IS nutí syrské křesťany podepsat potupné smlouvy: "Jste druhořadí občané, nesmíte se veřejně modlit, nesmíte se bránit. Tak to stojí v Koránu!"

IS nutí syrské křesťany podepsat potupné smlouvy: &quote;Jste druhořadí občané, nesmíte se veřejně modlit, nesmíte se bránit. Tak to stojí v Koránu!&quote;
07 / 09 / 2015, 12:00

Jak vypadá život křesťanských Syřanů na územích ovládaných islámskými radikály? Islámisté využili Koránu. Čeká podobný osud křesťanskou Evropu? Budeme označeni za druhořadé, za "dhimmi"?

Teroristická skupina islámský stát přinutila všechny křesťanské muže platit daň podle práva šaría pod názvem džizja a současně přinutila křesťany podepsat dlouhý seznam omezení.  Informaci zveřejnil server theblaze.com.

Džizja je daň z hlavy v islámských zemích vybíraná od nemuslimského obyvatelstva. Musel ji platit každý nemuslimský dospělý muž, žijící na území, které se dostalo pod nadvládu muslimů. Má oporu v samotném Koránu (9:29). Zdroj: Wikipedia.cz

"Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi." (Zdroj: koranoislamu.cz)

V Koránu je mimochodem uvedena také súra 9:30, která zní (zdroj: koranoislamu.cz):

A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!

Kromě daně, která se odvíjí podle výše příjmu konkrétního křesťana, nutí džihádisté křesťany, aby podepsali "smlouvu" se závazkem, který omezí zásadním způsobem jejich víru i možnost sebeobrany, například nesmí vlastnit jakékoliv zbraně, nesmí stavět kostely, vystavovat náboženské symboly - především kříže, nesmí konat veřejné bohoslužby ani používat zvony v kostelech. 

Fotografie na serveru memrijttm.org zobrazují desítky lidí shromážděných při podpisu "smlouvy" ve městě Karyatayn ve střední Sýrii, které kdysi obývala populace tisíců křesťanů. Věřící sedí v místním divadle a čekají, až na ně přijde řada, aby připojili povinně svůj podpis pod islámistický pamflet. 

Podpisem smlouvy se křesťané automaticky stávají občany druhořadé kategorie ve své vlastní zemi, a jsou označeni pojmem dhimmi. (Poznámka redakce: Pokud vám to připomíná tzv. norimberské zákony, kterými byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu ve 30. a 40. letech minulého století, nejste daleko od pravdy.)

Dhimmi je islámský pojem pro věřící nemuslimy (tradičně zejména "lid knihy", tedy křesťany a židy) žijících v převážně muslimských zemích. Dle tradičního práva jsou dhimmi občané „svobodní“ s omezenými pravomocemi. V minulosti byla těmto lidem, kteří chtějí žít dobrovolně ve většině islámských zemích uložena například povinná částka státu tzv.: "džizja" (kdo na tento poplatek však neměl a byl chudý, čerpal ze státních výhod a podpory sousedních spoluobčanů), nemožností stavění nových modliteben (kostelů, synagog) (ty původní však na území zůstaly a do praktiktování náboženství stát nemluvil), systém devširme, atd.

Ve většině moderních islámských zemích jsou náboženské menšiny oficiálně rovnoprávné (žijí vedle sebe na jednom území); faktická rovnoprávnost je však mnohdy sporná (díky jedincům, kteří nerespektují a nepraktikují tvrdé správné zásady své víry, ať je to z řad muslimů nebo ostatních). Vyskytuje se i pojem dhimizace (nebo dhimmizace) jako proces směřující k podmanění státu nebo obyvatelstva muslimy na úroveň dhimmi. (Zdroj: Wikipedia.cz)

Přísná omezení ze strany džihádistů vůči syrským křesťanům mají podle islámistických fanatiků pomoci prosazovat "úctu k islámu." Ve smlouvě je uvedeno "Musíte respektovat muslimy, a ne kritizovat jejich náboženství." Výměnou za podpis "smlouvy" a platbu daní se islámský stát zavazuje k ochraně jejich majetku a slibuje, že je nebude nutit konvertovat k islámu. 

Ve smlouvě, zveřejněné serverem MEMRI je uvedeno:  

1. Křesťané nesmí stavět kostely, kláštery, nebo poustevny ve městech nebo v okolních oblastech.

2. Křesťané mají zakázáno zobrazovat kříže nebo křesťanské knihy na ulicích nebo na muslimských trzích, a nesmí při modlitbách používat zesilovače 

3. Křesťané nesmí hlasitě recitovat svoje náboženské knihy a nesmí používat kostelní zvony tak, aby je slyšeli muslimové; modlitby mohou být předčítány pouze uvnitř kostelů.

4. Křesťanům je zakázáno jakýmkoliv způsobem útočit proti ISIS nebo například poskytovat útočiště špiónům a lidem nepřátelským ISIS. Pokud získají informace o nějakém spiknutí proti muslimům, jsou povinni to nahlásit.

5. Křesťané nesmí vykonávat svoje náboženské obřady na veřejnosti.

6. Křesťané musí respektovat muslimy, a nesmí kritizovat jejich náboženství.

7. Bohatí křesťané jsou povinni zaplatit roční džizju čtyř zlatých dinárů; křesťané ze střední třídy musí zaplatit dva zlaté dináry, a chudí křesťané musí zaplatit jeden dinár. Křesťané jsou povinni zveřejnit své příjmy, a mohou rozdělit džizju do dvou plateb.

8. Křesťané nesmějí vlastnit zbraně.

9. Křesťané nesmějí provozovat obchodní činnosti zahrnující chov prasat nebo výrobu alkoholu s muslimy nebo na muslimských trzích, a nesmí pít alkohol na veřejnosti.

10. Křesťané smí udržovat vlastní hřbitovy.

11. Křesťané musí dodržovat kodex odívání a obchodu podle pokynů ISIS.

 

Tagy článku