Výhody franchisového podnikáni oproti budování vlastní firmy

Výhody franchisového podnikáni oproti budování vlastní firmy
Autor fotografie: pixabay.com
08 / 04 / 2019, 07:30

Franchising je dynamicky se rozvíjejícím způsobem podnikání, který přináší nesporné výhody jak pro podnikatele, tak pro celou společnost. Zároveň je zde, jako všude, potřeba dát si pozor na různá úskalí a možná rizika. Franchisové systémy budují zpravidla výrobci, obchodní společnosti, sdružení prodejců, ale také progresivní podnikatelé v obchodu, gastronomii a službách. Franchisor soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze svého produktu a ze svých služeb vyvinul úspěšný produkt: úspěšnou obchodní koncepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává, dosáhne rychleji a efektivněji svého cíle a přinese mu to další výhody. Přínosy má však franchising také pro samotné franchisanty, jedná se především o ulehčení startu podnikání. Jaké jsou tedy hlavní výhody?

1. Vyvážená cesta k ekonomickému úspěchu

Franchisant může rychleji a s větší jistotou dosáhnout ekonomického úspěchu, a to díky užitku ze zkušeností, které získal od franchisora.

2. Připojení se k úspěšnému systému a ověřené koncepci

Díky odzkoušené koncepci a využíváním společné značky franchisové systémy vystupují s určitou, předem danou tržní silou. Franchisant se tak vyhýbá velkému množství překážek a omylů. Také se stává rychle známým.

3. Každý si může najít obor podnikání

Ve většině případů si zájemci mohou najít obor, ve kterém mají třeba jen minimální nebo žádnou praxi. Na začátku bývají franchisanti vždy důkladně proškolováni, takže dosahují schopnosti samostatně řídit podnik. Pro všechny zájemce o franchisové podnikání se nabízí mnoho obchodních a podnikatelských možností.

4. Franchisanti i jejich zaměstnanci si zvyšují kvalifikaci sofistikovanými školícími programy

Neustálá podpora a pomoc franchisora je ve franchisových systémech standardem a naprostou samozřejmostí. K zvláštním službám ze strany franchisora patří silná podpora franchisové centrály. Franchisant může téměř ve všech oblastech počítat s širokou podporou centrály. Jako odměnu za tyto služby platí franchisant průběžné franchisové poplatky, někdy taky nazývané licenční poplatky nebo royalties.

5. Příslušnost k franchisovému konceptu se vyplatí

Franchising umožňuje výměnu myšlenek a zkušeností. Na rozdíl od podnikatele, který podniká samostatně a ostatní z oboru se na něj dívají jako na konkurenta, franchisanté mají užitek z toho, že jsou všichni na „stejné lodi“ a je pro ně výhodné si pomáhat. Jednou ze zásad franchisingu stanovuje pro určitý region určitý počet poboček, aby nedocházelo ke konkurenci ve vlastní síti.

6. Společný reklamní a marketingový fond

Společný reklamní a marketingový fond umožňuje vytvářet centrální reklamu s velkou účinností. Franchisové systémy jsou postaveny na růstu a fungují nadregionálně. Rozsáhlé reklamní kampaně jsou tedy účelné. Protože všichni franchisoví partneři jsou zavázáni k příspěvku na náklady propagace, mohou být s úspěchem financovány i dražší a velkorysejší propagační akce. To přináší zpravidla i vyšší účinnost reklamy.

Základním principem franchisingu je společná síla. Když mají všichni stejný zájem, odpadají myšlenky na vzájemnou konkurenci, což podporuje rozvoj celého systému.

Mezi další výhody pak patří:

 • Blízkost k zákazníkům

      Franchisor má přes své samostatné partnery -  franchisanty dobré napojení na zákazníky a je o přáních zákazníků neustále informován.

 • Rychlost reagování a schopnost se přizpůsobit s využitím dobrého informačního systému

Ve srovnání s centrálně řízenou sítí může dobrý a aktivní franchisant pružněji a rychleji reagovat na potřeby konečných spotřebitelů.

