Svatý Václav - symbol české státnosti a křesťanské Evropy

Svatý Václav - symbol české státnosti a křesťanské Evropy
Autor fotografie: Wikimedia/polyparadigm|Popisek: Socha sv. Václava na Václavském náměstí od Josefa Václava Myslbeka
28 / 09 / 2015, 13:00

Dnes si připomínáme Den české státnosti spojený s prvním českým světcem svatým Václavem.

Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve.

Svatý Václav, třetí přemyslovský kníže, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel svého knížectví. Panoval pravděpodobně v letech 925 - 935 a byl vnukem prvního doloženého Přemyslovce Bořivoje a svaté Ludmily, která jej vychovávala. Vedle Cyrila a Metoděje a svatého Prokopa patří mezi nejvýznamnější šiřitele křesťanství v českých zemích. Podle pověsti to byl právě on, kdo v zemi také zavedl tradici pěstování vína. Často ohrožovaná území chránil tak, že císaři Svaté říše římské Jindřichu Ptáčníkovi platil tribut pacis, daň za mír, která se rovnala pěti stům hřiven stříbra a sto dvaceti volům. Za to si vysloužil kritiku svého mladšího bratra Boleslava, který no nechal zavraždit ve svém sídle ve (Staré) Boleslavi, v pondělí 28. září zřejmě roku 935. Bratr Boleslav následně převzal vládu nad knížectvím. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost a posmrtné zázraky.  

Svatý Václav je prvním českým světcem, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem Čech a Moravy. Je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy.

Obsahem Svatováclavského chorálu, jehož kořeny sahají patrně až do 12. století, je prostá modlitba k patronovi české země:

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti nám i budoucím, svatý Václave, Kriste eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné,
zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison.

Podle legend byly jeho přednostmi: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou babičku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Jako kníže byl výborný jezdec na koni.

V 19. století byl kult sv. Václava nosným tématem českého národního obrození. Nejvýznamnější ze soch, jimiž vyvrcholilo toto období, je Myslbekova jezdecká socha sv. Václava mezi svatými Vojtěchem, Prokopem, Ludmilou a Anežkou, odhalená na Václavském náměstí v Praze roku 1913. 

Foto: polyparadigmSocha sv. Václava na Václavském náměstí od Josefa Václava Myslbeka.

Zdroj: Wikipedia, Česká televize

 

Tagy článku