:
Odbor strukturálních fondů MV ČR
info@osf-mvcr.cz
www.osf-mvcr.cz

Foto: mapakriminality.cz, Projekt Otevřené společnosti, o.p.s.

 

Tagy článku