 • Budování pozice značky: potenciál stát se všeobecně známou značkou díky jednotnému vystupování

Důležitou vlastností franchisingu je jednotná vizáž obchodních míst (Corporate Design), jakož i jednotný vzor chování personálu prodejny či provozovny (Corporate Behaviour). Touto cestou je zákazníkovi zprostředkován jednotný a standardizovaný vzhled, který se dobře pamatuje a franchisovému řetězci je dán určitý profil a podoba.

 • Franchisový systém dává výhodu velkého podniku a zároveň zachovává výhody podniku malého co do blízkosti a přístupnosti zákazníkům a pružnosti reakce na všechny změny

Jasná struktura systému umožňuje poskytovat nadprůměrnou kvalitu prodeje a služeb. Aby bylo možno nastavit měřítka kvality, jsou ve franchisových systémech standardizovány všechny normy, hodnoty, postupy a jednání. Tato pravidla bývají ve většině podnikatelských subjektech známa, ale nejsou jednotlivě popsány. Přehlednost vyplývající z popsání těchto postupů ulehčuje franchisovým podnikům rychle odkrývat chyby v systému, nacházet úspory a vylepšení a provádět změny.

 • Silná pozice v konkurenčním boji díky globálnímu a nadregionálnímu působení franchisových systémů

Jednotná prezentace systému a zpětná vazba franchisat - franchisor mají velkou výhodu a tou je nadregionální působnost franchisového konceptu. Tu umožnuje jednotná marketingová a reklamní koncepce díky zřízení společného reklamního a marketingového fondu celého franchisového konceptu. Do tohoto fondu přispívají všichni franchisoví příjemci určité procento z obratu. Tento postup umožňuje zefektivnit marketingovou a reklamní politiku.

 • Finanční podíl a spoluúčast franchisantů umožňuje rychlejší expanzi celého systému

Pobočkový systém lze vybudovat jen se značnými investicemi a velkými mzdovými náklady. Při využití metody franchisingu jsou tyto náklady podstatně nižší, protože franchisant přednostně investuje do vlastního podniku a pouze vstupním a průběžným poplatkem se podílí na spolufinancování franchisové centrály. Výše poplatků bývá zpravidla odvozena od rozsahu služeb, které franchisová centrála poskytuje a od úrovně franchisového konceptu.

 • Motivovaný partner – franchisant – bývá zárukou dynamického rozvoje franchisového konceptu

Největší výhodou franchisanta je jeho podnikatelská motivace. Jako samostatný podnikatel – franchisant -  je silně motivován ve srovnání s ředitelem nebo vedoucím pobočky – zaměstnancem. Současně franchisant reaguje jako indikátor vývoje a změn v místním podnikatelském prostředí. Je schopen ihned zpozorovat změny a může rozhodujícím způsobem přispět k pozitivnímu rozvoji franchisového systému.

Franchising umožňuje silné postavení na trhu, které je důležité pro přežití v konkurenčním prostředí.

 • Výhody franchisingu pro hospodářství a společnost

Ve franchisovém systému každý zúčastněný, ať franchisant nebo franchisor, vykonává funkce, které nejlépe odpovídají jeho pozici na trhu, jeho osobní kvalifikaci a jeho možnostem. To znamená, že všechny zdroje jsou optimálně využívány. Recept na úspěch franchisingu je velmi jednoduchý a také velmi efektivní. Praxe dokazuje, že i přes obtížnou hospodářskou situaci, která v každém hospodářství zákonitě periodicky vzniká, se mohou franchisové systémy dobře udržet na trhu, a ještě prosperovat a růst.

 • Vytváření nových pracovních míst

Tato výhoda je logická. Tam, kde se zakládají nové podniky a zdravě expandují, vznikají také nová pracovní místa. Protože franchisové systémy se umí na trhu udržet, jsou to zpravidla solidní a plánovatelná pracovní místa.

