Soudní poplatky aneb musím vždy zaplatit, chci-li se domoci spravedlnosti?

Soudní poplatky aneb musím vždy zaplatit, chci-li se domoci spravedlnosti?
23 / 05 / 2018, 17:00

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s problematikou některých aspektů osvobození od soudního poplatku.

Soudní řízení je obvykle z pohledu žalobce zatíženo zaplacením soudního poplatku. Existuje však možnost, kdy Vám soud hrazení soudního poplatku sníží či zcela promine.

Porušením práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je postup obecných soudů, které při rozhodování o osvobození od soudního poplatku nevychází z aktuálních, nýbrž z minulých nebo hypotetických budoucích majetkových poměrů žadatele; stejně toto právo porušuje požadavek na zaplacení soudního poplatku za řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí, které nepřiznává účastníkovi osvobození od soudního poplatku.

psali jsme: Ta větev půjde pryč, sousede. Jaké jsou nejdůležitější aspekty sousedských práv?

Účastník řízení, tj. žalobce může soud požádat o osvobození od soudního poplatku. Pokud soud shledá, že u žadatele jsou dány zvlášť závažné důvody, které by vedly k osvobození od soudního poplatku, žadateli hrazení soudního poplatku promine či sníží.

Rozhodující skutečností vedoucí k osvobození či snížení soudního poplatku jsou majetkové poměry žadatele.

Ústavní soud se k rozhodnutím soudů o osvobození od placení soudních poplatků opakovaně vyjádřil tak, že zpravidla nemohou být předmětem ústavní ochrany, neboť samotný spor o osvobození od soudních poplatků, i když se jeho výsledek může dotknout některého z účastníků řízení, nedosahuje intenzity opodstatňující porušení základních práv a svobod. Rozhodnutí o splnění zákonem stanovených podmínek pro takové osvobození spadá zásadně do rozhodovací sféry obecných soudů, přičemž Ústavnímu soudu nepřísluší jejich závěry ohledně důvodnosti uplatněného nároku, k nimž tyto soudy dospěly ze skutkových tvrzení předložených stěžovatelem, přehodnocovat.

Pro rozhodování soudů o osvobození od soudního poplatku jsou rozhodné majetkové poměry v době, kdy má soudní poplatek být uhrazen. Z hlediska práva na přístup k soudu nelze přihlížet k minulým příjmům či k hypotetickým budoucím příjmům žadatele. Posuzují-li soudy při rozhodování o osvobození od soudního poplatku vedle aktuálních majetkových poměrů též poměry minulé či hypotetické poměry budoucí, uplatňují tím kritéria neobsažená v § 138 o. s. ř. a porušují tak zákaz svévole a libovůle podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

psali jsme: Jak je to s vyživovací povinností a dohodou rodičů dítěte o výživném?

Tedy z výše uvedeného vyplývá, že žádáte-li soud o osvobození od soudního poplatku, rozhodující skutečností, zda jej Vám soud promine či nikoliv, jsou Vaše aktuální majetkové poměry, nikoliv např. to., že jste v minulosti nabyli majetek či jej např. v blízké době získáte.

Ve všech výše uvedených oblastech je naše advokátní kancelář připravena Vám poskytnout právní pomoc.

 

Mgr. Zbyněk Kašpárek, advokát

Advokátní kancelář Kašpárek

Krakovská 22, 110 00, Praha 1

www.akkasparek.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.