Společné prohlášení LEX a ISVHČR – o vládním nařízení a o malé novele

Společné prohlášení LEX a ISVHČR – o vládním nařízení a o malé novele
07 / 09 / 2018, 14:00

Připravené nařízení vlády, které by mělo implementovat vybrané prvky kritizované a obšírně diskutované evropské směrnice o zbraních, a které se týká expanzních zbraní užívaných mj. a především kluby vojenské historie, má svůj kontext. Jakkoli na první pohled působí jako drakonické a zbytečné zpřísnění podmínek držení takových zbraní, což skutečně je a bude mít, pokud se nic nezmění, dopady na oblast rekonstrukcí historických bitev 20. století, je současně pokusem o zaštítění alespoň stávajících držitelů zbraní proti opatření, které pravděpodobně v Bruselu chystají, a kterého se záhy dočkáme. Vzhledem k reakci veřejnosti na návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní se domníváme, že je záhodno objasnit některé skrytější technické detaily této legislativy.

Prvním, nepříliš skrytým, detailem je tvrzení, že vláda není oprávněna takové nařízení vydat. Již při zběžném pohledu do zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, zjistíme, že obsahuje § 79 - zmocňovací ustanovení, ve kterém jsou tato oprávnění obsažena.

Druhým, již poněkud zákeřnějším detailem, je rozdělení expanzních zbraní v našem zákoně podle konstrukce. Současný zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, rozděluje expanzní zbraně na dvě skupiny: odpovídající dovolenému výrobnímu provedení, které patří do kat. D (§ 7f), a neodpovídající dovolenému výrobnímu provedení, které patří do kat. A (§ 4a, odst. 5). Podobu dovoleného výrobního provedení v současnosti určuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb. Evropská směrnice č. 853/2017, o nabývání a držení zbraní, však stanoví, že do 14. září 2018 má dovolené výrobní provedení expanzních zbraní stanovit Evropská komise prováděcím předpisem.

Psali jsme: Zbraňová směrnice – vláda nařízením omezí vojensko-historické rekonstrukce. Parlamentu se ptát nepotřebuje

Tímto prováděcím předpisem může být směrnice (EU) nebo nařízení (EU) – podle našich informací ještě ani sama Komise neví, kterou formu použije. Směrnice je závazná pouze pro státy - pro občany není závazná, dokud ji členský stát neimplementuje do svého práva. Oproti tomu nařízení (EU) je přímo účinné a právně závazné pro stát i jeho složky (tedy včetně policie) i občany bez nutnosti implementace. Poněkud zjednodušeně řečeno, nařízení (EU) se stává platným právem ve chvíli, kdy ho Komise vydá. Je přitom téměř jisté, že technické požadavky v něm obsažené se budou od dosavadních značně lišit.

Tedy přístup „nepřijmeme nic a necháme si náš dobrý a vyvážený zákon o zbraních,“ může vést k tomu, že v České republice najednou nebudou téměř žádné expanzní zbraně odpovídat dovolenému výrobnímu provedení, a tudíž budou podle našeho současného zákona spadat do kategorie A, tj. do zbraní zakázaných. A to všechny, včetně těch, které už občané mají.

Předpokládáme, že první, co vás teď napadlo, je „no tak prostě neposlechneme“. Problém je ovšem v tom, že policie musí jednat v souladu s platným právem, což pro vlastníky těchto zbraní představuje riziko trestně-správního a v krajním případě i trestního postihu. Držitelům ZP tak minimálně hrozí ztráta spolehlivosti a těm, kteří uvažují o získání ZP, nesplnění podmínky spolehlivosti v budoucnu. Aby se tomu předešlo, je třeba platné právo změnit - což je právě cílem předmětného návrhu nařízení vlády.

Psali jsme: Směrnice o zbraních a vojenská historie: aktuální situace

Jsme přesvědčeni, že teď je už zřejmé, že přináší-li tento návrh nařízení vlády některým skupinám legálních držitelů zbraní problémy, řešením není tento návrh odmítnout, ale změnit, neboť návrh nařízení vlády je ve skutečnosti jakýmsi nárazníkem, chránícím práva legálních držitelů zbraní před automatickou implementací „natvrdo“. V tomto smyslu jsou také koncipovány připomínky našich organizací. Stěžejní připomínkou z naší strany je návrh týkající se výroby expanzních zbraní. Akustické zbraně používané při rekonstrukcích se dnes často vyrábějí s použitím dílů ostrých zbraní, jak kvůli zachování autentického vzhledu, tak kvůli snížení nákladů. Tyto díly musí být samozřejmě nevratně upraveny tak, aby je nebylo možno použít v ostrých zbraních. Návrh vládního nařízení by toto znemožnil tím, že navrhuje zakázat při výrobě akustických zbraní díly z ostrých zbraní. My navrhujeme formulaci změnit tak, že by bylo zakázáno při výrobě používat díly, které lze upravit pro použití v ostrých zbraních, čímž by vlastně byl zachován současný stav, který nám vyhovuje a přitom zaručuje, že expanzní zbraně nejdou nelegálně předělat na ostré.

Další problematickou částí legislativy je tzv. "mininovela" či "implementační novela" zákona o zbraních, která byla na konci prázdnin zařazena na jednání Sněmovny. Tato novela je napsána tak, aby do českého právního řádu zavedla jen ty části evropské směrnice o zbraních, které jsou povinné. I ty bohužel představují poměrně značný zásah do práv českých občanů, kteří legální zbraně mají nebo si je chtějí pořídit. Sněmovna může tuto novelu buď znovu vyřadit z programu jednání, jako to učinila již v únoru, nebo projednat v prvním čtení a přidělit výborům ke zpracování.

V Praze dne 6. září 2018

Tagy článku