Pro stanovení regulované složky ceny energií je kruciální nastavení pravidel cenové regulace

Pro stanovení regulované složky ceny energií je kruciální nastavení pravidel cenové regulace
Autor fotografie: Unsplash
01 / 12 / 2023, 06:00

Pokračujeme v našem seriálu vysvětlujícím cenotvorbu v regulované části cen energií. Dnes to bude o tom, jak regulovanou složku energií ovlivňují nastavené zásady cenové regulace pro páté regulační období.

Pro výpočet regulovaných cen je klíčovým dokumentem materiál s názvem Zásady cenové regulace. Tyto zásady se vytvářejí vždy na celé regulační období, v našem případě jsou aktuální zásady na období 2021-2025.

Regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podléhají subjekty podnikající v energetice, tedy v odvětví s tzv. přirozeným monopolem. Jedná se o subjekty, které mají licenci na činnosti přenos elektřiny, přeprava plynu a distribuce elektřiny a plynu a na činnosti operátora trhu a na činnost obchodu s elektřinou a plynem, kteří jsou dodavateli poslední instance. Fungování těchto činností v dané oblasti je zabezpečeno pouze jediným subjektem, protože budování paralelní infrastruktury není ekonomicky efektivní. Aby nemohlo docházet k tomu, že by subjekty s monopolním postavením nekontrolovatelně určovaly svým zákazníkům ceny, jsou ceny za jimi vykonávané činnosti regulovány.

Zásady cenové regulace tedy stanoví postupy regulace cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu. Energetický regulační úřad zpracovává zásady cenové regulace vždy pro každé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní prostředí v odvětví elektroenergetiky a plynárenství a umožnil, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti. 

Povinnost zpracovat pro regulační období zásady cenové regulace ukládá Energetickému regulačnímu úřadu energetický zákon. Při stanovování cen musí Energetický regulační úřad postupovat tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí.

Zásady popisují nastavení výchozích hodnot regulačního vzorce pro konkrétní regulační období a způsob jejich vývoje v průběhu regulačního období. Zásady dále obsahují zdůvodnění zvolených postupů regulace.

Základní vzorec pro výpočet regulovaných cen tedy zní: Povolené výnosy = Náklady + Odpisy + Zisk + Faktor trhu.

Velice zjednodušeně se dá říci, že povolené výnosy jsou součtem nákladů, odpisů, povoleného zisku, který je součinem RAB (hodnoty majetku, který vstupuje do regulace) a WACC, což je v podstatě cena kapitálu. Každá ze zbývajících složek pak tvoří zhruba třetinu povolených výnosů. Poslední položku regulačního vzorce tvoří tzv. faktoru trhu, který se téměř nepoužívá a pokud ano, pak má minimální vliv.

Celý postup stanovení povolených výnosů je velice komplikovaný a obsahuje řadu dílčích vzorců, a proto výše uvedené zjednodušení chápejte jako snahu co nejjednodušeji přiblížit základní regulační vzorec. Právě dílčí vzorce mohou celou regulaci nepříjemně zneprůhlednit, zejména pokud chceme něco vypíchnout nebo zakrýt.

Náklady vykazují regulované společnosti ve výkazech, které mají povinnost předkládat ERÚ, přičemž regulátor by je měl zkontrolovat z hlediska oprávněnosti jejich vynaložení a následně ty uznané zohlednit ve vzorci vstupujícím do výpočtu regulované ceny.

Odpisy, resp. jejich výše, je závislá na hodnotě aktiv, které společnost využívá pro přepravu, přenos nebo distribuci energie. Veškeré změny v hodnotě majetku, tedy úbytky vyřazeného majetku nebo přírůstky (nové investice) se zohledňují v odpisech. Regulátor také zavedl tzv. fond obnovy a rozvoje, ve které vyhodnocuje, zda poskytnuté odpisy na plánované investice byly nebo nebyly proinvestovány a případný rozdíl na konci regulačního období zohlední také.

Zisk se stanovuje pomocí vzorce RAB x WACC – tedy regulované báze aktiv a ceny kapitálu, součin těchto hodnot pak tvoří zmíněný zisk.

Největší bitva při stanovování Zásad na regulační období se vždy odehrává ohledně hodnoty WACC. Zde zásadně platí, že čím vyšší hodnotu obhájí regulované subjekty, tím vyšší je zpravidla jejich zisk, ale samozřejmě záleží i na výši regulované báze aktiv.

Pro regulační období 2021-2025 sice ERÚ hodnotu WACC snížil (nutno dodat, že jen minimálně, téměř kosmeticky) a na druhé straně zvýšil hodnotu regulované báze aktiv. Odborná veřejnost si tuto větičku umí přeložit – na jedné straně snížím a na druhé výrazně přidám a dostanu v lepším případě stejnou hodnotu zisku, v horším vyšší hodnotu zisku než v minulém regulačním období. Prostě jde o hru čísel, která v konečném důsledku ze spotřebitelovy peněženky vytáhne víc peněz.

Je tedy zřejmé, že pro stanovení výše regulované složky ceny je naprosto kruciální správné nastavení pravidel cenové regulace, neboť Energetický regulační úřad je jimi pro vyhlášené období vázán, protože by jinak byla porušena transparentnost výkonu jeho činnosti. Pokud jsou Zásady cenové regulace nastaveny v neprospěch spotřebitelů, pak regulátor (ERÚ) zcela selhal. Pokud nekontroluje údaje z výkazů také selhal.

V další části našeho seriálu se podíváme na to, jaké podivnosti předcházely přípravě Zásad cenové regulace pro stávající období.

Autor: Anna Binderová (Anna Binderová, dlouholetá spolupracovnice tuzemských i zahraničních energetických společností, členka Institutu pro energetiku, externě spolupracuje s redakcí Security magazínu a zaměřuje se zejména na témata energetiky, ekonomiky a národního hospodářství)

Tagy článku