Vláda zavede evropskou směrnici omezující majitele zbraní

Vláda zavede evropskou směrnici omezující majitele zbraní
Autor fotografie: Security magazín|Popisek: Jak dlouho bude možné pořídit si tolik nábojů?
09 / 02 / 2018, 09:00

Vláda na svém jednání tento týden projednala implementaci evropské směrnice omezující majitele zbraní. Ministerstvo vnitra je vázáno zářijovým termínem pro začlenění parametrů směrnice. Vzhledem k dobře propracovanému zákonu o zbraních a střelivu byla přijata novela v minimálním rozsahu.

Novelizace zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie dosti komplikovaná a nepříliš vhodná, avšak vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci jediná stihnutelná. Výsledkem přijetí návrhu zákona bude na jedné straně zajištění důsledné implementace revidované směrnice, a tedy splnění transpoziční povinnosti České republiky, na straně druhé ovšem nevyhnutelně nekoherentní a díky tomu i nepřehledný tuzemský právní předpis. Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí srozumitelnost, jednoznačnost a celkovou modernizaci vnitrostátní právní úpravy s odpovídající úrovní právní jistoty, jak uvádí předkládaná důvodová zpráva.

Psali jsme: Nedomyšlený návrh evropské směrnice o zbraních

Ve vládní zprávě je konkrétně uvedeno, že pokud jde o rozsah dopadů směrnice v případě České republiky, lze pouze značně obecně odhadovat, že tyto dopady zahrnou řádově desetitisíce kusů samonabíjecích zbraní doposud spadajících mezi zbraně kategorie B a další blíže neurčitelný počet zbraní doposud považovaných za zbraně kategorie D. Problematičnost odhadu konkrétního počtu takto dotčených zbraní, resp. jejich držitelů vyplývá z faktu, že směrnice zejména pokud jde o kategorie zbraní A7 a A8 vychází z takových charakteristik zbraní, které nejsou v současné době evidované a navíc je lze v čase snadno měnit, například výměna zásobníku. Další dopady aktuálního návrhu nelze kvantifikovat též z důvodu, že zatím nelze předvídat, jaký bude obsah některých prováděcích aktů, které musí Komise k provedení revidované směrnice teprve přijmout. Například v případě expanzních zbraní lze předpokládat nezanedbatelný dopad této budoucí přímo použitelné právní úpravy např. i na oblast myslivosti, kde jsou poplašné zbraně standardně využívány k výcviku loveckých psů. Pouze v tomto ohledu se pak může jednat až o cca 10 tisíc kusů expanzních zbraní. Určité náklady pro všechny držitele zbrojních průkazů bude znamenat též zkrácení doby platnosti zbrojního průkazu na polovinu, a to i přes současné snížení příslušných správních poplatků.

Důvodem zavedení směrnice omezující majitele zbraní vychází z předpokladu, že dojde k omezení zneužití zbraní ze strany teroristů. Odpůrci zavedení směrnice namítají, že teroristé při svých akcích nepoužívali legálně držené zbraně. V poslední době však teroristé útočí i automobily. O omezení používání automobilů však Evropská komise zatím neuvažuje.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence  - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.