 • Franchising je tak účinným nástrojem k podpoře tvorby pracovních míst

Franchisový systém se skládá z jednotlivých podnikatelů. Každý z nich zná dobře místní podmínky, dobře zná přání svých zákazníků. Stálý informační tok mezi franchisantem a franchisorem působí na aktuální a pružné udržování nabídky produktů a služeb franchisového  systému a umožňuje optimální přizpůsobování se požadavkům trhu. Díky své flexibilitě, znalosti trhu a své velikosti může franchising pracovat rychle, efektivně a se zaměřením na konečného spotřebitele. K tomu má spotřebitel záruku kvalitní značky, což si spojuje s poskytováním kvalitních služeb, prodejem kvalitních a odzkoušených výrobků.

 • Všechny uvedené výhody franchisingu jsou při prodeji zboží a poskytování služeb v dnešní době zvyšování nároků na kvalitu a pohodlnost velmi důležité

Nevýhody?

Jako u všech typů podnikání je i zde potřeba počítat s určitými slabšími stránkami. Zde se jedná zejména o to, že franchisant vždy bude alespoň částečně omezen franchisorem, což mu brání v prosazování vlastní podnikatelské kreativity a samostatnosti. Musí se řídit pravidly z „Provozní příručky“ a musí dodržovat všechna ustanovení Franchisové smlouvy. Franchisor si také vyhrazuje právo na kontrolu provozovny. Franchisant je povinen platit franchisové poplatky (licenční, průběžný, marketingový…a další). Návratnost jeho vloženého kapitálu bude nejspíše pomalejší, ale zato jistější. Hrozí také poškození dobrého jména franchisorem nebo jiným franchisantem. Jakýkoliv problém v rámci sítě může negativně ovlivnit i všechny nevinné franchisanty.

Nevýhody franchisového podnikání šířeji

Všechno má své „PRO a PROTI“, tzn., také franchisové podnikání přináší určité nevýhody a rizika, na které je nutno upozornit.

Franchisor by měl počítat s následujícími riziky:

 • Franchisant může svým neodpovědným jednáním (nedodržením standardů sítě) poškodit dobré jméno a způsobit např. snížení tržeb ostatním franchisantům).
 • Franchisant je samostatný podnikatel, franchisor mu nemůže nic nařizovat, musí se k němu chovat jako k partnerovi a musí ho o svém návrhu přesvědčit, tj. musí mu dokázat, že daný požadavek mu přinese zisk nebo jiný užitek.
 • Franchisor nemá úplnou kontrolu nad franchisovou provozovnou, jakou by měl v případě, že by ji provozoval svými zaměstnanci jako svoji vlastní pobočku.
 • Franchisor musí často čelit tlaku franchisanta na zařazení výrobků nebo služeb, které nejsou součástí jejich vzájemné dohody.

Franchisant by měl počítat s následujícími nevýhodami:

 • Podnikatelská činnost bude vždy částečně omezována franchisorem. Je kupříkladu nutné počítat s omezením vlastní kreativity v podnikání, podnikatelské samostatnosti.
 • Franchisor si vyhrazuje právo na kontrolu provozovny franchisanta.
 • Platba franchisových poplatků (licenční poplatek, průběžný poplatek, marketingový poplatek).
 • Pomalejší (ale jistější) kapitálová návratnost vložených prostředků.
 • Franchisant se musí řídit ve své činnosti pravidly z „Provozní příručky“ a musí dodržovat ustanovení Franchisové smlouvy (poskytovat pouze služby nebo prodávat výrobky, které odsouhlasil franchisor).
 • Franchisor si většinou zajišťuje ve smlouvě předkupní právo na provozovnu franchisanta.
 • Franchisant se musí smířit s jednotnou image franchisového konceptu (např. se mu nelíbí logo franchisového konceptu). Podpisem Franchisové smlouvy však přijímá koncept jako celek a jako takový ho má za povinnost provozovat).
 • Franchisant může být poškozen franchisorem nebo jinými franchisanty, a tak jakýkoliv problém v rámci sítě může negativně ovlivnit, díky společné značce, i ostatní franchisanty.

 

Autor: Jiří Lošťák, Česká asociace franchisingu

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace