Úředníci Evropské komise nepřijatelně ovlivňují hlasování států EU za zákaz olova. Existuje důkaz, že úřední materiály jim připravují lobbisté z ekologické neziskovky

Úředníci Evropské komise nepřijatelně ovlivňují hlasování států EU za zákaz olova. Existuje důkaz, že úřední materiály jim připravují lobbisté z ekologické neziskovky
Autor fotografie: pixabay.com
05 / 05 / 2020, 09:00

Evropská komise (DG ENV) má napřímo lobbovat experty členských států NADEG, aby ovlivnila hlasování zástupců členských států EU ve výboru REACH. Vše souvisí se snahou ovlivnit návrh EK na zákaz olova na mokřadech.

Evropská komise (DG ENV) v úředním dokumentu (v příloze) napřímo lobbuje experty členských států EU - členy NADEG (výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a směrnice EU stanovištích, který se bude konat ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve výboru REACH (tj. Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek pod DG ENVI resp. DG GROW) "k zajištění pozitivního hlasování pro návrh Evropské komise" na zákaz olova na mokřadech. Znění v originálním přiloženém dokumentu je doslovně "... and to ensure a positive vote on the draft Commission Regulation".

"Souzníme se stížností Evropské komisi zdroj 1) , kterou včera zaslal Europoslanec Tomáš Zdechovský k rukám eurokomisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse a komisaře pro vnitřní trh  Thierry Bretona.  Jsme přesvědčení, že se jedná o zcela nepřijatelný úřední postup Evropské komise, aby neodborně politicky lobovala za hlasování v členských státech EU, když diskuze nejde směrem, který by si Komise přála. Konkrétně EK vyzývá národní experty skupiny NADEG, aby působili na jinou (citlivou) složku, která spadá do kompetence výboru REACH. Je zjevné, že toto je v rozporu s kodexem chování, který Komise přijala, a porušení úředních postupů EU a zásad transparentnosti, neutrality, nezávislosti a odbornosti. Je pro nás nepochopitelné, jak může DG ENV se společnou kompetencí pro soubor podle nařízení REACH (s DG GROW) lobovat jinou skupinu odborníku EK, aby její členové ovlivnili stanovisko členů jiného výboru," uvádí Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty, která sdružuje 60 tisíc českých myslivců.

Dle zásad řádného legislativního procesu Evropské unie představitelé Evropské komise nesmějí lobovat představitele členských států1zdroj  2). Navíc podle článku 133 nařízení REACH, rozhodnutí přijímá výhradně výbor REACH.

Výbor REACH již dvakrát odmítnul návrhy EK na zákaz olova na mokřadech a žádá jejich přepracování. To je zejména proto, že současný návrh Komise ignoruje stanovisko agentury ECHA a zavádí ochranná pásma kolem mokřad (ECHA nedoporučila), krátké přechodné období (dokonce kratší než to, které Agentura doporučovala), vágní zákaz držení olověného střeliva, které automaticky kriminalizuje myslivce a střelce, a také velmi široká definice mokřadů, která je pro účely tohoto nařízení příliš složitá pro to, aby ji mohli občané a policisté v terénu realizovat. Např. i kaluž po dešti o velikosti 1 m2 bude považována za mokřad podle Ramsarské definice mokřadů, která je využita v návrhu nařízení. Komise ve svém návrhu tytu problematiku zcela ignorovala. Odmítavé stanovisko k zákazu olova přijala i Sněmovna parlamentu ČR.

"Je skandální, že autory oficiálního úředního dokumentu Evropské komise DG ENV NADEG je globální lobbistická organizace Birdlife International. Takový postup a počínání úředníků expertní skupiny Evropské komise je v zásadní rozporu s principy transparentnosti, nezávislosti a nepodjatosti Evropské komise. Není přece možné, aby podklady pro jednání složek Evropské komise a expertů členských států EU s dopadem na stovky milionů občanů EU, připravovaly netransparentně nějaké nevládní lobbistické organizace místo nezávislých a neutrálních úředníků," uzavřel Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.

 

1.Stížnost Europoslance Tomášem Zdechovského na postup Evropské komise  www.zdechovsky.eu/aktuality/podali-jsme-stiznost-na-komisi-ve-veci-regulace-oloveneho-streliva

2.//eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=EN (Preambule - 2, článek 2 odstavec 5).

 

Příloha 2) Screenshot oficiálního dokumentu NADEG, ve kterém je vidět, že skutečným autorem nejsou nezávislí úředníci EK, ale globální neziskovka Birdlife

příloha

Screenshot téhož dokumentu, ve kterém je vidět, že úředník EK Notaro Nicola (dle dostupných informací vedoucí oddělení ochrany přírody EK DG ENVI) pouze naposledy nahrál dokument předem připravený globální neziskovkou Birdlife

příloha 2

Příloha 3) Stručný právní rozbor postupu EK DG ENV:

  • DG ENV (Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí) se dopouští pochybení tím, že se snaží ovlivnit politický proces podle nařízení REACH, protože působnost NADEC je čistě technická. Toto je velmi nestandardní.
  • Na rozdíl od důsledného opětovného potvrzení zásady delegování pravomocí Evropského soudního dvora bylo pozvání DG ENV politické - nikoli technické - povahy. Namísto lobování zástupců NADEG, aby ve Výboru EU pro REACH prosazovali kladné stanovisko k návrhu EK na omezení olověného střeliva na mokřadech mokřadů, mělo DG ENV pouze oznámit další krok postupu nebo nadcházející vývoj.
  • Zadruhé, uvedená výzva je mimo předmět poslání NADEG (tj. Provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích) a její zvláštní mandát.
  • Zatřetí, zásady řádné správy vyžadují, aby orgány EU nejen přijímaly nestranná a objektivní rozhodnutí, ale aby byly během postupu vedoucího k přijetí rozhodnutí vnímány jako nestranné. Instituce EU a jejich zaměstnanci se musí navíc vyhnout jakýmkoliv krokům, které by mohly vést ke zpochybnění jejich nestrannosti.
  • S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že vyvstávají vážné pochybnosti, že instituce vyvolává dojem, že již dospěla k závěru, pokud jde o věc, která je v procesu u jiného výboru. Tím pádem toto postrádá výhodu spravedlivého a férového postupu. 

Příloha 4) Přijaté usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 24. 9. 2019 ohledně olova.

Poslanecká sněmovna:

I. i nadále o d m í t á, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky;

II. v y z ý v á Evropskou komisi, aby při zpracování a předkládání jakékoliv unijní legislativy důsledně dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU a nezneužívala své právo vydávat prováděcí předpisy s tzv. přímou účinností a tím ztěžovala řádné a plnohodnotné projednávání návrhu v ostatních volených orgánech EU;

III. v y z ý v á všechny orgány EU, aby při zpracování a schvalování jakékoliv unijní legislativy důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU;

IV. v y z ý v á vládu, aby v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní, byla aktivní ve vyjednání s dalšími členy EU a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů;

V. p o v ě ř u j e předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů EU a parlamentů členských států Evropské unie.

 

 

 

Tagy článku